Prijava škode

V primeru smrti zavarovanca:

Upravičenec predloži:

  • zdravniško spričevalo o vzroku smrti zavarovanca,
  • izpisek iz matične knjige umrlih te
  • predložiti vsa dodatna dokazila, ki jih zavarovalnica potrebuje za obravnavo primera in so v skladu z veljavnimi pogoji zavarovanja.

V primeru smrti je potrebno izpolniti obrazec Prijava smrti.   

     Kako oblikovati strategijo lastne finančne varnosti

Kako izbrati pravo osebno zavarovanje? Pri tem si lahko pomagate s konceptom, ki vam lahko služi pri oblikovanju načrta, kako zagotoviti finančno varnost in hkrati povečati premoženje. Poimenovali smo ga »finančna piramida«.

Z oblikovanjem lastne strategije osebne finančne varnosti je podobno kot z gradnjo hiše. Začeti moramo pri temeljih, vmesnih faz pa, če želimo, da bo naša hiša trdno stala, ne smemo preskakovati.

V ponudbi imamo poleg zavarovanj, opisanih v finančni piramidi, tudi rešitev, s katero lahko hkrati zadovoljimo več različnih ravni finančne piramide, to sta PAKET DRUŽINA in PAKET OTROK.

 

1.) ZAŠČITA

Najprej moramo poskrbeti za lastno finančno zaščito, s katero zavarujemo sebe in svoje bližnje pred morebitno izgubo dohodka. Slednjo si lahko pridobimo prek ustreznih zavarovalnih produktov življenjskega in nezgodnega zavarovanja. Temeljno varnost nam zagotavlja zavarovanje Življenje po življenju, kot dopolnitev pa mu dodamo Nezgodno zavarovanje.

LINK: predlog za sklenitev zavarovanja /začčita za 3 konkretne življenjske stituacije

2.) VARČEVANJE

V kolikor je v naši moči, da dolgoročno privarčujemo dodatna sredstva, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti, slednja lahko pridobimo z ustrezno nadgradnjo naše osnovne zaščite. Osnovno nadgradnjo nudijo klasična življenjska zavarovanja EUROLIFE, ki jih lahko dodamo osnovni zaščiti. Značilnost teh zavarovanj je, da nam zagotavljajo zajamčeno izplačilo v obliki zavarovalne vsote, torej ne predstavljajo naložbenega tveganja. Eurolife priporočamo kot dolgoročno obliko varčevanja, ki vam poleg varnosti zagotavlja tudi garantirano izplačilo po izteku dobe ter davčne prednosti. Poleg tega lahko z dolgoročnim varčevanjem LEON pravočasno poskrbite za povečanje vaše pokojnine.

LINK: predlog za sklenitev zavarovanja /varčevanje za 3 konkretne življenjske stituacije

3.) INVESTICIJE

Za dokončno izgradnjo naše »hiše« oziroma dokončno podobo naše osebne premoženjske piramide, ki bo nam in našim najbližjim (družini) zagotovila finančno varnost v prihodnosti pa poskrbimo z dodatnimi investicijami, ki jih omogočajo naložbena življenjska zavarovanja EUROFOND. Značilnost teh zavarovanje je, da na daljši rok omogočajo doseganje višjih donosov, saj zavarovalec sam prevzema naložbeno tveganje.

Z upoštevanjem koncepta »finančne piramide« v celoti bomo poskrbeli za ustrezno varnost in donosnost svojih sredstev, razpršenost naložb pa nam bo omogočila dolgoročno zagotoviti maksimalno zaščito svojega premoženja.

Zavarovalni pogoji:

 

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih.

 

Dodatna obvestila:

 

 

- Za zavarovalno pogodbo velja slovensko pravo, predvsem XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika;

 

- Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana;

 

- Zavarovalec je po vložitvi pisne ponudbe vezan na ponudbo 8 dni od dneva, ko je ponudba prispela v zavarovalnico oz. ce je potreben zdravniški pregled pa 30 dni od dneva prispetja ponudbe v zavarovalnico; v kolikor zavarovalnica v tem roku ponudbe za zavarovanje, ki ne odstopa od pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, ne zavrne, velja, da je ponudba sprejeta in pogodba sklenjena z dnem prispetja v zavarovalnico;

 

- Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe le-to odpove, ne da navede razlog za svojo odločitev; zavarovalnica ima pravico za ta čas obračunati premijo za kritje rizika smrti;

- Življenjska zavarovanja, sklenjena na dobo 10 let in več, so v skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov oproščena plačila davka od prometa zavarovalnih poslov;

 

- Postopek v primeru spora: V skladu z internim pravilnikom zavarovalnice se lahko na njen naslov v primeru nesporazuma ali spora v zvezi z zavarovalno pogodbo in postopki zavarovalnice vloži pritožbo. Izvensodno reševanje sporov je organizirano pri Slovenskem zavarovalnem združenju G.I.Z., Železna cesta 14, Ljubljana, kjer deluje varuh pravic s področja zavarovalništva ter mediacijski center. Za morebitne sodne spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.