Obvestilo o spremembi edinega delničarja in o odstopu članov nadzornega sveta

13. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«), izdajatelj obveznic z zapadlostjo v letu 2026 z oznako ISIN: XS1420371228, se je 13. 2. 2019 seznanila z obvestilom družbe KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group«), da je dne 13.2.2019 odsvojila 100% delnic v odvisni družbi Adriatic Slovenica in da je bil s prenosom vseh delnic družbe Adriatic Slovenica na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, B.V.  zaključen prodajni postopek v skladu s Pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23.5.2018.  
 
Istega dne je Adriatic Slovenica prejela odstopne izjave članov nadzornega sveta – predstavnikov dosedanjega delničarja, in sicer predsednika nadzornega sveta Aljoše Tomaža, namestnika predsednika nadzornega sveta Aleksandra Sekavčnika ter člana nadzornega sveta Tomaža Butine, vse z učinkom na dan prenosa delnic.

Notice of change of the sole shareholder and of the resignation of Supervisory Board members

13/02/2019

Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d. (hereinafter referred to as "Adriatic Slovenica"), an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that on 13 February 2019 it took note of the notification issued by KD Group, finančna družba d.d., a finance company having its registered office at Dunajska cesta 63, Ljubljana, Republic of Slovenia (hereinafter referred to as "KD Group") that on 13 February 2019 KD Group disposed of 100% of the shares of the subsidiary Adriatic Slovenica and that the transfer of all shares of Adriatic Slovenica to the new holder, the company Generali CEE Holding, B.V., concluded the sales procedure under the Agreement regarding the sale of 100% of the shares of the Company Adriatic Slovenica dated 23 May 2018.

On the same day, Adriatic Slovenica received the Letters of Resignation of the members of the Supervisory Board - representatives of the previous shareholder, namely the Chairman of the Supervisory Board, Aljoša Tomaž, the Deputy Chairman of the Supervisory Board, Aleksander Sekavčnik, and the Member of the Supervisory Board, Tomaž Butina, with effect on the day of the tranfer of all shares.