ZLATA LETA

Naložbeno življenjsko zavarovanje za starejše.

Želim nasvet

Prednosti zavarovanja

 • Brezskrbno varčevanje za različne cilje v zrelih letih.
 • Možnost samostojne izbire naložbene politike glede na vaše želje in potrebe.
 • Možnost brezplačnega prehajanja med naložbami.
 • Neobdavčeni prihranki po 10 letih varčevanja.
 • Končni dvig premoženja, ko to resnično potrebujete.
 • Možnost priključitve širokega nabora dodatnih kritij, ki varnost v primeru nezgode in bolezni še povečajo.
 • Dodatno kritje raka omogoča večkratno izplačilo zavarovalnine v enkratnih zneskih.
 • Postopek sklepanja in sprejema v zavarovanje je enostaven.
 • Osnovno zavarovanje sklenete brez vprašanj o zdravstvenem stanju.

Informativni izračun

60-letni Pavel želi varčevati in hkrati biti zavarovan. Odloči se za sklenitev zavarovanja z mesečno premijo 50 EUR in dobo plačevanja 20 let. V tem času je zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto 1.200 EUR. Ker je v svoji delovno aktivni dobi že uspel nekaj privarčevati, se odloči za aktivno plemenitenje sredstev v Aktivni naložbi.

Vsota plačanih premij Informativna vrednost premoženja ob izteku dobe plačevanja premije ob predpostavki različnih povprečnih letnih stopenj donosa
4 % 6 % 8 %
12.000 EUR 15.110 EUR 18.559 EUR 22.940 EUR

Višina izračunane vrednosti premoženja ni zajamčena, saj je odvisna od gibanja vrednosti enot izbrane naložbe.

Želite, da bi se vam uresničile vaše želje?

Poskrbite, da boste zrela leta preživeli karseda brezskrbno. Z zavarovanjem ZLATA LETA si zagotovite socialno varnost in plemenitenje sredstev v različnih naložbah.

 

Želim nasvet

Naložbena politika

Zavarovanje ZLATA LETA omogoča izbiro naložbene strategije po vaši izbiri. Poleg možnosti nalaganja sredstev v posamezne investicijske sklade, lahko izberete tudi Aktivno naložbo ali naložbo z zajamčeno donosnostjo.

Dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje in sicer o:

 • ciljih in naložbeni politiki,
 • tveganju in donosu naložbe,
 • stroških,
 • pretekli uspešnosti in
 • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o izbiri naložbe.

Več o ključnih podatkih za vlagatelje.

Oblikujete lahko naložbo, ki je prilagojena vašim željam, naložbenim pričakovanjem in stopnji tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti.

varčevanje po meri

Naložbeni portfelj, ki ga sestavljajo najmanj štirje investicijski skladi v upravljanju družbe Generali Investments d.o.o. Sestava skladov se bo aktualnim razmeram na kapitalskih trgih prilagodila najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat. Vsaj 40 % sredstev bo naloženih v enote delniških skladov. Preverite sestavo, gibanje in stanje naložbe.
 

Naložba, pri kateri je cilj ohranitev sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih. Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 0 % letno. Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost tako, da je vrednost enote premoženja nespremenljiva. Preverite sestavo, gibanje in stanje naložbe.

Prilagodite naložbo in naložbeno kombinacijo svojim potrebam tako, da izberete do 4 različne investicijske sklade družbe Generali Investments. Več o investicijskih skladih lahko preberete v informacijah za vlagatelje ali na spletnem mestu Generali Investments.

Več o največkrat predlagani kombinaciji vzajemnih skladov Generali Investments v zadnjih 10-ih letih najdete v predstavitveni brošuri Generali Zmagovalna Kombinacija.

Generali Prvi izbor
Generali Vitalnost
Generali Tehnologija
 

Ugodnosti za zavarovance

Brezplačno varujemo vaš osebni račun, če premijo plačujete prek trajnika. V primeru vaše smrti zaradi nezgode pokrijemo tudi morebitni dolg na vašem osebnem računu na dan nezgode, vendar največ do 500 EUR.

Oprostitev plačila premije v primeru 50-% trajne invalidnosti pridobite brezplačno, če hkrati sklenete vsaj eno kritje v primeru nezgode in kritje v primeru bolezni.

Ugodnosti pri programu Generali ZAME, s katerim spodbujamo zdrav življenjski slog.

Dodatna kritja življenjskega zavarovanja ZLATA LETA

Življenjskemu zavarovanju ZLATA LETA lahko priključite različna dodatna kritja.

Dodatno kritje raka

Kritje omogoča večkratno izplačilo zavarovalnine v primeru obolelosti za različnimi vrstami raka.

Dodatna nezgodna kritja

Vključite lahko nezgodno rento, trajno invalidnost, izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici, enkratno izplačilo za zdravljenje v bolnišnici, operacije, izpahe, zlome, opekline in nadstandardno nastanitev v zdravilišču.

OPROSTITEV PLAČILA PREMIJE V PRIMERU TRAJNE INVALIDNOSTI

V primeru vsaj 50-% trajne invalidnosti zaradi nezgode, ste oproščeni nadaljnjega plačevanja premije, zavarovanje pa vam še vedno velja.

VAROVANJE RAČUNA

Pokrijemo vam dolg do višine 500 EUR, ki ostane na vašem osebnem računu na dan smrti v primeru nezgode.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja je pomembno, da ravnate skladno z navodili zavarovalnice. Zavarovalni primer nam morate vi oziroma upravičenec prijaviti v najkrajšem možnem času. Poiščite odgovor med spodnjimi najpogostejšimi primeri ali pokličite svojega zastopnika.

Za hitro prijavo primera lahko uporabite tudi digitalne poti.

Načini prijave

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika, da vas pregleda in vam zagotovi potrebno pomoč.
 • Nemudoma poskrbite za vse, kar je potrebno za zdravljenje.
 • Glede načina zdravljenja se ravnajte po navodilih in nasvetih zdravnika.

Nezgodo morate zavarovalnici pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.

Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na daljše trajanje in potek vašega zdravljenja.

Ob prijavi nezgode predložite ustrezna dokazila o nezgodi:

 • podatke o kraju in času nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • zdravniški izvid o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter morebitnih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo, in
 • dokazilo, da sme upravičenec zahtevati izplačilo, če to ni razvidno iz police (npr. poročni list).

 • V primeru smrti zavarovanca mora upravičenec predložiti pisni zahtevek. Zavarovancem zato priporočamo, da svoje upravičence seznanijo s podrobnostmi sklenjenega življenjskega zavarovanja.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto upravičencu nakažemo v roku 14 dni po predložitvi vse potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Za stranke, ki so življenjsko zavarovanje sklenile pred 1. 2. 2020, velja sklep, ki ga je Uprava zavarovalnice sprejela na seji dne 28. 11. 2019 in se glasi:
Uprava sprejme sklep, da se s 1. 12. 2019 omeji izvajanje pogodbene možnosti zavarovalnice, ki je predvidena v različnih splošnih pogojih pri obstoječih življenjskih zavarovanjih in ki določa, da lahko zavarovalnica kadarkoli po 1 letu dodatno zavarovanje, sklenjeno k življenjskemu zavarovanju, odpove, in sicer le na primere tistih zavarovalnih pogodb, pri kateri je prijavljen zavarovalni primer, pri čemer mora biti odpoved zavarovalnice v teh primerih dana najkasneje v roku 1 meseca od odklonitve zahtevka oz. izplačila zavarovalnine.

Za zavarovanje veljajo:

Ne, indeksacija zanje ne velja.

Ko vrednost premoženja doseže višino zavarovalne vsote za primer smrti.

Ob vsakem plačilu se obračunajo vstopni stroški in so odvisni od višine plačila ter od vrste plačila (redno, izredno).

Da, na vašo pisno zahtevo lahko v skladu z našimi pravili sklepanja odobrimo predujem, če so od začetka zavarovanja potekla tri leta in so plačane vse zapadle premije.

Če bi naložena sredstva potrebovali pred iztekom naložbe, lahko vložite prošnjo za predčasno izplačilo. Na vašo pisno zahtevo lahko v skladu z našimi pravili sklepanja odobrimo predčasen dvig sredstev (predujem), a le pod pogojem, da so od začetka zavarovanja potekla tri leta in so plačane vse zapadle premije.

 

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

GENERALI zavarovalnica d.d. pri tem produktu škodljivih vplivov na trajnostnost še ne meri, ker nima na voljo zadostnega obsega podatkov upravljavcev investicijskih skladov, ki so vključeni v ta produkt. Ko bodo ti podatki na voljo, bo GENERALI zavarovalnica d.d. za ta produkt ponovno presodila in na svoji spletni strani objavila možne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti.