ZLATA LETA

Naložbeno življenjsko zavarovanje za starejše.

Želim nasvet

Prednosti

Finančna varnost vas in vaših najbližjih

 • Z zajamčeno višino izplačila v primeru smrti zavarovane osebe po dveh letih trajanja zavarovanja, v primeru smrti zaradi nezgode pa že od začetka zavarovanja.
 • Z možnostjo izbire dodatnih kritij s katerim poskrbite za lastno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni.
 • Varčevanje, ki ga lahko namenite za dopust, prenovo stanovanja ali za uresničitev drugih želja.
 • Izbira in prilagajanje naložbene politike, ki ustreza vašim naložbenim usmeritvam, željam in potrebam.
 • Prvovrstna možnost donosnega nalaganja v izbrane naložbene pakete ali posamezne investicijske sklade.
 • Varnost sredstev v zajamčeni naložbi z zajamčenim donosom.
 • Davčno ugodna oblika zavarovanja in varčevanja.

Informativni izračun

60-letni dedi Pavel želi varčevati in hkrati biti zavarovan. Zato se odloči za sklenitev zavarovanja z mesečno premijo 50 EUR
in dobo plačevanja 20 let. V tem času je zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto 1.200 EUR. Ker je v svoji
delovno aktivni dobi že uspel nekaj privarčevati, se odloči za aktivno plemenitenje sredstev v Aktivni naložbi.

Vsota plačanih premij Informativna vrednost premoženja ob izteku dobe plačevanja premije ob predpostavki različnih povprečnih letnih stopenj donosa
4 % 6 % 8 %
12.000 EUR 15.110 EUR 18.559 EUR 22.940 EUR

Višina izračunane vrednosti premoženja ni zajamčena, saj je odvisna od gibanja vrednosti enot izbrane naložbe.

Naložbena politika

ZLATA LETA omogočajo samostojno izbiro naložbene strategije po vaši izbiri. Poleg možnosti nalaganja sredstev v posamezne investicijske sklade, lahko izberete tudi  aktivno naložbo ali naložbo z zajamčeno donosnostjo.

Dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje in sicer o:

 • ciljih in naložbeni politiki,
 • tveganju in donosu naložbe,
 • stroških,
 • pretekli uspešnosti in
 • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o izbiri naložbe.

Več o ključnih podatkih za vlagatelje.

S pomočjo naših strokovnjakov lahko oblikujete naložbe, ki bodo v popolnem sozvočju z vašimi željami glede na vaše naložbeno pričakovanje in stopnjo tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti v povezavi z želenimi donosi. Kakšne so vaše želje?

varčevanje po meri

Aktivna naložba je naložbeni portfelj, ki ga sestavljajo najmanj štirje investicijski v upravljanju družbe Generali Investments d.o.o., katerih sestava se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagodila aktualnim razmeram na kapitalskih trgih pri čemer bo vsaj 40 odstotkov sredstev naloženih v enote delniških skladov. Aktivna naložba se upravlja s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način se dobi izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose.

Po vrednosti kazalnika tveganja se notranji sklad uvršča v 4. kategorijo tveganja in donosa, kar je posledica nihanja (rasti in padcev) cen njegovih naložb.

Aktivna naložba

Sestava naložb na dan 1. 4. 2021:

Ime naložbe %
Generali Amerika, delniški 21
Generali Bond, obvezniški  17,5
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 15
Generali Rastko Evropa, delniški 13
Generali Vitalnost, delniški  13
Generali Tehnologija, delniški 7,5
Generali Indija - Kitajska, delniški 6,5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 4,5
Generali Surovine in energija - delniški sklad 2

Zajamčena naložba ima za naložbeni cilj zagotoviti ohranjanje sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih. Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 0 % letno. Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost na način, da je vrednost enote premoženja nespremenljiva.

 

 

 

Če želite naložbo še bolj prilagoditi svojim potrebam, lahko naložbeno kombinacijo določite tako, da izberete do 4 različne investicijske sklade iz ponudbe zavarovalnice.

Več o največkrat predlagani kombinaciji vzajemnih skladov Generali Investments v zadnjih 10-ih letih najdete v predstavitveni brošuri Generali Zmagovalna Kombinacija.

Generali Prvi izbor
Generali Vitalnost
Generali Tehnologija
 

Dodatna kritja življenjskega zavarovanja Varna leta

Življenjskemu zavarovanju Varna leta lahko dodate različna dodatna kritja.

Dodatno kritje za primer raka

Omogoča večkratno izplačilo zavarovalnine v primeru obolelosti za različnimi vrstami raka. Priključijo ga lahko osebe stare med 50 in 75 let.

Dodatna nezgodna kritja

Vključite lahko nezgodno rento, trajno invalidnost izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici, enkratno izplačilo za zdravljenje v bolnišnici, operacije, izpahe, zlome, opekline in nadstandardno nastanitev v zdravilišču.

Oprostitev plačila premije za vse življenje

V primeru vsaj 50-% trajne invalidnosti zaradi nezgode vam premije ni več treba plačevati, zavarovanje pa vam še vedno velja.

Varovanje osebnega računa

Pokrijemo vam dolg do višine 500 EUR, ki ostane na vašem osebnem računu na dan smrti v primeru nezgode.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi (npr. nezgoda), je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika zaradi pregleda ali nudenja potrebne pomoči,
 • nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje in
 • se ravnajte po zdravnikovih navodilih in nasvetih ne glede na način zdravljenja.
 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.
Nezgodo nam morate pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.«

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na dolgotrajnejše trajanje in potek vašega zdravljenja.

 • podatke o kraju in času nastanka nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • izvid zdravnika o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o morebitnih nastalih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo in
 • dokazila od upravičenca, v kolikor so potrebna dodatna dokazila za ugotovitev pravice do izplačila.

 • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi celotne potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Uprava zavarovalnice je na seji dne 28.11.2019 sprejela sklep, ki se glasi:
Uprava sprejme sklep, da se s 1.12.2019 omeji izvajanje pogodbene možnosti zavarovalnice, ki je predvidena v različnih splošnih pogojih pri obstoječih življenjskih zavarovanjih in ki določa, da lahko zavarovalnica kadarkoli po 1 letu dodatno zavarovanje, sklenjeno k življenjskemu zavarovanju, odpove, in sicer le na primere tistih zavarovalnih pogodb, pri kateri je prijavljen zavarovalni primer, pri čemer mora biti odpoved zavarovalnice v teh primerih dana najkasneje v roku 1 meseca od odklonitve zahtevka oz. izplačila zavarovalnine.

Za zavarovanje veljajo:

Ne, indeksacija zanje ne velja.

Ko vrednost premoženja doseže višino zavarovalne vsote za primer smrti.

Ob vsakem plačilu se obračunajo vstopni stroški in so odvisni od višine plačila ter od vrste plačila (redno, izredno).

Da, na vašo pisno zahtevo lahko v skladu z našimi pravili sklepanja odobrimo predujem, če so od začetka zavarovanja potekla tri leta in so plačane vse zapadle premije.

Želite, da bi se vam uresničile vaše želje?

V zrelih letih uživamo sadove minulega dela, zato poskrbite, da jih boste preživeli kar se da brezskrbno. Z zavarovanjem ZLATA LETA si zagotovite socialno varnost in plemenitenje sredstev v paleti različnih naložbenih možnosti.

Želim svetovalca