MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS

Naložbeno zavarovanje z obročnim plačevanjem premije. Cilj varčevanja si določite sami.

Želim nasvet

Prednosti

Z zavarovanjem MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS:

  • Imate zavarovanje in hkrati varčujete za svojo prihodnost. 
  • Vašo naložbo upravljajo najboljši strokovnjaki.
  • Imate pregled in nadzor nad svojim premoženjem.
  • Zavarovanje je prilagojeno vsem starostim in temelji na najboljši praksi.

Bonus do 155%

Za zvestobo ste nagrajeni in privarčujete več.

Med trajanjem dobe plačevanja vam pripisujemo bonus.

Leto pripisa bonusa*

3

6

9

12

15

17

19

21

23

25

SKUPAJ

Odstotek pripisa bonusa

15 %

15 %

15 %

15 %

20 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

155 %

*Osnova za pripis bonusa je dogovorjena letna premija v letu pripisa bonusa.

Informativni izračun

Informativni izračun za osebo, staro 30 let, z mesečno premijo 100 EUR (z vključeno indeksacijo) in dobo plačevanja 25 let. Zavarovalna vsota je enaka stanju na naložbenem računu, povišanem za 2.500 EUR. V izračunu so predvideni naslednji donosi: za prvih 11 let zavarovanja 8 %; za naslednjih 5 let 7 %; za naslednja 4 leta 6 %; za naslednja 3 leta 5 %; za zadnji 2 leti plačevanja premije pa 1,5 %. Gibanje vrednosti premoženja je informativne narave, saj so dejanski prihodnji donosi v posameznih letih lahko višji ali pa nižji od predvidenega. 


info izračun enkratni življenjski bonus
 
 

 

 

 

 

 

 

GENERALI zavarovalnica d.d. ne jamči za bodoči donos, saj je le-ta odvisen od gibanja vrednosti enote naložbe v prihodnosti. V informativnem izračunu so upoštevani bonusi, kot je določeno v zavarovalnih pogojih 01-ŽMB-01/20.

Želim ponudbo zavarovanja

Naložbeni cilji

MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS omogoča, da si sami izberete svoj naložbeni CILJ.

Dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje so na voljo na tej povezavi.

Glede na vašo starost in želeno višino zavarovalne premije skupaj določimo mesečni varčevalni znesek, ki ga investiramo v ustrezne naložbe ter tako poskrbimo za ustrezen dodatni prihodek po upokojitvi. Bližje kot ste zastavljenemu cilju, bolj varne so vaše naložbe. Zanje skrbijo naši strokovnjaki, ki jih za vas sproti prilagajajo.

Vse zato, da zagotovimo ustrezno varnost vaše naložbe. Ko svoj varčevalni cilj dosežete, si lahko način izplačila zneska izberete sami. Si želite privarčevani znesek prejeti v obliki enkratnega izplačila ali v obrokih (v obliki rente oz. dodatka k pokojnini)?

varcevanje za penzijo

Zastavite si cilj in izberete ročnost varčevanja - npr. nakup stanovanja v roku 15 let. Glede na vaše želje in potrebe vašo naložbo umestimo v najbolj optimalen investicijski sklad in skrbimo, da naložba skozi čas in z višanjem privarčevanih sredstev postaja vse varnejša. Portfelj se bo namreč s približevanjem naložbenemu cilju spreminjal ter se tako izognil nevarnosti, da vrednost premoženja na naložbenem računu drastično zaniha. Vsi si želimo, da bi bile naše naložbe donosne in varne, kajne?

varčevanje za cilj

S pomočjo naših strokovnjakov lahko oblikujete naložbe, ki bodo v popolnem sozvočju z vašimi željami glede na vaše naložbeno pričakovanje in stopnjo tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti v povezavi z želenimi donosi. Kakšne so vaše želje?

varčevanje po meri

Mojo naložbo upravljajo najboljši strokovnjaki

Skozi celotno trajanje varčevanja skrbimo za rast vašega premoženja. Naložbe aktivno spremljamo ter z namenom optimiziranja varnosti in donosnosti vaše naložbe ustrezno razporejamo sredstva.

Po načelu dobrega gospodarja naši strokovnjaki mesečno prilagajajo naložbe in tako učinkovito skrbijo za optimalno upravljanje in plemenitenje vašega premoženja. Naš glavni cilj je stabilna in dolgoročna rast vašega premoženja, pri čemer sledimo načelom varnega in preudarnega investiranja. Ko se približujemo cilju varčevanja, naložbeni portfelj samodejno prehaja iz bolj tveganih v manj tvegane naložbe.

Naložbeni portfelji, ki lahko sestavljajo naložbeni cilj Varčevanje za PENZIJO in Varčevanje za CILJ:

Je najbolj tvegan progresivno usmerjen naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo  90 % v delniške investicijske sklade in 10 % v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je nekoliko manj tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 75 % v delniške investicijske sklade in 25 % v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je srednje tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 60 % v delniške investicijske sklade in 40 % v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je nižje tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 40 % v delniške investicijske sklade in 60 % alokacijo v obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga.

Je nizko tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 90 %  v nižje tvegane obvezniške investicijske sklade in sklade denarnega trga ter nižje tvegane fleksibilne sklade ter 10 % v nižje tvegane  delniške sklade.

Naložbene možnosti pri cilju Varčevanje po MERI:

Je naložbeni portfelj, ki ga sestavljajo najmanj štirje investicijski skladi v upravljanju družbe Generali Investments d.o.o., katerih sestava se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagodila aktualnim razmeram na kapitalskih trgih pri čemer bo vsaj 40 odstotkov sredstev naloženih v enote delniških skladov.

Je naložba, katere naložbeni cilj je zagotavljanje ohranjanje sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih. Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 0 % letno. Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost na način, da je vrednost enote premoženja nespremenljiva. 

Prilagodite naložbo in naložbeno kombinacijo svojim potrebam tako, da izberete do 4 različne investicijske sklade družbe Generali Investments. Več o investicijskih skladih lahko preberete v informacijah za vlagatelje ali na spletnem mestu Generali Investments.

 

Več o največkrat predlagani kombinaciji vzajemnih skladov Generali Investments v zadnjih 10-ih letih najdete v predstavitveni brošuri Generali Zmagovalna Kombinacija.

Generali Prvi izbor
Generali Vitalnost
Generali Tehnologija
 

Dodatno kritje

Zavarovanje omogoča priključitev dodatnega kritja: dodatno zavarovanje prenehanje plačevanja premij v primeru popolne trajne invalidnosti, s katerim se lahko poskrbi tudi za varnost najbližjih v času začasne nezmožnosti plačevanja premije.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Upoštevajte navodila zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijavite zavarovalni primer.

  • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
  • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Pogosta vprašanja

Prestop iz ene naložbe v drugo je brezplačen, tudi če to naredite večkrat na leto. Prestop lahko naredite najprej po poteku enega leta od začetka trajanja zavarovanja.

Zavarovanje ni udeleženo v presežku.

Višina vseh stroškov je navedena na ponudbi oziroma polici.

V celotno izbrano naložbo se ne nalaga celotna plačana premija za življenjsko zavarovanje, temveč le čista premija življenjskega zavarovanja, to je premija, zmanjšana obračunane vstopne stroške.

Vsekakor. V času trajanja pogodbe lahko po treh letih zaprosite za izplačilo predujma in odkupa.

Davek se ne plača:

  • če je zavarovanje sklenjeno za obdobje 10 let in več;
  • v primeru prenehanja pogodbe zaradi smrti zavarovane osebe;
  • kadar nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po preteku desetih let od dneva sklenitve zavarovanja, v tem obdobju (v prvih desetih letih) ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police ter sta zavarovalec in upravičenec za doživetje ena in ista oseba.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

GENERALI zavarovalnica d.d. pri tem produktu škodljivih vplivov na trajnostnost še ne meri, ker nima na voljo zadostnega obsega podatkov upravljavcev investicijskih skladov, ki so vključeni v ta produkt. Ko bodo ti podatki na voljo, bo GENERALI zavarovalnica d.d. za ta produkt ponovno presodila in na svoji spletni strani objavila možne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti.