Prijava zavarovalnega primera

Prijava zavarovalnega primera iz naslova zdravstvenih zavarovanj

Zavarovanec pošlje izpolnjen in podpisan obrazec skupaj z ustreznimi prilogami in dokazili na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.