NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

10.04.2020 | 3 min branja | Podjetje

Preventivni nasveti za podjetja, ko so prostori prazni

Številna proizvodna podjetja so ob razglašeni epidemiji zaprla svoja vrata. Ko so stavbe podjetja prazne ali je v njih le nekaj zaposlenih, se nevarnosti požara, vandalizma, izliva vode in drugih škod še povečajo.

V mnogih proizvodnih, skladiščnih, upravnih in drugih stavbah podjetij, ki so zaradi epidemije omejila ali ustavila poslovanje, je v tem času le malo zaposlenih. Nekateri prostori so delno ali povsem prazni in zaprti, izvaja se manj vsakodnevnega vzdrževanja. Kaj lahko storite? Za začetek preverite ukrepe za varovanje, zaščito in vzdrževanje. Posodobite načrte za zaščito in povečajte nadzor, sicer lahko škoda ostane dalj časa neopažena.

Tudi v manjših podjetjih je v tem času priporočljivo razmisliti, ali je za nujno vzdrževanje in zaščito premoženja ustrezno poskrbljeno.

Poglejte katerim tveganjem je izpostavljeno vaše podjetje

Varovanje: od preverjanja vhodov do stalnega nadzora

 • Zaprite in zaklenite zunanja vrata. Tedensko preverjajte stanje zunanjih vrat in se prepričajte o brezhibnem delovanju ključavnic. Preverite tudi vse druge možne vhode, na primer okna, strešne lopute, nadsvetlobe, jaške in podobno. Zagotovite, da so zaprti in preprečujejo, da bi v podjetje vstopila nepooblaščena oseba.
 • Če je podjetje ograjeno, naj bodo vhodna vrata vedno, kadar tam ni pooblaščenih oseb, zaklenjena.
 • Palete in drug gorljivi material, ki je izven stavbe, odmaknite vsaj 15 metrov.
 • Celotno zunanje skladišče naj bo dobro osvetljeno.
 • Ključe parkiranih vozil hranite na določenem mestu. Tako jih boste lahko hitro umaknili, v primeru da bi dostop potrebovalo intervencijsko vozilo.
 • Preden zaprtjem stavbe, izvedite preizkus varnostnega preverjanja in preizkusite delovanje protivlomnega alarmnega sistema.  
 • Oddaljeni CCTV nadzor naj postane sestavni del varnostnega sistema.
 • Stalno nadzirajte varnostno osebje in izvajajte pregled njihovih zapisnikov. Vodite poročila o vseh lažnih vlomnih in požarnih alarmih, zabeležite vzroke zanje. Preverjajte, ali se vzorec lažnih alarmov morda ponavlja. Določite člana višjega vodstva, ki naj redno (dnevno ali tedensko) pregleduje poročila o nadzoru.

Zaščita: zaščitni sistemi naj bodo brezhibni in posodobljeni

 • Poskrbite, da bodo delovali vsi sistemi aktivne požarne zaščite.
 • Če je računati z zmrzaljo, preprečite, da bi voda v vodovodnem sistemu ali v samogasilnem sistemu (šprinklerju) zamrznila. Če bi bilo ogrevanje proti zmrzovanju nesmotrno, poiščite drugačne rešitve. Pri tem pazite, da pri šprinklerju ne ogrozite njegovega delovanja.
 • Zaščitite hidrante v zunanjem hidrantnem omrežju, da ostanejo dostopni. Naj jih ne zaraste vegetacija, ne zalagajte jih z materialom, ki bi onemogočal njihovo uporabo ob požarnih intervencijah.
 • Posodobite načrt aktivne požarne in druge zaščite glede na spremenjeno varnostno situacijo.

Vzdrževanje: redna popravila, pozor pri vročih delih

 • Vzdržujte zunanjost stavb in dvorišč. Sproti popravite poškodovana stekla, okna in vrata.
 • Izogibajte se del, ki predstavljajo večje tveganje, na primer vroča dela, kot so varjenje in avtogeno rezanje, brušenje in rezanje z abrazivnimi sredstvi, lotanje, plamensko čiščenje … Izvajajo naj jih le ustrezno usposobljeni in pooblaščeni delavci, ki se v celoti zavedajo nevarnosti, povezanih s takšnimi deli. Zagotovite zadostno požarno stražo (za zadostno požarno stražo šteje prisotnost enega delavca, opremljenega z gasilnim aparatom in usposobljenega za gašenje začetnih požarov). Po koncu del z ognjem je temeljito preverite sosednje prostore v istem nadstropju, pa tudi zgoraj in spodaj, ter vse ostale nevarne cone, da v njih ni ognja ali dima. Preverjanje naj bo periodično in potrebno še vsaj 2 uri po zaključku vročih del. Pri gašenju še tako majhnega ognja ali tlenja bodite še posebej pozorni na težko dostopna mesta.

Dodatni 4 nasveti

Za varno skladiščenje, zaposlene, ki ostajajo v podjetju, nadzor odpadkov in poplavno varnost.

 1. Skladiščenje
  Skladišča vnetljivih ali gorljivih snovi, ki niso varovana s šprinklerji, po možnosti preselite v območje, ki ga nadzorujete z varnostniki in omejite dostop do teh skladišč na čim manjše število ljudi. Naloženi tovornjaki naj ne stojijo v podjetju. Tovor je treba razložiti oziroma naložiti še isti dan, ko tovornjak dostavi ali odpelje tovor.
 2. Zaposleni
  Na lokaciji naj ostanejo tisti zaposleni, ki so izurjeni za gašenje začetnih požarov. Glede na to, da bo na lokaciji prisotnih manj ljudi, poskrbite, da ne bodo obremenjeni z delom in nalogami, za katere niso ustrezno usposobljeni (npr. za delo na višini ali delo na posebej nevarnih strojih).
 3. Odpadki
  Nadzorujte nastajanje in odvoz odpadkov. Ne skladiščite gorljivih odpadkov ob zunanjih stenah nepremičnin ali pod krošnjami dreves na dvorišču. Izpraznite koše za smeti in jih odmaknite na varno, vsaj 10 metrov od stavbe. Če to ni mogoče, zagotovite, da imajo pokrove, ki se zaklenejo.
 4. Poplavna varnost
  Podjetja v bližini vodotokov ali stoječih vod naj posodobijo načrt varovanja pred poplavami, ker bodo stavbe prazne oziroma delno prazne.

Tudi manjša podjetja lahko poskrbijo za večjo varnost

Veliko manjših podjetij je v tem času povsem ustavilo poslovanje, številni poslovni prostori so povsem prazni. Zato aktualni preventivni ukrepi in ponovni razmislek o tveganjih, ki lahko ogrozijo poslovanje v sedanjih razmerah, lahko prepreči marsikatero škodo.

Preverite, katera tveganja ogrožajo vaše premoženje in poslovanje ter katera zavarovanja so najprimernejša za vašo dejavnost. Pri tem vam bo v pomoč podjetniški konfigurator zavarovanj na spodnji povezavi.

Je vaše podjetje zaščiteno pred največjimi tveganji?

Rešite kratek vprašalnik in prejmite nasvete, kako zaščititi premoženje vašega podjetja in več.

Pridobite oceno tveganj