Fondpolica VIRTUOZ PLUS

O zavarovanju

Emisija življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ PLUS je zaključena

V zavarovalnici KD Življenje imamo rešitev za vas. Fondpolica VIRTUOZ PLUS vam omogoča dolgoročno naložbo v delniške naložbe. Pri tem pa ne boste potrebovali znanja in časa, kot če bi se tega lotili sami.

Skupaj z vrhunskim upravljavcem, družbo KD Skladi, smo razvili produkt z aktivnim upravljanjem premoženja. Možnost aktivnega upravljanja vaših naložb vam omogočamo že za enkratne zneske od 1.000 EUR naprej.

Uspešno vlaganje sredstev na kapitalske trge zahteva od vlagatelja veliko znanja in časa. Osnova dobre naložbe je izdelava dobrega naložbenega načrta, ki ob danih razmerah na kapitalskih trgih ponuja optimalno donosnost in se ustrezno prilagaja pričakovanim spremembam.

Prednosti

Fondpolica VIRTUOZ PLUS je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja in enkratnim plačilom premije, vezano na vrednost enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne kapitalske rasti. Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

1. Vrhunskost

 • aktivno upravljanje premoženja življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ PLUS;
 • sredstva Fondpolice VIRTUOZ PLUS upravljajo že dokazani in strokovno usposobljeni upravljavci KD Skladi;
 • upravljavec bo za dobro upravljanje naložb nagrajen šele pri visoki donosnosti;
 • možnost nadaljevanja virtuozne naložbe v primeru smrti zavarovane osebe.
2. Donosnost
 • aktivno upravljanje premoženja sledi cilju čim višje donosnosti na kapitalskih trgih;
 • optimizacija sestave naložb življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ PLUS glede na tržne razmere;
 • naložbe niso omejene ne geografsko ne na posamezne gospodarske panoge ali sektorje;
 • v daljšem časovnem obdobju je bolj izražena višja donosnost naložb v delniške investicijske sklade v primerjavi z naložbami v obvezniške investicijske sklade, bančne vloge ali zlato;
 • zniževanje tržnih tveganj z uporabo standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov;
 • davčno ugodna oblika zavarovanja in varčevanja.
3. Dostopnost in enostavnost
 • brezplačen obisk finančnega svetovalca;
 • preprosta sklenitev;
 • možnost aktivnega upravljanja premoženja z enkratnim plačilom premije že od 1.000 EUR naprej.

Značilnosti

Pristopna starost: Osebe od 14. - 70. let
Trajanje zavarovanja: Zavarovanje za vse življenje
Doba plačevanja premije: 10 - 40 let (možnost podaljšanja dobe plačevanja premije)
Najnižja premija: 1.000 EUR
Osnovna zavarovalna vsota za primer smrti: Osnovna zavarovalna vsota za primer smrti ali vrednost premoženja, če je ta višja od osnovne zavarovalne vsote.
Predujem: Možen po enem letu trajanja zavarovanja v višini do 80 % vrednosti premoženja.

 

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Naložbena politika

Za uspešno nalaganje sredstev je najpomembnejši pravilen pristop, tega pa dobimo s Fondpolico VIRTUOZ PLUS – politika prilagodljive strukture naložb je usmerjena k doseganju čim višjega donosa ob upoštevanju varnosti in likvidnosti vloženih sredstev, ki ju zagotavlja razpršenost naložb.

Naložbe Fondpolice VIRTUOZ PLUS so sestavljene iz:

 • delnic investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali enot vzajemnih skladov, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih,
 • delnic ETF-jev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
 • drugih tržnih vrednostnih papirjev, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom ter
 • instrumentov denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in denarnih sredstev.

Ob ugodnih razmerah na delniških trgih so sredstva naložena pretežno v delniške vzajemne sklade, delniške investicijske družbe, delniške ETF-je ter druge tržne lastniške vrednostne papirje, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom. V manj ugodnih obdobjih se z namenom ohranitve vrednosti premoženja portfelj prerazporedi v obvezniške vzajemne sklade ali instrumente denarnega trga. V neugodnih razmerah na kapitalskih trgih ima kritni sklad do 60 % svojih sredstev naloženih v najbolj varnih oblikah, kot so vzajemni skladi denarnega trga ali instrumenti denarnega trga. Z namenom zniževanja tržnih tveganj se lahko uporabljajo tudi standardizirani izvedeni finančni instrumenti, in sicer do 40 % vrednosti kritnega sklada.

Vrednost premoženja točke kritnega sklada KD Vrhunski lahko spremljate tukaj.

Prospekt kritnega sklada KD Vrhunski je dostopen tukaj.