Fondpolica VIRTUOZ 2013

O zavarovanju

Imate znanje in čas za uspešno vlaganje sredstev?

Osnova dobre naložbe je izdelava dobrega naložbenega načrta, ki ob danih razmerah na kapitalskih trgih ponuja optimalno donosnost in se ustrezno prilagaja pričakovanim spremembam.

Zato smo trgu ponudili življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja Fondpolica VIRTUOZ 2013.

Prednosti

Fondpolica VIRTUOZ 2013 je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja in enkratnim plačilom premije, vezano na vrednost enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne kapitalske rasti. Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

Zakaj svoja sredstva naložiti v Fondpolico VIRTUOZ 2013?

Aktivno upravljanje premoženja ob upoštevanju načela razpršitve in likvidnosti investiranih sredstev omogoča doseganje čim boljših donosov na kapitalskih trgih. Fondpolica VIRTUOZ 2013 ponuja storitev, ki s prilagodljivostjo in znanjem premišljeno razporeja vaše naložbe po vsem svetu.

 • Poenoten interes zavarovalca in upravljavca
  Z namenom poenotenja interesov zavarovalca in upravljavca je upravljavec nagrajen z delitvijo dobička le ob pogoju, da je donosnost kritnega sklada v tekočem obračunskem letu višja od 11 %.

 • Možnost hitrega dostopa do naloženih sredstev
  Po prvem letu trajanja zavarovanja je možen dvig predujma v višini do 80 % vrednosti premoženja na
  naložbenem računu.

 • Možnost izplačila rente
  Po desetih letih trajanja zavarovanja se lahko zavarovalec odloči za izplačilo dela sredstev na naložbenem računu v obliki rente v skladu s takrat veljavno ponudbo zavarovalnice.

 • Možnost nadaljevanja zavarovanja
  V primeru smrti zavarovane osebe se upravičenec za primer smrti lahko odloči, da bo nadaljeval življenjsko zavarovanje ter tako še naprej plemenitil sredstva v vrhunski naložbi.

 • Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadar koli v času trajanja zavarovanja 
  Zavarovalec lahko kadar koli v času trajanja zavarovanja plača dodatno enkratno premijo.

 • Ugodno obrestovanje naložbe tudi v času plačila premije, ko je kritni sklad KD Vrhunski zaprt za nova vplačila
  Če je kritni sklad KD Vrhunski zaprt za nova vplačila, se premija preračuna v enote premoženja Zajamčenega paketa. Ob odprtju kritnega sklada KD Vrhunski za nova vplačila se vrednost premoženja na naložbenem računu iz Zajamčenega paketa prenese v kritni sklad KD Vrhunski. Za prenos zavarovalnica ne obračuna nobenih stroškov.
  V obdobju od nakupa enot premoženja Zajamčenega paketa do prenosa sredstev v kritni sklad KD Vrhunski se sredstva na naložbenem računu tako obrestujejo z obrestno mero 2,75 % na letni ravni.

Virtuozni dosežki

1. Vrhunskost

 • aktivno upravljanje premoženja življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ 2013;
 • sredstva Fondpolice VIRTUOZ 2013 upravljajo že dokazani in strokovno usposobljeni upravljavci KD Skladi;
 • upravljavec bo za dobro upravljanje naložb nagrajen šele pri visoki donosnosti;
 • možnost nadaljevanja virtuozne naložbe v primeru smrti zavarovane osebe.

2. Donosnost

 • aktivno upravljanje premoženja sledi cilju čim višje donosnosti na kapitalskih trgih;
 • optimizacija sestave naložb življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ 2013 glede na tržne razmere;
 • naložbe niso omejene ne geografsko ne na posamezne gospodarske panoge ali sektorje;
 • v daljšem časovnem obdobju je bolj izražena višja donosnost naložb v delniške investicijske sklade v primerjavi z naložbami v obvezniške investicijske sklade, bančne vloge ali zlato;
 • zniževanje tržnih tveganj z uporabo standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov;
 • davčno ugodna oblika zavarovanja in varčevanja.

3. Dostopnost in enostavnost

 • brezplačen obisk finančnega svetovalca;
 • preprosta sklenitev;
 • možnost aktivnega upravljanja premoženja z enkratnim plačilom premije že od 1.000 EUR naprej. 

Značilnosti

Oblika zavarovanja:
Individualno - za eno osebo
Pristopna starost:
Osebe od 14. od 70. leta starosti
Trajanje zavarovanja:
Vseživljenjsko
Najnižja enkratna premija:
1.000 EUR
Osnovna zavarovalna vsota za primer smrti:
110 % plačane enkratne premije
Izplačilo v primeru odkupa:
Po preteku šestega leta trajanja zavarovanja je zavarovanje možno odkupiti brez stroškov odkupa. Po desetih letih trajanja zavarovanja pa je izplačilo oproščeno tudi vseh davčnih obveznosti.
Naložbeni del zavarovanja:
Kritni sklad KD Vrhunski
Izplačilo v primeru smrti:
Osnovna zavarovalna vsota za primer smrti ali vrednost premoženja, če je ta višja od osnovne zavarovalne vsote.
Predujem:
Možen po enem letu trajanja zavarovanja v višini do 80 % vrednosti premoženja.
Naložbena politika v primeru plačila enkratne premije v času, ko je kritni sklad KD Vrhunski zaprt za nova vplačila:
Preračun enkratne premije v enote premoženja Zajamčenega paketa. Ob odprtju kritnega sklada KD Vrhunski za nova vplačila se vrednost premoženja na naložbenem računu iz Zajamčenega paketa prenese v kritni sklad KD Vrhunski.


Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Naložbena politika

Za uspešno nalaganje sredstev je najpomembnejši pravilen pristop, tega pa dobimo s Fondpolico VIRTUOZ 2013 – politika prilagodljive strukture naložb je usmerjena k doseganju čim višjega donosa ob upoštevanju varnosti in likvidnosti vloženih sredstev, ki ju zagotavlja razpršenost naložb.

Naložbe Fondpolice VIRTUOZ 2013 so sestavljene iz:

 • delnic investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali enot vzajemnih skladov, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih,
 • delnic ETF-jev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
 • drugih tržnih vrednostnih papirjev, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom ter
 • instrumentov denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in
  denarnih sredstev.

Ob ugodnih razmerah na delniških trgih so sredstva naložena pretežno v delniške vzajemne sklade, delniške investicijske družbe, delniške ETF-je ter druge tržne lastniške vrednostne papirje, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom. V manj ugodnih obdobjih se z namenom ohranitve vrednosti premoženja portfelj prerazporedi v obvezniške vzajemne sklade ali instrumente denarnega trga. V neugodnih razmerah na kapitalskih trgih ima kritni sklad do 60 % svojih sredstev naloženih v najbolj varnih oblikah, kot so vzajemni skladi denarnega trga ali instrumenti denarnega trga. Z namenom zniževanja tržnih tveganj se lahko uporabljajo tudi standardizirani izvedeni finančni instrumenti, in sicer do 40 % vrednosti kritnega sklada.

Vrednost premoženja točke kritnega sklada KD Vrhunski lahko spremljate tukaj.

Prospekt kritnega sklada KD Vrhunski je dostopen tukaj.

Dodatna zavarovanja

S sklenitvijo Fondpolice VIRTUOZ 2013 poskrbite za življenjsko zavarovanje z vrhunsko naložbo.

Priporočamo pa vam tudi sklenitev Življenjskega kaska - življenjskega zavarovanja z visoko zavarovalno zaščito v primeru smrti. S tem zavarovanjem boste že z nizkimi mesečnimi premijami dodatno poskrbeli za socialno in finančno varnost vaše družine v primeru nepredvidljivih dogodkov. Zavarovanju Življenjski kasko se pod ugodnimi pogoji namreč lahko priključijo tudi naslednja zavarovanja, ki še dodatno poskrbijo za vašo varnost:

 • paket dodatnih zavarovanj,
 • dodatno nezgodno zavarovanje,
 • dodatno nezgodno zavarovanje otrok,
 • dodatno zavarovanje kritičnih bolezni,
 • dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi nezgode,
 • dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode,
 • dodatno življenjsko zavarovanje Boljše Življenje s preventivno storitvijo DNK analize in zdravniškim posvetom*.

Če hkrati sklenete Fondpolico VIRTUOZ 2013 in Življenjski kasko, vam pri slednjem zavarovalno vsoto za primer smrti brezplačno povišamo za 10 %.

* Možno je priključiti katero koli preventivno storitev razen Splošne DNK analize z zdravniškim pregledom.