Varna leta

Celovita varnost za brezskrbno jesen življenja.

Želim nasvet

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju lahko priključite različna dodatna kritja: za primer nastanka raka, različna kritja v primeru nezgode in varovanje osebnega računa, s katerim pokrijemo morebitno negativno stanje na vašem osebnem računu v primeru smrti zaradi nezgode. 

Dodatno kritje raka

Izplačamo vam dogovorjeno zavarovalnino v primeru nastanka raka. Zavarovanje traja 10 let in ga lahko priključijo osebe, stare med 50 in 75 let.

Dodatna nezgodna kritja

Nezgodna renta, trajna invalidnost, izpahi, zlomi, opekline, izplačila za zdravljenje, operacije, nadstandardna nastanitev v zdravilišču.

Oprostitev plačila premije za vse življenje

V primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti zaradi nezgode ste z dodatnim zavarovanjem oproščeni plačila premije za vse življenje.

Varovanje osebnega računa

Krijemo vam morebitni dolg na vašem osebnem računu na dan smrti zaradi nezgode, največ do 500 EUR.

Informativni primer

Pri 65 letih se je Janez upokojil. Zdaj, ko je upokojenec in uživa sadove svojega dela, se odloči, da bo poskrbel zase. Kaj če se mu zgodi podobno kot sosedu Boštjanu, ki je zbolel za rakom? Če se mu zgodi kaj hujšega, želi svoji ženi Mileni, hčerki Miji in kar štirim vnukom omogočiti sredstva za plačilo stroškov. 

Zavarovanje Varna leta mu omogoča, da poskrbi zase za primer hude bolezni raka in tudi za primer večje nezgode.

  Zavarovalna vsota Mesečna premija
Varnost v primeru bolezni (nastanek raka)
Zavarovalna vsota za primer nastanka raka1 2.000 EUR 6,56 EUR
Maksimalno izplačilo za primer nastanka raka 4.000 EUR
Varnost v primeru nezgode
Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti2 - 10-letna 600 EUR 3,31 EUR
Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti - 10-letna 300 EUR 2,73 EUR
Skupno izplačilo iz naslova nezgodnih rent 108.000 EUR
Trajna invalidnost 25.000 EUR 3,50 EUR
Izpahi, zlomi, opekline  1.000 EUR 2,01 EUR
Oprostitev plačila premije v primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti   0,00 EUR
Brezplačno kritje, ker je hkrati poskrbel za varnost v primeru nezgode in varnost v primeru bolezni.
Varnost najbližjih
Zajamčeno izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti3 570 EUR 6,71 EUR
Varovanje računa
Zavarovalna vsota v primeru smrti zaradi nezgode 500 EUR 0,00 EUR
Brezplačno kritje, ker premije plačuje prek direktne obremenitve (trajnika).
Skupaj 24,82 EUR 4          

1Dodatno kritje raka traja 10 let.
2V kritje nezgodne rente nad 50 % trajne invalidnosti je vključena oprostitev plačila premije v primeru 100 % ugotovljene trajne invalidnosti.
3V prvih dveh letih trajanja zavarovanja v primeru smrti vrnemo vplačane premije brez premij za dodatna kritja, razen v primeru smrti zaradi nezgode, ko izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti.
4Premija se plačuje največ do izteka zavarovalnega leta, ko zavarovana oseba dopolni 90 let. Življenjsko zavarovanje je sklenjeno za vse življenje, zato se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov. Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali uvedejo nove dajatve (nova taksa, sprememba davčne stopnje ipd.), spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.

Dve leti po začetku zavarovanja Janezu postavijo diagnozo raka debelega črevesa.

Z veliko mero optimizma in pomoči družine ga po enem letu zdravljenja uspešno pozdravi. Pri njegovem uspehu mu pomaga zavarovalnica, ki mu 30 dni od ugotovljene diagnoze izplača dva tisoč evrov zavarovalne vsote za primer nastanka raka. 

  Izplačilo zavarovalne vsote za  primer nastanka raka 2.000 EUR

 

Po štirih letih od sklenitve zavarovanja se Janezu pripeti nezgoda.

Pri 69 letih, torej po štirih letih od sklenitve zavarovanja, se mu pripeti nezgoda s padcem, v kateri utrpi zatrditev ramenskega sklepa. Poskrbel je za lastno varnost v primeru nezgode, zato prejme:

 • Za poškodbo je ocenjena 30-odstotna trajna invalidnost.

Če bi bile posledice nezgode takšne, da bi bila ocenjena vsaj 50-odstotna trajna invalidnost, bi bil Janez oproščen plačila celotne premije za vse življenje, kar predstavlja 294,96 EUR letnega prihranka za vsako leto od uveljavitve tega kritja.

 • Poskrbel je za lastno varnost v primeru nezgode, zato prejme:
vsak mesec nezgodno rento v višini 300 EUR, kar v 10 letih znese  36.000 EUR
za trajno invalidnost enkratni znesek v višini 25.000 EUR X 30 %   7.500 EUR

 

Janezov vid ni več tako oster, zaradi česar spregleda stopnico

Janezov vid pri 71 letih ni več tako oster, zaradi česar spregleda stopnico in pade.

 • Pri padcu si zlomi kolk in izpahne komolec.

Iz naslova nezgodnega kritja 'izpahi, zlomi, opekline' prejme skupno 800 EUR:

za izpahe, zlome, opekline − 60 % zavarovalne vsote za zlom kolka 600 EUR
za izpahe, zlome, opekline − 20 % zavarovalne vsote za izpah komolca 200 EUR
Skupaj prejme  46.300 EUR

Janez je hkrati poskrbel za lastno varnost v primeru nezgode in varnost v primeru bolezni. In to le za 24,82 EUR mesečne premije.

Vaše brezplačne ugodnosti

 • Omogočamo vam brezplačno varovanje osebnega računa, in sicer v primeru, da premijo plačujete prek neposredne obremenitve (trajnika). Tako v primeru najhujšega pokrijemo tudi morebiten dolg na vašem osebnem računu.
 • V primeru vsaj 50% ugotovljene trajne invalidnosti zaradi posledic nezgode ste za vse življenje oproščeni plačila premije, če predhodno poskrbite za varnost v primeru nezgode (vsaj eno kritje) in varnost v primeru bolezni. (Če ste ob sklenitvi VARNIH LET starejši od 75 let, se vam ugodnost prizna že v primeru, da hkrati poskrbite tudi za varnost v primeru nezgode.)
 • Po zavarovalnem letu, v katerem dopolnite 90 let, vam premije ni več treba plačevati za nobeno od dogovorjenih kritij. Kljub temu ste še naprej zavarovani za primer smrti in nezgode.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi, denimo doživite nezgodo ali zbolite za rakom, je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika zaradi pregleda ali nudenja potrebne pomoči.
 • Nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje.
 • Ravnajte se po zdravnikovih navodilih in nasvetih ne glede na način zdravljenja.
 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.

Nezgodo nam morate pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na dolgotrajnejše trajanje in potek vašega zdravljenja.

Ob prijavi nezgode predložite ustrezna dokazila o nezgodi:

 • podatke o kraju in času nastanka nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • izvid zdravnika o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o morebitnih nastalih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo in
 • dokazila od upravičenca, v kolikor so potrebna dodatna dokazila za ugotovitev pravice do izplačila.

Če zbolite za rakom, morate takoj pisno vložiti zahtevek na zavarovalnico, poleg zahtevka pa predložiti še:

 • zdravstveno dokumentacijo lečečega zdravnika in
 • vso drugo zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje zavarovalne osebe pred sklenitvijo in po sklenitvi dodatnega kritja raka, ali izpolnjeno in potrjeno zdravniško spričevalo o ugotovitvi obolelosti za rakom na obrazcu zavarovalnice.

 • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi celotne potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Uprava zavarovalnice je na seji dne 28.11.2019 sprejela sklep, ki se glasi:
Uprava sprejme sklep, da se s 1.12.2019 omeji izvajanje pogodbene možnosti zavarovalnice, ki je predvidena v različnih splošnih pogojih pri obstoječih življenjskih zavarovanjih in ki določa, da lahko zavarovalnica kadarkoli po 1 letu dodatno zavarovanje, sklenjeno k življenjskemu zavarovanju, odpove, in sicer le na primere tistih zavarovalnih pogodb, pri kateri je prijavljen zavarovalni primer, pri čemer mora biti odpoved zavarovalnice v teh primerih dana najkasneje v roku 1 meseca od odklonitve zahtevka oz. izplačila zavarovalnine.

Za zavarovanje veljajo:

Premija se plačuje do smrti zavarovane osebe oz.do izteka zavarovalnega leta, ko zavarovana oseba dopolni 90 let.

V času trajanja zavarovanja so spremembe vseh dodatnih kritij možne, razen sprememba pri Dodatnem kritju raka.

Do 85. leta starosti zavarovane osebe.

Pod pogojem, da je že priključena nezgodna renta nad 50% trajne invalidnosti.

Poskrbite za lastno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni.

Svojim najbližjim pa v primeru najhujšega omogočite sredstva za plačilo stroškov.

Želim svetovalca