Varna leta

Vseživljenjsko zavarovanje za starejše od 50 let, ki zagotavlja izplačilo v primeru vaše smrti in izbiro dodatnih kritij za primer hude poškodbe ter raka.

Primer izračuna Želim nasvet

Osnovno kritje življenjskega zavarovanja VARNA LETA

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Najnižja zavarovalna vsota znaša 500 EUR, če je mesečna premija vsaj 6 EUR.

V prvih dveh letih trajanja zavarovanja v primeru smrti vrnemo vplačane premije brez premij za dodatna kritja, razen v primeru smrti zaradi negode, ko izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti. Če zavarovana oseba umre po poteku dveh let trajanj zavarovanja, izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti.

Dodatna kritja življenjskega zavarovanja VARNA LETA

Življenjskemu zavarovanju VARNA LETA lahko priključite različna dodatna kritja.

Dodatno kritje raka

Kritje omogoča večkratno izplačilo zavarovalnine v primeru obolelosti za različnimi vrstami raka.

Dodatna nezgodna kritja

Vključite lahko nezgodno rento, trajno invalidnost, izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici, enkratno izplačilo za zdravljenje v bolnišnici, operacije, izpahe, zlome, opekline in nadstandardno nastanitev v zdravilišču.

OPROSTITEV PLAČILA PREMIJE V PRIMERU TRAJNE INVALIDNOSTI

V primeru vsaj 50-% trajne invalidnosti zaradi nezgode, ste oproščeni nadaljnjega plačevanja premije, zavarovanje pa vam še vedno velja.

VAROVANJE RAČUNA

Pokrijemo vam dolg do višine 500 EUR, ki ostane na vašem osebnem računu na dan smrti v primeru nezgode.

Informativni primer

Pri 65 letih se je Janez upokojil. Zdaj, ko ima več časa zase, začenja odkrivati nove hobije. Z užitkom se vsak dan odpravi na sprehod, zato nove svobode ne želi izgubiti. Kaj, če se poškoduje ali zboli za rakom? Rad bi poskrbel, da ob smrti svoji ženi, hčerki in vnukom ne bo zapustil dolgov.

Janez se o svojem življenjskem slogu in pričakovanjih odkrito pogovori s svojim zavarovalnim zastopnikom in sklene zavarovanje, ki vključuje različna kritja.
 
  Zavarovalna vsota Mesečna premija
Varnost v primeru bolezni (nastanek raka) – DODATNO KRITJE ZA PRIMER RAKA
Zavarovalna vsota za primer nastanka raka1 2.000 EUR 6,56 EUR
Maksimalno izplačilo za primer nastanka raka     4.000 EUR
Varnost v primeru nezgode – DODATNO NEZGODNO KRITJE
Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti2 - 10-letna 600 EUR 3,31 EUR
Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti - 10-letna 300 EUR 2,73 EUR
Skupno izplačilo iz naslova nezgodnih rent     108.000 EUR
Trajna invalidnost 25.000 EUR 3,50 EUR
Izpahi, zlomi, opekline  1.000 EUR 2,01 EUR
Oprostitev plačila premije v primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti   0,00 EUR
Brezplačno kritje, ker je hkrati poskrbel za varnost v primeru nezgode in varnost v primeru bolezni.
Varnost najbližjih – OSNOVNO ZAVAROVANJE
Zajamčeno izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti3 570 EUR 6,71 EUR
Varovanje osebnega računa
Zavarovalna vsota v primeru smrti zaradi nezgode 500 EUR 0,00 EUR
Brezplačno kritje, ker premije plačuje prek direktne obremenitve (trajnika).
Skupaj 24,82 EUR 4          

1Dodatno kritje raka traja 10 let.
2V kritje nezgodne rente nad 50 % trajne invalidnosti je vključena oprostitev plačila premije v primeru 100 % ugotovljene trajne invalidnosti.
3V prvih dveh letih trajanja zavarovanja v primeru smrti vrnemo vplačane premije brez premij za dodatna kritja, razen v primeru smrti zaradi nezgode, ko izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti.
4Premija se plačuje največ do izteka zavarovalnega leta, ko zavarovana oseba dopolni 90 let. Življenjsko zavarovanje je sklenjeno za vse življenje, zato se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov. Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali uvedejo nove dajatve (nova taksa, sprememba davčne stopnje ipd.), spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.

Dve leti po začetku zavarovanja se Janez sooči z diagnozo raka debelega črevesa.
Z veliko mero optimizma in ob pomoči družine ga po enem letu zdravljenja premaga. Pri njegovem uspehu mu pomaga zavarovalnica, ki mu v 30 dneh po postavitvi diagnoze izplača 2.000 EUR zavarovalne vsote za primer nastanka raka.

  Izplačilo zavarovalne vsote za  primer nastanka raka                                            2.000 EUR


Štiri leta po sklenitvi zavarovanja se Janezu pripeti nezgoda.
Pri 69 letih, torej štiri leta po sklenitvi zavarovanja, Janez pade in si poškoduje ramo. Posledica padca je trajna zatrditev ramenskega sklepa, zaradi česar dobi oceno 30-% trajne invalidnosti.
Ker ima sklenjena dodatna nezgodna kritja, prejme enkratno izplačilo in začne prejemati mesečno nezgodno rento.

Vsak mesec nezgodno rento v višini 300 EUR, kar v 10 letih znese  36.000 EUR
Enkratni znesek za trajno invalidnost v višini 25.000 EUR × 30 %                                         7.500 EUR


Janezov vid pri 71 letih ni več tako oster, zato spregleda stopnico in pade.
Pri padcu si zlomi kolk in izpahne komolec. Zaradi nezgodnega kritja 'izpahi, zlomi, opekline' prejme skupno 800 EUR.

Za izpahe, zlome, opekline − 60 % zavarovalne vsote za zlom kolka 600 EUR
Za izpahe, zlome, opekline − 20 % zavarovalne vsote za izpah komolca 200 EUR

 

Skupaj prejme                                                                                                                        46.300 eur

Janez je hkrati poskrbel za lastno varnost v primeru nezgode in varnost v primeru bolezni, in to le za 24,82 EUR mesečne premije.

Vaše brezplačne ugodnosti

 • Omogočamo vam brezplačno varovanje osebnega računa, in sicer v primeru, da premijo plačujete prek neposredne obremenitve (trajnika). Tako v primeru najhujšega pokrijemo tudi morebiten dolg na vašem osebnem računu.
 • Oprostitev plačila premije v primeru 50-% trajne invalidnosti pridobite brezplačno, če hkrati sklenete vsaj eno kritje v primeru nezgode in kritje v primeru bolezni.
  Če ste ob sklenitvi VARNIH LET starejši od 75 let, se vam ugodnost prizna že v primeru, da hkrati poskrbite tudi za varnost v primeru nezgode.
 • Po zavarovalnem letu, v katerem dopolnite 90 let, vam premije ni več treba plačevati za nobeno od dogovorjenih kritij. Kljub temu ste še naprej zavarovani za primer smrti in nezgode.

Kako ravnati, ko se vam kaj zgodi?

Pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja je pomembno, da ravnate skladno z navodili zavarovalnice. Zavarovalni primer nam morate vi oziroma upravičenec prijaviti v najkrajšem možnem času. Poiščite odgovor med spodnjimi najpogostejšimi primeri ali pokličite svojega zastopnika. Za hitro prijavo primera lahko uporabite tudi digitalne poti.

Načini prijave

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika, da vas pregleda in vam zagotovi potrebno pomoč.
 • Nemudoma poskrbite za vse, kar je potrebno za zdravljenje.
 • Glede načina zdravljenja se ravnajte po navodilih in nasvetih zdravnika.

Nezgodo morate zavarovalnici pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.

 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.

 

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na daljše trajanje in potek vašega zdravljenja.

Ob prijavi nezgode predložite ustrezna dokazila o nezgodi:

 • podatke o kraju in času nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali vas zdravi,
 • zdravniški izvid o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter morebitnih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo, in
 • dokazilo, da sme upravičenec zahtevati izplačilo, če to ni razvidno iz police (npr. poročni list).

Če zbolite za rakom, morate pri zavarovalnici takoj pisno vložiti zahtevek. Zahtevku priložite:

 • zdravstveno dokumentacijo lečečega zdravnika in
 • drugo zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na vaše zdravstveno stanje pred sklenitvijo in po sklenitvi dodatnega kritja za primer raka, ali izpolnjeno in potrjeno zdravniško spričevalo o ugotovitvi obolelosti za rakom na obrazcu zavarovalnice.

 • V primeru smrti zavarovanca mora upravičenec predložiti pisni zahtevek. Zavarovancem zato priporočamo, da svoje upravičence seznanijo s podrobnostmi sklenjenega življenjskega zavarovanja.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi vse potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Za stranke, ki so življenjsko zavarovanje sklenile pred 1. 2. 2020, velja sklep, ki ga je Uprava zavarovalnice sprejela na seji dne 28. 11. 2019 in se glasi:
Uprava sprejme sklep, da se s 1. 12. 2019 omeji izvajanje pogodbene možnosti zavarovalnice, ki je predvidena v različnih splošnih pogojih pri obstoječih življenjskih zavarovanjih in ki določa, da lahko zavarovalnica kadarkoli po 1 letu dodatno zavarovanje, sklenjeno k življenjskemu zavarovanju, odpove, in sicer le na primere tistih zavarovalnih pogodb, pri kateri je prijavljen zavarovalni primer, pri čemer mora biti odpoved zavarovalnice v teh primerih dana najkasneje v roku 1 meseca od odklonitve zahtevka oz. izplačila zavarovalnine.

Premija se plačuje do smrti zavarovane osebe oz. do izteka zavarovalnega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90 let.

V času trajanja zavarovanja so spremembe dodatnih kritij možne. Izjema je Dodatno kritje za primer raka, kjer spremembe niso možne.

Dodatno kritje za primer raka lahko traja do 85. leta starosti zavarovane osebe.

Nezgodno rento nad 25-% in do 50-% trajno invalidnostjo je mogoče dodati le, če je že dodana nezgodna renta nad 50-% trajno invalidnostjo.

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom

Poskrbite za lastno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni.

Svojim najbližjim pa v primeru smrti omogočite sredstva za plačilo pogrebnih in drugih stroškov.

Želim nasvet