Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji**

**POMEMBNO OBVESTILO glede investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund.

Vplačila in izplačila v investicijski sklad niso možna.
Družba CAIAC Fund Management AG je kot upravljavec alternativnega investicijskega sklada pričela s postopkom likvidacije alternativnega investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund.
Zavarovalci naložbenih življenjskih zavarovanj z izbranim investicijskim skladom bodo obveščeni o nadaljnjih postopkih takoj, ko bo likvidacijski postopek zaključen.

Spletna stran s podrobnejšimi informacijami glede sklada

 

Naložbeni cilj investicijskega sklada SAFEPORT STRATEGIC METALS & ENERGY FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v strateške kovine, kot so npr. renij, tantal, molibden, srebro v fizični obliki ter v delnice in druge finančne instrumente, ki so vezane na nafto, plin ipd., kot tudi delnice in deleže v družbah, ki so dejavne na področju pridobivanja, nadaljnje uporabe ali predelave prej omenjenih surovin ter iz sektorja obnovljivih virov energije kot npr. sončne ali vetrne energije. Investicijski sklad nalaga v strateške kovine v fizični obliki, v energijske surovine kot v deleže družb, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in nadaljnjo uporabo ali predelavo prej omenjenih surovin.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.10.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 23,5300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4244 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -10,7021 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -12,3323 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8,9044 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,4232 %