Vrednost enot premoženja

Nazaj

LEON ZAJAMČENI

Podsklad LEON ZAJAMČENI je namenjen članom, ki so že dopolnili 60 let
 

Naložbeni cilj podsklada LEON ZAJAMČENI je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah podsklada in pri njihovi porazdelitvi upravljavec upošteva, da obdobje varčevanja članov, ki so dopolnili 60 let, v podskladu ni dolgo in da mora sredstva upravljati tako, da bodo njihova sredstva v skladu dosegla vsaj zajamčeno donosnost. Upravljavec v tem podskladu zagotavlja donosnost v višini 60 % povprečne letne obrestne mere na državne finančne instrumente, upoštevajoč pravne podlage, ki jih za izračun minimalne zajamčene donosnosti predpisuje minister, pristojen za finance. Naložbena politika podsklada je konzervativna, zato je upravljanje sredstev osredotočeno na iskanje donosov pri pretežno nizko tveganih naložbah.Če sta zmnožek enot premoženja tega podsklada, vpisanih na osebnem računu zavarovanca – člana, in vrednost enote podsklada nižja od zajamčene vrednosti sredstev zavarovanca – člana, upravljavec zavarovancu – članu izplača zajamčeno vrednost sredstev. Upravljavec to razliko pokriva v breme svojih sredstev.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Zajamčeni VEP (v EUR)

Datum VEP: 31.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 8,3718 EUR
Zajamčena vrednost enote premoženja: 7,1332 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,4781 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,7885 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -11,0646 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -11,0646 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -9,9751 %