Potencial Evrope AS

O zavarovanju

Potencial naložb v evropskih delnicah

Evropske delnice predstavljajo enega izmed najboljših možnosti plemenitenja premoženja za obdobje, ki je daljše od desetih let.

Potencial Evrope AS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, pri katerem zavarovalec prevzame naložbeno tveganje. Vezano je na 15-letni dolžniški vrednostni papir, ki je kombinacija naložb v indeks Guru Europe in brezkuponske obveznice.

Potencial Evrope AS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, pri katerem zavarovalec prevzame naložbeno tveganje. Vezano je na petnajstletni dolžniški vrednostni papir, ki je kombinacija naložb v indeks Guru Europe in brezkuponske obveznice.
 
S plačevanjem premije v Potencial Evrope AS se bodo vaša sredstva plemenitila tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja, čeprav se bo ta plačala v 180-ih enakih mesečnih obrokih. To pomeni, da se bo ob izteku zavarovanja na vsako plačano premijo izplačal donos, ki ga bo indeks Guru Europe ustvaril v petnajstih letih – tudi na tisto premijo, ki bo plačana le en mesec pred iztekom zavarovanja.

Če bi mesečno plačevali 100 EUR v Potencial Evrope AS, bi lahko po 15-ih letih ob predpostavki 10 % povprečne letne stopnje donosa, upoštevanju dodatnega bonusa pri indeksu Guru Europe in nespremenjenih obrestnih merah, privarčevali kar 65.842 EUR.

Kaj vam ob izteku zavarovanja nudi Potencial Evrope AS?

  • Plemenitenje sredstev, kot da bi vseh 180 mesečnih premij plačali naenkrat
  • Ugodnejši vstop v indeks Guru Europe
  • Varovanje naložbe in zaklepanje donosov
  • Omejena izdaja
  • Možnost nadaljevanja zavarovanja
  • Podcenjene evropske delnice sodijo med najboljše možnosti plemenitenja premoženja
Začetek zavarovanja 1. 7. 2014
Iztek zavarovanja 1. 7. 2029
Pristopna starost osebe od 14. do 65. leta starosti
Plačilo premije
Mesečna premija Mesečna čista premija
55,00  EUR 47,00  EUR
65,00  EUR 56,75  EUR
75,00  EUR 66,50  EUR
100,00  EUR 92,00  EUR
125,00  EUR 116,25  EUR
150,00  EUR 140,50  EUR
200,00  EUR 189,00  EUR

Mesečne premije, ki so navedene za posamezni razred, so premije, ki jih zavarovalec plača po zavarovalni pogodbi. Čiste premije, ki so navedene za posamezni razred, so premije, ki so namenjene investiranju v DVP. Razlika med premijo posameznega razreda in čisto premijo posameznega razreda krije premijo zavarovanja za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.            
Zavarovalec in zavarovalnica lahko dogovorita višje premije od navedenih v zgornjih tabelah. V tem primeru se premije in stroški določijo v skladu z veljavno ponudbo zavarovalnice. Dinamika investiranja sredstev v DVP je določena v skladu z splošnimi pogoji in je različna od dinamike plačila premije. Dodatna mesečna premija, zmanjšana za stroške, je namenjena pokritju dela sredstev, investiranih v DVP ob sklenitvi zavarovanja.

Izplačilo ob doživetju zavarovanja Vrednost premoženja na naložbenem računu.
Izplačilo v primeru smrti 10 % dogovorjene premije za celotno obdobje zavarovanja + odkupna vrednost.
Naložbeni del zavarovanja Dolžniški vrednostni papir, ki je sestavljen iz nakupne opcije na indeks Guru Europe in petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR. Podrobnejši opis naložbene strategije je objavljen v Opisu lastnosti dolžniškega vrednostnega papirja (.pdf), ki si ga lahko ogledate, v angleškem jeziku Product Factsheet Potencial Evrope AS (.pdf).
Ugoden vstop Izhodiščni tečaj indeksa Guru Europe se izračuna kot povprečje enajstih najugodnejših (tj. najnižjih) izmed trinajstih opazovanih tečajev.
Zaklepanje donosov Zaklepanje pri 200 % od zaključnega tečaja indeksa Guru Europe na dan 1. 7. 2014 ob predpostavki, da indeks Guru Europe na enega izmed opazovanih dni doseže nivo zaklepanja.
Možnost nadaljevanja zavarovanja V primeru smrti zavarovane osebe se upravičenec za primer smrti lahko odloči, da bo nadaljeval življenjsko zavarovanje.
Odkup zavarovanja Odkup zavarovanja je možen, če so od začetka zavarovanja pretekla najmanj tri leta in so do tedaj plačane vse zapadle premije za to obdobje. Pred tem je odkupna vrednost zavarovanja enaka nič.


Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Pri Potencialu Evrope AS ni potrebno čakati na pravi trenutek, saj omogoča ugodnejši vstop v indeks Guru Europe, ki se odraža v ugodnejši izhodiščni vrednosti indeksa. Ta se določi tako, da se iz povprečja trinajstih četrtletnih opazovanj v prvih treh letih izloči dve najmanj ugodni vrednosti indeksa, tj. dve najvišji vrednosti indeksa.

Varovanje naložbe in zaklepanje donosov

Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača vsaj 90 % vsote sredstev za investiranje (1). Če indeks Guru Europe na določen opazovani dan v letu (2) doseže nivo zaklepanja pri 200 % začetne vrednosti indeksa, se donos zaklene – indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost. Če se zavarovanje prekine predčasno, je lahko vrednost vašega zavarovanja tudi nižja od 90 % vsote sredstev za investiranje, prav tako pa se ne upošteva morebitnega doseženega nivoja zaklepanja. Zato je pomembno, da z zavarovanjem vztrajate do konca.

(1) Ob predpostavki, da so plačane vse zapadle premije.
(2) Dnevi opazovanja so podrobneje navedeni v splošnih pogojih, ki veljajo za sklenjeno zavarovanje.

Evropa hitro prihaja na zemljevid vlagateljev

Mnogo vlagateljev se je v zadnjih letih zaradi krčenja gospodarstev in slabitev naložb v bankah izogibalo delniškim naložbam v Evropi, kar je privedlo do podcenjenosti evropskih delnic v primerjavi z ostalimi razvitimi trgi, zlasti ZDA. Z zmanjševanjem tveganj v evropskem finančnem sistemu in novi ohlapnejši denarni politiki Evropske centralne banke se je pogled mednarodnih vlagateljev začel spreminjati in vrsta analitikov iz največjih svetovnih bank že v letošnjem letu vidi največjo perspektivo v evropskih delnicah. Delniške naložbe predstavljajo enega izmed najboljših možnih naložbenih razredov plemenitenja premoženja za obdobja, daljša od desetih let. Strah pred slabimi makroekonomskimi razmerami se je polegel in postopno okrevanje se nadaljuje skoraj v vseh evropskih državah. Ne glede na to, so tečaji evropskih delnic v začetku leta 2014 še vedno pod pritiskom in pod večletnimi povprečji, kar kaže na izjemno priložnost za vlagatelje.

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 15.05.2024 1,1176   EUR 13,0602 % 25,5025 % -6,7423 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 15.05.2024 770,4687   10,4487 % 14,3611 % 11,6779 %