Fondpolica VIRTUOZ

O zavarovanju

Emisija življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ je zaključena.

Kritni sklad KD Vrhunski poskrbi za doseganje dolgoročne kapitalske rasti.

Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

Prednosti

Fondpolica VIRTUOZ je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja in enkratnim plačilom premije, vezano na vrednosti enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne kapitalske rasti. Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.

Virtuozni dosežki

Vrhunskost
 • aktivno upravljanje premoženja življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ;
 • sredstva Fondpolice VIRTUOZ upravljajo že dokazani in strokovno usposobljeni upravljavci KD Skladi,
 • upravljavec bo za dobro upravljanje naložb nagrajen šele pri visoki donosnosti,
 • možnost nadaljevanja virtuozne naložbe v primeru smrti zavarovane osebe.
Donosnost
 • aktivno upravljanje premoženja sledi cilju čim višje donosnosti na kapitalskih trgih,
 • optimizacija sestave naložb življenjskega zavarovanja Fondpolica VIRTUOZ glede na tržne razmere,
 • naložbe niso omejene ne geografsko ne na posamezne gospodarske panoge ali sektorje,
 • v daljšem časovnem obdobju je bolj izražena višja donosnost naložb v delniške investicijske sklade v primerjavi z naložbami v obvezniške investicijske sklade, bančne vloge ali zlato,
 • zniževanje tržnih tveganj z uporabo standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov,
 • davčno ugodna oblika zavarovanja in varčevanja.
Dostopnost in enostavnost
 • brezplačen obisk finančnega svetovalca,
 • preprosta sklenitev,
 • možnost aktivnega upravljanja premoženja z enkratnim plačilom premije že od 1.000 EUR naprej.

Značilnosti

Pristopna starost: osebe od 14. do 65. leta starosti (ob izteku zavarovanja ne smejo biti starejše od 75 let)
Trajanje zavarovanja: 10 - 30 let
Najnižja enkratna premija: 1.000 EUR
Zavarovalna vsota za primer smrti: Od 110 % plačane enkratne premije
Izplačilo ob doživetju: Vrednost premoženja
Izplačilo v primeru smrti:
Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti ali vrednost premoženja, če je ta višja od zavarovalne vsote
Predujem: Največ 80 % vrednosti premoženja po enem letu trajanja zavarovanja.

 

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Naložbena politika

Za uspešno nalaganje sredstev je najpomembnejši pravilen pristop, tega pa dobimo s Fondpolico VIRTUOZ - politika prilagodljive strukture naložb je usmerjena k doseganju čim višjega donosa ob upoštevanju varnosti in likvidnosti vloženih sredstev, ki ju zagotavlja razpršenost naložb.

Naložbe Fondpolice VIRTUOZ so sestavljene iz:

 • delnic investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali enot vzajemnih skladov, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih
 • delnic ETF-jev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
 • drugih tržnih vrednostnih papirjev, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom ter
 • instrumentov denarnega trga, katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in denarnih sredstev.

Ob ugodnih razmerah na delniških trgih so sredstva naložena pretežno v delniške vzajemne sklade, delniške investicijske družbe, delniške ETF-je ter druge tržne lastniške vrednostne papirje, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom. V manj ugodnih obdobjih se z namenom ohranitve vrednosti premoženja portfelj prerazporedi v obvezniške vzajemne sklade ali instrumente denarnega trga. V neugodnih razmerah na kapitalskih trgih ima lahko kritni sklad do 60 % svojih sredstev naloženih v najbolj varnih oblikah, kot so vzajemni skladi denarnega trga ali instrumenti denarnega trga. Z namenom zniževanja tržnih tveganj se lahko uporablja tudi standardizirane izvedene finančne instrumente, in sicer do 40 % vrednosti kritnega sklada.

Vrednost premoženja točke kritnega sklada KD Vrhunski lahko spremljate tukaj. 

Prospekt kritnega skada KD Vrhunski je dostopen tukaj.