Fondpolica RENTA GARANT

O zavarovanju

Kako z enim udarcem do desetih zadetkov?

Renta Garant: enkratno vplačilo – deset zagotovljenih letnih izplačil rente!

Življenjsko zavarovanje, ki združuje vlaganje v sklade hedge skladov in izplačilo zajamčene rente FONDPOLICA RENTA GARANT.

V življenjski zavarovalnici KD Življenje, zavarovalnica, d.d. in ADRIATIC SLOVENICI, Zavarovalni družbi d.d., smo v sodelovanju z eno največjih evropskih bank – DEUTSCHE BANK AG prvi v Sloveniji razvili življenjsko zavarovanje, ki združuje vlaganje v sklade hedge skladov in izplačilo zajamčene rente – FONDPOLICA RENTA GARANT.

Donosno nalaganje sredstev

Čista vplačana premija (čista vplačana premija je vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške in premijo zavarovanja za primer smrti) življenjskega zavarovanja se na dan začetka zavarovanja investira v sestavljeni dolžniški vrednostni papir, ki je v prvih desetih letih trajanja zavarovanja kombinacija naložb v dva sklada hedge skladov in dolžniške vrednostne papirje.

Izplačilo doseženega donosa

Ob koncu desetega leta trajanja zavarovanja se izplača doseženi donos na čisto vplačano premijo. Doseženi donos predstavlja vrednost premoženja po polici na dan 1.12.2017, zmanjšano za vrednost premoženja na dan začetka zavarovanja.

Zajamčeno izplačilo desetletne rente

Od enajstega do vključno dvajsetega leta trajanja zavarovanja se na podlagi sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja izplačuje letna renta v zajamčeni višini 14,50 % čiste vplačane premije. Za zajamčeno izplačilo letne rente jamči Deutsche bank AG, Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt am Main, Nemčija.

Prva letna renta se izplača najpozneje do 15.12.2018, zadnja pa najpozneje do 15.12.2027. V primeru, da znaša dogovorjena premija najmanj 10.000 EUR, se lahko renta izplačuje tudi mesečno.

Zavarovalna zaščita

Zavarovanec je v prvih desetih letih trajanja zavarovanja zavarovan za primer smrti z zavarovalno vsoto v višini 10 % vplačane premije.

Trajanje zavarovanja:
Od 1.12.2007 do 1.12.2027 (20 let)
Pristopna starost zavarovane osebe:
Od 14 do 65 let
Najnižja enkratna premija:
5.000 EUR
Zavarovalna vsota za primer smrti v prvih desetih letih trajanja zavarovanja:
10 % vplačane premije
Zajamčena letna renta (jamči Deutsche Bank AG):
Permal Fixed Income Holdings, UBP SelectInvest ARV MC
Vstopni stroški, odvisni od višine enkratnega vplačila premije:
Enkratna premija Vstopni stroški
od 5.000 EUR do 14.999 EUR 3,50 %
od 15.000 EUR do 29.999 EUR 2,80 %
od 30.000 EUR do 59.999 EUR 2,30 %
od 60.000 EUR do 99.999 EUR 1,90 %
od 100.000 EUR 1,30 %
Enkratna premija zavarovanja za primer smrti:
0,50 % vplačane premije
Izplačilo doseženega donosa:
December 2017
Izplačilo zajamčene rente:
Od leta 2018 do 2027
Izstopni stroški ob odkupu, ki jih zaračuna zavarovalnica:
1 % vrednosti premoženja
Izstopna provizija, ki jo zaračuna izdajatelj sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja v primeru odkupa zavarovanja:
Izstopna provizija v primeru odkupa se zaračunava v prvih šestih letih trajanja zavarovanja in znaša v prvem letu 6 % vrednosti premoženja ter se mesečno linearno znižuje. Od začetka sedmega leta trajanja zavarovanja se izstopna provizija ne zaračunava več.

 

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

V prvih desetih letih bo sestavljeni dolžniški vrednostni papir investiran v uravnoteženi indeks, ki je sestavljen iz naslednjih naložb:

  • košarice dveh enakomerno zastopanih skladov hedge skladov, ki nalagata sredstva v skrbno izbrane hedge sklade z različnimi naložbenimi strategijami. To sta: Permal Fixed Income Holdings in UBP SelectInvest ARV MC;
  • desetletne kuponske obveznice, denominirane v EUR.

Vrednost enote premoženja sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja, izdanega s strani Deutsche Bank AG, je v prvih desetih letih trajanja zavarovanja enaka vrednosti enote premoženja uravnoteženega indeksa in predstavlja zunanjo referenčno vrednost za določitev vrednosti premoženja na naložbenem računu. 
Vrednost enote premoženja si lahko pogledate tukaj.

Dinamično razporejanje sredstev

Deutsche Bank AG v prvih desetih letih trajanja zavarovanja mesečno spreminja sestavo uravnoteženega indeksa v odvisnosti od gibanja njegove vrednosti enote premoženja.

V primeru, da vrednost enote premoženja uravnoteženega indeksa raste, se delež vloženih sredstev v izbrano košarico skladov hedge skladov povečuje in lahko znaša največ do 200 % investiranih sredstev, pri čemer razliko nad 100 % posoja Deutsche Bank AG. Začetna razporeditev investiranih sredstev je 120 % v izbrano košarico. KD Življenje, d.d. in Deutsche Bank AG vam tako omogočata, da bo vaša začetna naložba v višini 100 enot v investiciji že takoj udeležena s 120 enotami, s čimer boste udeleženi pri ustrezno višjem donosu.

V primeru, da vrednost enote premoženja uravnoteženega indeksa pada, pa se delež vloženih sredstev v izbrano košarico zmanjšuje, hkrati pa se sredstva delno preusmerjajo v desetletno kuponsko obveznico, takoj ko se delež vloženih sredstev v izbrano košarico skladov hedge skladov zmanjša pod 100 %.

V prvih desetih letih trajanja zavarovanja znaša delež izbrane košarice dveh skladov hedge skladov v uravnoteženem indeksu vedno vsaj 10 %.

Enakomerno utežena košarica dveh skladov hedge skladov je oblikovana z namenom doseganja pozitivnih donosov tako v razmerah rastočih kot tudi padajočih delniških in obvezniških trgov.