Fondpolica POTENCIAL PLUS

O zavarovanju

Potencial naložb v surovinah

Razpršite svoje premoženje in ga zaščitite pred inflacijo.

Surovine, med katere sodijo nafta in zemeljski plin ter industrijske kovine in plemenite kovine, se uporabljajo pri proizvodnji izdelkov, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju.

Prednosti

Fondpolica POTENCIAL PLUS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Premija se plačuje obročno, ob sklenitvi pa se lahko plača tudi dodatna enkratna premija. Z mesečnim plačevanjem premije v Fondpolico POTENCIAL PLUS se bodo vaša sredstva plemenitila tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja, ne pa da se plačuje v 180-ih mesečnih obrokih. To pomeni, da se bo ob izteku zavarovanja na vsako plačano premijo izplačal donos, ki ga bo Dinamični indeks surovin ustvaril v petnajstih letih - tudi na tisto premijo, ki bo plačana le en mesec pred iztekom zavarovanja. Če bi mesečno plačevali 100 EUR v Fondpolico POTENCIAL PLUS, bi lahko po 15-ih letih ob predpostavki 10 % povprečne letne stopnje donosa ter nespremenjenih tržnih obrestnih merah privarčevali 59.770 EUR.

Kaj vam ob izteku zavarovanja nudi Fondpolica POTENCIAL PLUS?

  • Plemenitenje sredstev, kot da bi vse premije plačali naenkrat
  • Ugodnejši vstop v Dinamični indeks surovin
  • Varovanje naložbe in zaklepanje donosov
  • Omejena izdaja
  • Možnost nadaljevanja zavarovanja
  • Surovine so pomemben del dobro razpršenega portfelja
Začetek zavarovanja
1.10.2013
Iztek zavarovanja
1.10.2028
Pristopna starost
osebe od 14. do 65. leta starosti
Plačilo premije
Mesečna premija (v EUR)
Mesečna čista premija (v EUR)
65,00
53,00
75,00
62,25
85,00
71,50
100,00
86,75
125,00
110,25
150,00
133,50
200,00
180,25
 
Mesečno plačilo premij z dodatnim enkratnim plačilom s posebno ugodnostjo
Mesečna premija (v EUR) Mesečna čista premija (v EUR) Dodatna enkratna premija (v EUR) Dodatna enkratna čista premija  (v EUR)
59,75
49,69
657,00
595,80
69,00
58,36
759,00
700,20
78,25
67,03
860,00
804,60
92,50
81,33
1.017,00
975,60
115,75
103,36
1.273,00
1.240,20
138,75
125,16
1.526,00
1.501,20
185,25
168,98
2.037,00
2.028,60

Mesečne premije in dodatne enkratne premije, ki so navedene za posamezni razred, so premije, ki jih zavarovalec plača po zavarovalni pogodbi. Čiste premije, ki so navedene za posamezni razred, so premije, ki so namenjene investiranju v DVP. Razlika med premijo posameznega razreda in čisto premijo posameznega razreda krije premijo zavarovanja za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa. Zavarovalec in zavarovalnica lahko dogovorita višje premije od navedenih v zgornjih tabelah. V tem primeru se premije in stroški določijo v skladu s cenikom zavarovalnice. Dinamika investiranja sredstev v DVP je določena v skladu s splošnimi pogoji in je različna od dinamike plačila premije. Dodatna mesečna premija, zmanjšana za stroške, je namenjena pokritju dela sredstev, investiranih v DVP ob sklenitvi zavarovanja.
Izplačilo ob doživetju zavarovanja
Vrednost premoženja na naložbenem računu.
Izplačilo v primeru smrti
10 % dogovorjene premije za celotno obdobje zavarovanja + odkupna vrednost.
Naložbeni del zavarovanja
Dolžniški vrednostni papir, ki je sestavljen iz nakupne opcije na Dinamični indeks surovin in petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR. Opis lastnosti dolžniškega vrednostnega papirja si lahko ogledate v slovenskem in angleškem jeziku.
Ugoden vstop
Izhodiščni tečaj Dinamičnega indeksa surovin se izračuna kot povprečje dvanajstih najugodnejših (tj. najnižjih) izmed trinajstih opazovanih tečajev.
Zaklepanje donosov
Zaklepanje pri 190 % od zaključnega tečaja Dinamičnega indeksa surovin na dan 1. 10. 2013 ob predpostavki, da Dinamični indeks surovin na enega izmed opazovanih dni doseže nivo zaklepanja.
 Možnost nadaljevanja zavarovanja
V primeru smrti zavarovane osebe se upravičenec za primer smrti lahko odloči, da bo nadaljeval življenjsko zavarovanje.
Odkup zavarovanja
Odkup zavarovanja je možen, če so od začetka zavarovanja pretekla najmanj tri leta v primeru mesečnega plačila premije oziroma dve leti v primeru mesečnega plačila z dodatno enkratno premijo in so do tedaj plačane vse zapadle premije za to obdobje. Pred tem je odkupna vrednost enaka nič.

 
Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Naložbena politika

Pri Fondpolici POTENCIAL PLUS ni potrebno čakati na pravi trenutek, saj omogoča ugodnejši vstop v Dinamični indeks surovin, ki se odraža v ugodnejši izhodiščni vrednosti indeksa. Ta se določi tako, da se iz povprečja trinajstih četrtletnih opazovanj v prvih treh letih izloči najmanj ugodna vrednost indeksa, tj. najvišja vrednost indeksa.

Varovanje naložbe in zaklepanje donosov

Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača vsaj 90 % skupne vsote sredstev za investiranje.1 Če pa Dinamični indeks surovin na določen opazovani dan v letu2 doseže nivo zaklepanja pri 190 % začetne vrednosti indeksa, se donos zaklene - indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost. Če se zavarovanje prekine predčasno, je lahko vrednost premoženja tudi nižja od 90 % skupne vsote sredstev za investiranje, prav tako pa se ne upošteva morebitni doseženi nivo zaklepanja. Zato je pomembno, da z zavarovanjem vztrajate do konca.

Surovine so pomemben del dobro razpršenega portfelja

Pospešeni razvoj nekaterih že tako hitro razvijajočih se regij je v zadnjem desetletju največ prispeval k rasti agregatnega povpraševanja po surovinah in energentih, saj so prav ti ključni vhodni viri za veliko industrij v teh državah. Če k povečanemu povpraševanju prištejemo še manjšo ponudbo nekaterih surovin, kot velja npr. za nafto, lahko pričakujemo, da se bo rast cen surovin tudi v prihodnje po vsej verjetnosti nadaljevala. Zaradi razmeroma nizke korelacije z delnicami in negativne korelacije z obveznicami naložbe v surovine omogočajo dodatno razpršitev naložb, saj zmanjšujejo naložbeno tveganje ter lahko izboljšujejo donosnost celotnemu portfelju, sestavljenemu iz delnic in obveznic, ki sodijo med tradicionalne naložbe vlagateljev na dolgi rok.

Sredstva za investiranje se nalagajo v petnajstletni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani BNP Paribas Financial Markets, ki je del bančne skupine BNP Paribas, in je kombinacija naložb v izvedeni finančni instrument indeksa in manj tvegane vrednostne papirje. Dolžniški vrednostni papir je sestavljen iz nakupne opcije na Dinamični indeks surovin in petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR. Dinamični indeks surovin predstavlja dinamično naložbeno strategijo, ki optimizira izpostavljenost različnim vrstam surovin glede na omejeno pripravljenost za prevzemanje tveganja. Dinamični indeks surovin doseže razpršenost naložb z nalaganjem v največ 22 vrst surovin, pri čemer so sredstva zaščitena pred spremembami menjalnega tečaja EUR/USD:

Energenti, industrijske in plemenite kovine Kmetijstvo
Surova nafta Aluminij Koruza Sojino olje
Surova nafta Brent Cink Pšenica Sojina moka
Kurilno olje Nikelj Pšenica Kansas Bombaž
Neosvinčen bencin Zlato Sladkor Prašičereja
Zemeljski plin srebro Kava Živinoreja
Baker   Soja  

 

Zakaj investirati v surovine?

Surovine so ključne za oskrbo in življenje ljudi po celem svetu. Sodijo med oprijemljivo premoženje in jih v naravi najdemo v omejenih količinah, ki so vse težje dosegljive. Podjetja višje cene vhodnih materialov in surovin, ki jih potrebujejo za proizvodnjo končnih izdelkov, sčasoma prenesejo v njihovo ceno. Tako rast cen surovin kot eden izmed dejavnikov vpliva na indeks cen življenjskih potrebščin oziroma na inflacijo. Cene surovin se na spreminjajoče se razmere v gospodarstvu odzivajo drugače kot delnice in obveznice. Medtem ko cene surovin na dolgi rok rastejo skupaj z inflacijo, delnice, še bolj pa obveznice, ustvarjajo višje donose v času, ko je inflacija stabilna ali se zmanjšuje. Poleg tega, da naložbe v surovine lahko predstavljajo zaščito pred inflacijo na dolgi rok, lahko nudijo tudi dobro zaščito v času nestabilnih razmer ali celo vojn. Tako so po iraški invaziji na Kuvajt cene na nekaterih delniških trgih padle, medtem ko so cene surovin rasle. To pa ne pomeni, da cene surovin ne nihajo. Cene surovin nihajo enako ali celo malo bolj kot cene delnic, a padejo le redko kdaj v istem trenutku kot tečaji na delniških trgih. Zaradi vseh svojih lastnosti so surovine bistveni del vsakega dobro razpršenega portfelja.


1 Ob predpostavki, da so plačane vse zapadle premije.
2 Dnevi opazovanja so podrobneje navedeni v splošnih pogojih, ki veljajo za sklenjeno zavarovanje.

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 19.05.2024 1,2332   EUR 2,5786 % 6,6229 % -10,8509 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 20.05.2024 339,0535   4,4980 % 3,5986 % 10,6345 %