Fondpolica MAKS GARANT

O zavarovanju

Emisija življenjskega zavarovanja Fondpolica MAKS GARANT je zaključena.

Življenjsko zavarovanje z obročnim plačilom premije in 100% jamstvom

V življenjski zavarovalnici KD Življenje smo v sodelovanju z bančno skupino BNP Paribas razvili življenjsko zavarovanje z obročnim plačevanjem premije in s 100 % jamstvom za izplačilo skupne vsote vplačanih čistih premij ob izteku zavarovanja.

FONDPOLICA MAKS GARANT je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, vezano na sestavljeni dolžniški vrednostni papir z zapadlostjo ob izteku zavarovanja. Vključuje jamstvo za izplačilo skupne vsote vplačanih čistih premij ob zapadlosti, za katero jamči banka BNP Paribas.

Življenjsko zavarovanje FONDPOLICA MAKS GARANT je prvi produkt v Sloveniji, ki hkrati omogoča:

 • donos na celotno vplačano čisto premijo, kot da bi bila le-ta vplačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja;
 • zajamčeno izplačilo skupne vsote vplačanih čistih premij ob izteku zavarovanja in
 • sklenitev življenjskega zavarovanja z mesečnim plačilom premije že od 28 EUR naprej.

Donosnost:

 • poleg zagotovljene višine izplačila ob izteku zavarovanja se izplača tudi donos na indeks New Frontier, ki je v preteklosti ustvaril visoke donose:
 • optimalen vstop v indeks New Frontier tako, da se naložbe ovrednotijo v najbolj ugodnem trenutku;
 • mesečna optimizacija sestave naložb indeksa New Frontier glede na tržne razmere;
 • naložbena politika, ki omogoča višje, tveganju prilagojene donose v primerjavi z naložbami v delniške trge;
 • idealen produkt za čas nestabilnih tržnih razmer.

Dostopnost in enostavnost:

 • Preprosta sklenitev (zavarovanje se sklene brez vprašanj o zdravstvenem stanju);
 • pod ugodnimi pogoji možnost priključitve zavarovalnih paketov dodatnih zavarovanj;
 • možnost sklenitve dodatnega zavarovanja oprostitve plačila premije za primer delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode;
 • davčno ugodna oblika zavarovanja in varčevanja.
Trajanje zavarovanja:
Od 1. 12. 2008 do 1. 12. 2023
Pristopna starost: Osebe od 14. do 65. leta starosti
Izplačilo ob izteku zavarovanja: Vrednost premoženja na naložbenem računu
Zavarovalna vsota za primer smrti: Skupna vsota že vplačanih premij oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je le-ta višja.
Odkup zavarovanja: Pri enkratnem plačilu premije je odkup zavarovanja možen po enem letu. Pri obročnem plačilu premije je odkup zavarovanja možen po dveh letih trajanja zavarovanja, če so plačane premije za najmanj tri leta

 

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Čista premija FONDPOLICA MAKS GARANT se investira v petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani skupine BNP Paribas, ki je kombinacija naložb v izvedeni finančni instrument indeksa New Frontier in manj tvegane vrednostne papirje.

Sestavljen dolžniški vrednostni papir je sestavljen iz naslednjih naložb:

 1. nakupne opcije na indeks New Frontier, ki omogoča izplačilo donosa, ki ga bo ta indeks ustvaril v petnajstih letih, in
 2. petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR, ki omogoča izplačilo vsote plačanih čistih premij ob izteku zavarovanja.

Indeks New Frontier predstavlja dinamično naložbeno strategijo, ki optimizira izpostavljenost različnim naložbenim razredom in geografskim področjem, kot je razvidno spodaj:

Naložbeni razredi

Nepremičnine:
Evropa, indeks: EPRA Euro Zone, Total Return Index

Obveznice:
Evropa, indeks: IBOXX Euro Zone Sovereigns, 5-7 Years Perfortmance Index

Delnice:
Evropa, indeks: Dow Jones Euro STOXX 50, Total Return Index
ZDA, S&P 500, Total Return Index
Japonska, TOPIX, Total Return Index
Trgi v razvoju, indeks: S&P BRIC 40, Total Return Index

Surovine:
Globalno geografsko področje, indeks: DCI BNI Paribas Enhanced, Total Return Index

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 15.05.2024 375,2142   3,2798 % -2,8513 % 7,3448 %