Skip to Content

Splošne informacije

24 ur na dan

info.si@generali.com

pon-pet od 8:00 do 18:00

080 70 77

Iz tujine: +386 5 664 35 00

Avto in Dom Asistenca

24 ur na dan

080 88 48

Iz tujine: +386 5 662 85 00

Zdravstvena asistenca v tujini

24 ur na dan

(Tujina)

Iz tujine: +386 5 662 85 00

Asistenca zdravje

pon-pet od 8:00 do 18:00

080 81 10

Družbeno odgovoren delodajalec

Temeljni ukrepi

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec vključuje 12 temeljnih ukrepov, ki so zavezujoči in morajo biti uvedeni pred pridobitvijo pristopnega certifikata (opomba: Generali je pristopni certifikat pridobil 13.9.2021). Poglejmo podrobneje, katere ukrepe zajema.

 • Ukrep 1: Zaveza vodstva družbeni odgovornosti
 • Ukrep 2: Poročanje in spremljanje aktivnosti Certifikata DOD
 • Ukrep 3: Identifikacija deležnikov in vključujoče sodelovanje z njimi
 • Ukrep 4: Politika izklapljanja elektronskih naprav
 • Ukrep 5: Varčna osvetlitev
 • Ukrep 6: Tim ali Pooblaščenec za družbeno odgovornost podjetij
 • Ukrep 7: Zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov
 • Ukrep 8: Sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu
 • Ukrep 9: Zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine
 • Ukrep 10: Izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja
 • Ukrep 11: Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev
 • Ukrep 12: Spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih

Organizacijsko upravljanje

Z ukrepi organizacijskega upravljanja poleg cilja izboljšanja družbene odgovornosti podjetja in dviga zavedanja o pomenu družbene odgovornosti zaposlenih, zasledujemo tudi cilje, s katerimi bomo povečevali pozitivne vplive na naše širše okolje oz. skupnost.
Področje Organizacijskega upravljanja vključuje 9 ukrepov.

 • Ukrep 1: Program izobraževanja o družbeni odgovornosti za vse zaposlene
 • Ukrep 2: Zelena, zdrava in prijazna pisarna
 • Ukrep 3: Spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje porabe plastike
 • Ukrep 4: Poslovanje brez papirja
 • Ukrep 5: Programi raznolikosti in vključenosti
 • Ukrep 6: Službeno kolo
 • Ukrep 7: Službeni avtomobili
 • Ukrep 8: Korporativno prostovoljstvo
 • Ukrep 9: Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra

Medgeneracijsko sodelovanje

Medgeneracijsko sodelovanje temelji na medgeneracijskem učenju, ki zagotavlja prenos, izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med generacijami. Razumemo ga lahko tudi kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže, sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, pomeni pa tudi izkazovanje pozornosti, hvaležnosti, pohvale in zahvale ... Nenazadnje nam omogoča in zagotavlja nove načine in oblike dela.
Področje Medgeneracijsko sodelovanje vključuje 9 ukrepov:.

 • Ukrep 1: Spodbujanje pisanja razumljivih internih aktov in pravilnikov
 • Ukrep 2: Uvedba oglasne deske, kjer se zapiše, kdo kaj potrebuje ali kdo kaj podari
 • Ukrep 3: Vzpostavljanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami
 • Ukrep 4: Spodbujanje pohval in zahval posameznim zaposlenim
 • Ukrep 5: Skrb za prenos znanja – različne oblike mentorstva
 • Ukrep 6: Izvajanje delavnic za zaposlene za poznavanje različnih generacij in individualnih različnosti
 • Ukrep 7: Obdarovanje zaposlenih ob upokojitvi, jubilejne nagrade ter nagrade za druge priložnosti
 • Ukrep 8: Uvajati in promovirati nove načine in oblike dela
 • Ukrep 9: Medgeneracijsko sodelovanje (»Kje babica, dedek, mamica in očka delajo«)

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

V Generaliju se zavedamo pomembnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev, zato smo skupaj z zaposlenimi vedno v iskanju novih rešitev in ukrepov, s katerimi lahko dodatno izboljšamo naše delovno okolje in ga skupaj naredimo bolj prijetnega.
Izbrani ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih so:

 • Ukrep 1: Otroški časovni bonus
 • Ukrep 2: Dodatni dan letnega dopusta za vsakega otroka do 12 oz. 18 let
 • Ukrep 3: Novoletno obdarovanje otrok
 • Ukrep 4: Obdaritev novorojenčkov zaposlenih ob rojstvu
 • Ukrep 5: Počitniška ponudba za šoloobvezne otroke
 • Ukrep 6: Štipendije in obvezna praksa za otroke zaposlenih
 • Ukrep 7: Zdravniški časovni bonus
 • Ukrep 8: Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače in dodatni dnevi letnega dopusta
 • Ukrep 9: Tematika usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v letnih razgovorih
 • Ukrep 10: Izobraževanje za starše / partnerje
 • Ukrep 11: Izobraževanje / informiranje za vodilne o usklajevanju dela in družine
 • Ukrep 12: Razvoj socialnih veščin za vodilne
 • Ukrep 13: Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

Varnost in zdravje pri delu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je zakonska obveznost delodajalca, ki vključuje tudi promocijo zdravja na delovnih mestih. Z ukrepi v tem zavihku to nadgrajujemo z osveščanjem zaposlenih o raznovrstnih preventivnih dejavnostih za preprečevanje različnih zdravstvenih težav, ob tem pa zaposlene vzpodbujamo, da se aktivno vključujejo v aktivnosti za krepitev zdravja tako znotraj delovnega časa, kot v njihovem prostem času. Osebni pristop, prilagajanje delovnega mesta zaposlenemu, izboljševanje delovnih pogojev na delovnih mestih in informiranje zaposlenih na področju zdravja na delovnem mestu zvišuje produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih pri delu in v življenju nasploh.
Področje Varnost pri delu vključuje 13 ukrepov, ki so na kratko opisani v nadaljevanju.

 • Ukrep 1: Načrtovanje delovnih mest po ergonomskih načelih
 • Ukrep 2: Obvladovanje stresorjev v podjetju
 • Ukrep 3: Sklopi izobraževanj s področja psihosocialnih vidikov dela
 • Ukrep 4: Oblikovanje individualnega načrta za vrnitev na delo s poudarkom na VZD
 • Ukrep 5: Uporaba ergonomskih mišk in podlag 
 • Ukrep 6: Prilagajanje dela invalidom, zaposlenim z začasnimi zdravstvenimi omejitvami
 • Ukrep 7: Aktivni odmor z razgibalnimi vajami
 • Ukrep 8: Sveže sadje, zelenjava, ekotržnice
 • Ukrep 9: Program odvajanja od kajenja
 • Ukrep 10: Psihološko ali psihoterapevtsko svetovanje in pomoč
 • Ukrep 11: Ponudba za starejše in ranljive zaposlene
 • Ukrep 12: Preventivni zdravstveni pregledi
 • Ukrep 13: Spodbujanje redne telesne rekreacije zaposlenih

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Partner projekta