Naložbena zvezda AS

O zavarovanju

Se tudi vi sprašujete, kam vložiti denar, ko obrestne mere vztrajno padajo?

Ker so se v zadnjih letih obrestne mere na depozite v bankah močno znižale, varčevalci iščejo nove možnosti za bolj donosne, pa kljub temu dovolj varne naložbe. Zato smo pripravili privlačno naložbo Naložbena zvezda AS, novo življenjsko zavarovaje z mesečnim plačevanjem premije, vezano na desetletni dolžniški vrednostni papir, ki je kombinacija naložb v indeks Income Fund Stars ter brezkuponske obveznice.

Zakaj vlagati v Naložbeno zvezdo AS?

 • V obdobju zgodovinsko nizkih obrestnih mer zagotavlja donosnejše plemenitenje vaših sredstev,
 • nizko tveganje, ki ga zagotavlja zaklepanje donosov,
 • privarčevana sredstva boste lahko porabili kot dodatna sredstva k pokojnini, predčasno poplačilo stanovanjskega kredita ali popotnico za osamosvojitev otrok,
 • sredstva upravljajo svetovno priznani investicijski skladi z bogatimi izkušnjami.

Prednosti Naložbene zvezde AS

 • Plemenitenje sredstev, kot da bi vse premije plačali naenkrat
  Z mesečnim plačevanjem premije v Naložbeno zvezdo AS se bodo vaša sredstva plemenitila tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja.
 • Najugodnejši vstop v naložbo
  Pri Naložbeni zvezdi AS ni treba čakati na pravi trenutek za vstop v naložbo. Optimalen vstop v naložbo zagotavlja izhodiščna vrednost indeksa, ki se izračuna tako, da se iz povprečja trinajstih mesečnih opazovanj v prvem letu izloči najmanj ugodno vrednost indeksa, tj. najvišjo vrednost indeksa.
 • Zaklepanje donosov in varnost
  Naložbena zvezda AS z zaklepanjem donosov zagotavlja varnost. Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača vsaj 90 % vsote plačanih premij(1), kar pomeni, da lahko v najslabšem primeru izgubite največ 10 % vaših sredstev. Če indeks Income Fund Stars na določen opazovani dan(2) doseže enega izmed dveh nivojev zaklepanja, se donos zaklene – indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost, kot je znašala ob najvišjem že doseženem nivoju zaklepanja.
  Ne spreglejte:
  Pomembno je, da z zavarovanjem vztrajate do konca in ga predčasno ne prekinete. Če bi zavarovanje prekinili predčasno, je lahko vrednost vašega zavarovanja tudi nižja od 90 % vplačanih sredstev.
 • BNP Paribas je svetovno uveljavljeni izdajatelj
  Dolžniški vrednostni papir je izdan s strani BNP Paribas Financial Markets, ki je del bančne skupine BNP Paribas. Banka BNP Paribas sodi med največje banke na svetu ter ima bonitetno oceno A+ (po Standard & Poor's).
 • Dodatni bonus
  Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača za 120 % višji donos, kot ga bo indeks Income Fund Stars ustvaril v desetih letih(3). To pomeni, da dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti za vsak % ustvarjenega donosa izplača kar 2,2 %.

 
(1) Ob predpostavki, da so plačane vse zapadle premije.
(2) V obdobju od 1. decembra 2016 do 1. decembra 2025 vsak delovni dan indeksa predstavlja opazovanje za zaklepanje.
(3) Ob predpostavki, da je končni tečaj indeksa Income Fund Stars nad izhodiščnim tečajem ter so plačane vse zapadle premije.

Začetek zavarovanja
1. 12. 2015
Iztek zavarovanja
1. 12. 2025
Plačilo premije
Mesečna premija Mesečna čista premija
65,00 55,50
75,00 65,00
100,00 89,50
125,00 113,00
150,00 136,50
200,00 183,50
 
Mesečne premije, ki so navedene za posamezni razred, so premije, ki jih zavarovalec plača po zavarovalni pogodbi. Čiste premije, ki so navedene za posamezni razred, so premije, ki so namenjene investiranju v dolžniški vrednostni papir. Razlika med premijo posameznega razreda in čisto premijo posameznega razreda krije premijo zavarovanja za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.

Zavarovalec in zavarovalnica lahko dogovorita višje premije od navedenih v zgornjih tabelah. V tem primeru se premije in stroški določijo v skladu s pravili, ki veljajo pri zavarovalnici. Dinamika investiranja sredstev v dolžniški vrednostni papir je določena v skladu s splošnimi pogoji in je različna od dinamike plačila premije. Dodatna mesečna premija, zmanjšana za stroške, je namenjena pokritju dela sredstev, investiranih v dolžniški vrednostni papir ob sklenitvi zavarovanja.
 
Izplačilo ob doživetju zavarovanja
Vrednost premoženja na naložbenem računu.
Izplačilo v primeru smrti 10 % dogovorjene premije za celotno obdobje zavarovanja + odkupna vrednost.
Naložbeni del zavarovanja Dolžniški vrednostni papir, ki je sestavljen iz nakupne opcije na indeks Income Fund Stars in desetletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR. Podrobnejši opis naložbene strategije je objavljen v Opis lastnosti DVP Naložbena zvezda AS (pdf), ki si ga lahko ogledate, v angleškem jeziku Product Factsheet Naložbena zvezda AS (pdf).
Ugoden vstop
Izhodiščni tečaj Indeksa Income Fund Stars se izračuna kot povprečje dvanajstih najugodnejših (tj. najnižjih) izmed trinajstih mesečnih opazovanih tečajev.
Zaklepanje donosov Zaklepanje pri 155 % in 185 % izhodiščnega tečaja indeksa Income Fund Stars ob predpostavki, da Indeks Income Fund Stars na enega izmed opazovanih dni doseže nivo zaklepanja. V obdobju od 1. decembra 2016 do 1. decembra 2025 vsak delovni dan predstavlja opazovanje za zaklepanje.
Možnost nadaljevanja zavarovanja V primeru smrti zavarovane osebe se upravičenec za primer smrti lahko odloči, da bo nadaljeval življenjsko zavarovanje.
Odkup zavarobanja Odkup zavarovanja je možen, če sta od začetka zavarovanja pretekli najmanj dve leti in so do tedaj plačane vse zapadle premije za to obdobje. Pred tem je odkupna vrednost zavarovanja enaka nič.

 

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Zavarovanje se sklene za obdobje desetih let, zato se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

ndeks Income Fund Stars omogoča dostop do štirih dohodkovnih skladov priznanih upravljavcev, ki lahko do višjih donosov pridejo z vlaganjem v:

 • visoko donosne obveznice,
 • obveznice iz trgov v razvoju,
 • delnice podjetij, ki izplačujejo dividende in
 • nepremičninske investicijske sklade.


Kaj so dohodkovni skladi?
Dohodkovni skladi so zasnovani tako, da v sedanjem okolju z nizko gospodarsko rastjo in nizkimi obrestnimi merami ustvarjajo privlačne, redne in vzdržne dohodke brez pretiranega izpostavljanja tveganju. Dohodkovni skladi omogočajo:

 • razpršen portfelj, ki je sestavljen iz obveznic, delnic, nepremičnin, visoko donosnega dolga in dolga iz trgov v razvoju;
 • fleksibilno upravljanje, ki razporeja sredstva med različnimi naložbenimi razredi, od katerih upravljavci pričakujejo najvišji potencial za ustvarjanje dohodka;
 • omejeno tveganje s pomočjo zaščitnih strategij v primeru večjih padcev na kapitalskih trgih.


Indeks Income Fund Stars omogoča dostop do naslednjih štirih dohodkovnih skladov:

Ime sklada Velikost sredstev v upravljanju Naložbeni cilj
BlackRock Global Multi Asset Income Fund 2,67 mrd EUR
(na dan 31. 7. 2015)
Ustvarjanje nadpovprečne ravni dohodka kot tudi ohranjanje dolgoročne kapitalske rasti z nalaganjem sredstev na globalni ravni v delnice, obveznice, investicijske sklade, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je tudi biti manj tvegan kot uravnoteženi portfelj, sestavljen 50 % iz obveznic in 50 % iz delnic.
JPMorgan Global Income Fund    15,08 mrd EUR
(na dan 10. 8. 2015)
Ustvarjanje dohodka z nalaganjem sredstev pretežno v visoko donosne obveznice in delnice na globalnih trgih kot tudi v obveznice iz trgov v razvoju, nepremičninske investicijske sklade in konvertibilne obveznice.
M&G Optimal Income Fund 28,17 mrd EUR
(na dan 31. 7. 2015)
Ustvarjanje donosa z izpostavljenostjo optimalnim tokovom dohodka na kapitalskih trgih. Dohodkovni sklad nalaga vsaj 50 % v dolžniške finančne instrumente, lahko pa tudi v druge investicijske sklade, delnice in izvedene finančne instrumente.
Schroder ISF Global Multi Asset Income Fund 5,58 mrd EUR
(na dan 31. 7. 2015)
Srednjeročna in dolgoročna rast dohodkov in kapitala z nalaganjem sredstev pretežno v globalne delnice in obveznice.

 

Kontrolni mehanizem

Indeks Income Fund Stars vsebuje tudi kontrolni mehanizem, ki dodatno zmanjšuje naložbeno tveganje, tako da volatilnost omejuje na ciljno raven 4,5 %, kar je dva- do trikrat manj, kot znaša pri delniških naložbah.
Indeks Income Fund Stars z razpršeno izpostavljenostjo štirim dohodkovnim skladom priznanih upravljavcev in kontrolnim mehanizmom, ki zmanjšuje naložbeno tveganje, omogoča ustvarjanje nadpovprečnih, tveganju prilagojenih donosov v primerjavi z uravnoteženim portfeljem, sestavljenim 50 % iz obveznic in 50 % iz delnic.

Dobro je vedeti
Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača najmanj 90 % vsote sredstev za investiranje (ne pa celotne skupne vsote plačanih čistih premij) ob predpostavki, da so plačane vse zapadle premije.

Izpostavljenost dolžniškega vrednostnega papirja indeksu Income Fund Stars se lahko prekine zaradi številnih okoliščin, kot je npr. sprememba ali prekinitev indeksa Income Fund Stars zaradi nerazpoložljivosti tečajev dohodkovnih skladov ali katere koli spremembe zakonodaje ali povišanja stroškov, ki bi izdajatelju dolžniškega vrednostnega papirja BNP Paribas Financial Markets onemogočali vzpostaviti zaščitne pozicije za pokritje obveznosti iz dolžniškega vrednostnega papirja. Podrobnejše informacije so na voljo v Opisu lastnosti dolžniškega vrednostnega papirja na spletni strani zavarovalnice.

Dolžniški vrednostni papir je izpostavljen tržnim tveganjem in zato lahko njegova vrednost niha v času do njegove zapadlosti, kar lahko neugodno vpliva na odkupno vrednost zavarovanja, če se zavarovalec odloči za odkup zavarovanja pred zapadlostjo dolžniškega vrednostnega papirja.

Informativni primer

Če pri Naložbeni zvezdi AS plačujete mesečno premijo v višini 100 EUR do izteka zavarovanja, ste udeleženi pri donosnosti, kot da bi vse premije plačali ob začetku zavarovanja. To je bistvena prednost Naložbene zvezde AS pred ostalimi kapitalskimi varčevanji.

Znesek plačil 12.000 EUR
Kapitalsko varčevanje (2 % donosnost)(1) 13.282 EUR
Naložbena zvezda AS (2 % donosnost indeksa Income Fund Stars)(1) 15.745 EUR
Naložbena zvezda AS (4 % donosnost indeksa Income Fund Stars)(1) 21.780 EUR
Naložbena zvezda AS (6 % donosnost indeksa Income Fund Stars)(1) 29.046 EUR
Naložbena zvezda AS (8 % donosnost indeksa Income Fund Stars)(1) 37.785 EUR

 

(1) Informativna vrednost premoženja po desetih letih je izračunana ob predpostavkah različnih povprečnih letnih stopenj donosa indeksa Income Fund Stars, upoštevanju dodatnega bonusa pri indeksu Income Fund Stars, ki se izplača ob zapadlosti, in nespremenjenih obrestnih mer. V izračunih informativnih vrednosti v tabeli so upoštevane 2 %, 4 %, 6 % in 8 % povprečne letne stopnje donosa, ki niso zajamčene, zato tudi informativna vrednost ob izteku zavarovanja ni zajamčena. Naložbeno tveganje v času trajanja zavarovanja prevzema zavarovalec.

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 17.04.2024 1,0322   EUR -3,2977 % -0,0774 % -25,7463 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 17.04.2024 186,7033   -1,4915 % -1,8870 % -8,7707 %