Fondpolica TREND

O zavarovanju

Emisija življenjskega zavarovanja Fondpolica TREND je zaključena.

Sledimo trendom razvoja sodobnih naložbenih življenjskih zavarovanj, ki jih narekujejo svetovne finančne in gospodarske smernice.

Zato vam predstavljamo Fondpolico TREND, ki je nadaljevanje edinstvenih naložbenih zavarovanj v omejeni izdaji z veliko prednostmi v primerjavi s tovrstnimi naložbami na slovenskem trgu.

Fondpolica TREND je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, ki svoje naložbe usmerja na najbolj perspektivne gospodarske trge na svetu v obdobjih, ko je trend rasti na teh delniških trgih najbolj izrazit. Ko jakost trenda rasti na trgih v razvoju popušča, se naložbe preusmerjajo v bolj stabilne državne obveznice. Na ta način se naložba odziva na ciklična gibanja na kapitalskih trgih.

Zavarovanje je vezano na petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir izdan s strani BNP Paribas Financial Markets, ki je del bančne skupine BNP Paribas.

Vzhajajoči trgi

Trendi razvoja svetovnih gospodarskih velesil se v zadnjem desetletju premikajo k državam Azije, Latinske Amerike, Vzhodne Evrope in Afrike. Vzhajajoči trgi, kot so Kitajska, Indija, Brazilija in Rusija, narekujejo nove naložbene trende plemenitenja premoženja, saj ugodni demografski trendi v teh regijah prinašajo gospodarske rasti.

Nalaganje sredstev v najbolj ugodnem trenutku

Pri Fondpolici TREND ni potrebno čakati na pravi trenutek, saj omogoča najugodnejši vstop v indeks Emerging Markets v obdobju prvih treh let trajanja zavarovanja. Najugodnejši vstop v indeks se določi tako, da se pri izračunu donosnosti sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja iz povprečja zaključnih tečajev indeksa od trinajstih četrtletnih opazovanj v prvih treh letih izloči dve najmanj ugodni vrednosti indeksa. Zato se vaša sredstva naložijo v najbolj ugodnem trenutku.

Zaklepanje donosov

Ko indeks Emerging Markets na določen dan v letu prvič doseže nivo zaklepanja, se donos zaklene - indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost.

Plemenitenje sredstev kot bi vse premije plačali enkrat

Z mesečnim plačevanjem premije v Fondplico TREND se bodo vaša sredstva plemenitila tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja. Poleg tega se bodo vaša sredstva nalagala nekatere izmed najbolj perspektivnih in hitro rastočih gospodarskih trgov na svetu.

Če bi mesečno vplačevali 100 EUR v Fondpolico TREND, bi lahko po 15-ih letih ob predpostavki 10 % povprečne letne stopnje donosa in 12,5 % konstantne volatilnosti indeksa ter nespremenjenih tržnih obrestnih merah, privarčevali 63.122 EUR.

Svetovno uveljavljeni izdajatelji

Banka BNP Paribas je največja banka na svetu po bilančni vsoti 1 in je ena izmed redkih bank, ki ima kljub trenutnim razmeram na finančnih trgih visoko bonitetno oceno AA (po Standard & Poor´s).

Možnost nadaljevanja zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe se upravičenec za primer smrti lahko odloči, da bo nadaljeval življenjsko zavarovanje ter tako še naprej plemenitil sredstva v Fondpolici TREND.

 

1 Vir: Bloomberg. Bilančna vsota banke je po stanju na dan 6. 12. 2010 znašala 2,1 bilijona EUR.

Pristopna starost: osebe od 14. do 65. leta starosti
Trajanje zavarovanja: od 1. 05. 2011 do 1. 05. 2026
Doba plačevanja premije:
Mesečna premija (v EUR) Mesečna čista premija (v EUR)
35,00 27,00
50,00
41,50
75,00
64,50
100,00
89,00
150,00
136,00
200,00
182,50
250,00
229,50

Mesečna premija je premija, ki jo zavarovalec plača po zavarovalni pogodbi. Mesečna čista premija se investira v sestavljeni dolžniški vrednostni papir.

Mesečna premija je lahko tudi višja od navedenih v zgornji tabeli. V tem primeru se mesečna in mesečna čista premija določita v skladu s cenikom zavarovalnice.

Obračunani stroški (razlika med premijo in čisto premijo) krijejo stroške zavarovanja za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.

Izplačilo ob doživetju zavarovanja:
Vrednost premoženja na naložbenem računu.
Izplačilo v primeru smrti:
10 % dogovorjene premije za celotno obdobje zavarovanja + odkupna vrednost.
Zaklepanje donosov:
Zaklepanje pri 170 % od zaključnega tečaja indeksa EM na dan 4. 5. 2011 ob predpostavki, da indeks Emerging Markets na enega izmed opazovanih dni doseže nivo zaklepanja.

 
Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Naložbena politika

SVETOVNA GOSPODARKSA SLIKA SE V ZADNJEM DESETLETJU POSPEŠENO SPREMINJA

Na globalni ravni prihaja do prerazporeditve premoženja ter nastanka novih centrov ekonomske moči in povpraševanja po dobrinah. Bogastvo narodov ni več samo na razvitem Zahodu, ampak se seli tudi v druge dele sveta. To je trend, na katerega bi moral biti pozoren vsak dolgoročni vlagatelj. Poleg Zahodne Evrope, Združenih držav Amerike, Japonske in še nekaterih visoko razvitih držav so iz desetletja v desetletje pomembnejše države Azije, Latinske Amerike, Vzhodne Evrope in Afrike. Če primerjamo kupno moč na prebivalca ob upoštevanju bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca na Zahodu in državah v razvoju, je Zahod v povprečju pet do desetkrat bogatejši. Kitajska, Indija, Brazilija, Rusija, Indonezija in ostale razvijajoče se države pa imajo za dolgoročen cilj, da se v naslednjih desetletjih življenjski standard njihovih prebivalcev čim bolj približa zahodnemu.

UGODNI DEMOGRAFSKI IN GOSPODARSKI KAZALCI

Mlado prebivalstvo, relativno poceni delovna sila, znatne zaloge surovin, visoke devizne rezerve, čas izjemno hitrega prenosa in dostopnosti najrazličnejših oblik tehnologij povsod na svetu, dajejo trgom v razvoju precejšen potencial za nadaljevanje dolgoročne nadpovprečno visoke gospodarske rasti. Dodatno privlačnost so razvijajoči trgi dobili z nastopom nedavne finančne krize in njenih posledic za zahodnega potrošnika.

Domače povpraševanje predstavlja enega ključnih dejavnikov gospodarske rasti posameznega gospodarstva. Brez povpraševanja po dobrinah ni gospodarske rasti, zato tako v Aziji kot v Latinski Ameriki, Vzhodni Evropi in Afriki obstaja velik potencial rasti.

Čista premija Fondpolice® TREND se mesečno investira v petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani BNP Paribas Financial Markets, ki je del bančne skupine BNP Paribas, in je kombinacija naložb v izvedeni finančni instrument indeksa in manj tvegane vrednostne papirje. Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača najmanj 75 % skupne vsote plačanih čistih premij, za kar jamči BNP Paribas2.

Sestavljeni dolžniški vrednostni papir je sestavljen iz nakupne opcije na indeks Emerging Markets in petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR. Indeks Emerging Markets predstavlja dinamično naložbeno strategijo, ki optimizira izpostavljenost različnim naložbenim razredom glede na omejeno pripravljenost za prevzemanje tveganja.

Indeks Emerging Markets dosega razpršenost naložb z izpostavljenostjo delniškim trgom v razvoju in obvezniškim trgom razvitih držav, pri čemer so sredstva zaščitena pred spremembami menjalnega tečaja EUR / USD:

Indeks Emerging Markets cilja polno izpostavljenost delniškim trgom v razvoju v času rasti teh trgov, v času padajočih delniških trgov v razvoju pa se sredstva prerazporejajo v državne obveznice razvitih držav. Sestava indeksa v danem trenutku je odvisna od izrazitosti trenda na delniških trgih v razvoju.

2 Značilnosti sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja so podrobneje predstavljene v Splošnih pogojih za življenjsko zavarovanje Fondpolica® TREND.

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 19.05.2024 1,0757   EUR -2,1290 % -4,4671 % -38,5876 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 20.05.2024 393,8726   -2,3441 % -8,0711 % -27,3661 %