Fondpolica POTENCIAL

O zavarovanju

Radi sledite svetovnim trendom?

Ker se v trenutnem času nestabilnih ekonomskih razmer kažejo nove investicijske priložnosti na področju surovin, vam predstavljamo Fondpolico POTENCIAL.

Surovine, med katere sodijo nafta in zemeljski plin ter industrijske kovine in plemenite kovine, se uporabljajo pri proizvodnji izdelkov, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju.

Prednosti

Z mesečnim plačevanjem premije v Fondpolico POTENCIAL se bodo vaša sredstva plemenitila tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja. To pomeni, da se bo ob izteku zavarovanja na vsako plačano premijo izplačal donos, ki ga bo Dinamični indeks surovin ustvaril v petnajstih letih. Če bi mesečno plačevali 100 EUR v Fondpolico POTENCIAL, bi lahko po 15-ih letih ob predpostavki plačane dodatne enkratne premije ob sklenitvi zavarovanja v višini 10 % celotne dogovorjene premije in 10 % povprečne letne stopnje donosa ter nespremenjenih tržnih obrestnih merah privarčevali 71.626 EUR.

Življenjsko zavarovanje Fondpolica POTENCIAL omogoča:

  • donos na celotno plačano čisto premijo pri mesečnem načinu plačevanja, kot da bi bila le-ta plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja,
  • zaklepanje že doseženega donosa Dinamičnega indeksa surovin,
  • naložbe v surovine, ki so pomemben del razpršenega portfelja,
  • optimalen vstop v Dinamični indeks surovin, saj se naložbe v prvih treh letih ovrednotijo v ugodnejšem trenutku,
  • naložbe v surovine, ki so pomemben del razpršenega portfelja naložbeno politiko, ki omogoča višje, tveganju prilagojene donose v primerjavi z naložbami v delniške trge1,
  • preprosto sklenitev z mesečnim plačilom premije že od 30 EUR naprej,
  • davčno ugodno obliko zavarovanja in varčevanja,
  • možnost sklenitve dodatnih zavarovanj pod ugodnimi pogoji.

1 Pretekla uspešnost Dinamičnega indeksa surovin je predstavljena v zloženki.
2 Ob sklenitvi zavarovanja je potrebno plačati dodatno enkratno premijo v višini 10 % celotne dogovorjene premije.

Pristopna starost:
osebe od 14. do 65. leta starosti
Iztek zavarovanja:
1. 10. 2027
Doba plačevanja premije:

Ob sklenitvi Fondpolice POTENCIAL smo za vas pripravili izjemne ugodnosti:

Dodatno enkratno premijo plačujete obročno

Mesečna premija (v EUR) Mesečna čista premija (v EUR) enkratna premija (v EUR) Dodatna mesečna premija (v EUR) Dodatna enkratna čista premija (v EUR) Mesečna premija, ki jo plačujete (v EUR)
50,00 43,00  1.000,00 
8,00
860,00
58,00
75,00
67,00
1.500,00
12,00
1.340,00
87,00
100,00
92,00
2.000,00
16,00
1.840,00
116,00
150,00
140,50
3.000,00
24,00
2.810,00
174,00
200,00
188,50
4.000,00
32,00
3.770,00
232,00
250,00
237,00
5.000,00
40,00
4.740,00
290,00
300,00
285,00
6.000,00
48,00
5.700,00
348,00

Mesečna premija in dodatna mesečna premija se plačujeta skupaj.

Obračunani stroški (razlika med premijo in čisto premijo) krijejo stroške zavarovanja za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.

Če bi želeli za Fondpolico POTENCIAL nameniti višjo premijo, vam bomo pripravili individualno ponudbo.

Nižja dodatna enkratna premija (samo do 30. 9. 2012)

Mesečna premija (v EUR) Mesečna čista premija (v EUR) Dodatna enkratna premija (v EUR) Dodatna enkratna premija - NOVA PREMIJA (v EUR) Dodatna enkratna čista premija (v EUR)
30,00
23,50
600,00
570,00
470,00
40,00
33,00
800,00
760,00
660,00
50,00
43,00
 1.000,00 
950,00
860,00
75,00
67,00
1.500,00
1.425,00
1.340,00
100,00
92,00
2.000,00
1.900,00
1.840,00
150,00
140,50
3.000,00
2.850,00
2.810,00
200,00
188,50
4.000,00
3.800,00
3.770,00
250,00
237,00
5.000,00
4.750,00
4.740,00
300,00
285,00
6.000,00
5.700,00
5.700,00

Obračunani stroški (razlika med premijo in čisto premijo) krijejo stroške zavarovanja za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.

Če bi želeli za Fondpolico POTENCIAL nameniti višjo premijo, vam bomo pripravili individualno ponudbo.
Izplačilo ob doživetju zavarovanja:
Vrednost premoženja na naložbenem računu.
Izplačilo v primeru smrti:
10 % dogovorjene premije za celotno obdobje zavarovanja + odkupna vrednost.
Zaklepanje donosov:
Zaklepanje pri 170 % od zaključnega tečaja Dinamičnega indeksa surovin na dan 1. 10. 2012 ob predpostavki, da Dinamični indeks surovin na enega izmed opazovanih dni doseže nivo zaklepanja.
DVP:
Opis lastnosti DVP-ja med zavarovalnico in izdajateljem DVP-ja si lahko preberete v slovenskem in angleškem jeziku.


Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Naložbena politika

Pri Fondpolici POTENCIAL ni potrebno čakati na pravi trenutek, saj omogoča ugodnejši vstop v Dinamični indeks surovin, ki se odraža v ugodnejši izhodiščni vrednosti indeksa. Ta se določi tako, da se iz povprečja trinajstih četrtletnih opazovanj v prvih treh letih izloči najmanj ugodna vrednost indeksa, tj. najvišja vrednost indeksa.

Varovanje naložbe in zaklepanje donosov

Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača vsaj 90 % vsote plačanih čistih premij1. Če pa Dinamični indeks surovin na določen opazovani dan v letu2 doseže nivo zaklepanja pri 170 % začetne vrednosti indeksa, se donos zaklene - indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost. Če se zavarovanje prekine predčasno, je lahko vrednost vašega zavarovanja tudi nižja od 90 % vsote plačanih čistih premij, prav tako pa se ne upošteva morebitni doseženi nivo zaklepanja. Zato je pomembno, da z zavarovanjem vztrajate do konca.

Surovine so pomemben del dobro razpršenega portfelja

Pospešeni razvoj nekaterih že tako hitro razvijajočih se regij je v zadnjem desetletju največ prispeval k rasti agregatnega povpraševanja po surovinah in energentih, saj so prav ti ključni vhodni viri za veliko industrij v teh državah. Če k povečanemu povpraševanju prištejemo še manjšo ponudbo nekaterih surovin, kot velja npr. za nafto, lahko pričakujemo, da se bo rast cen surovin tudi v prihodnje po vsej verjetnosti nadaljevala. Zaradi razmeroma nizke korelacije z delnicami in negativne korelacije z obveznicami naložbe v surovine omogočajo dodatno razpršitev naložb, saj zmanjšujejo naložbeno tveganje ter lahko izboljšujejo donosnost celotnemu portfelju, sestavljenemu iz delnic in obveznic, ki sodijo med tradicionalne naložbe vlagateljev na dolgi rok.

Svetovno uveljavljeni izdajatelj

Banka BNP Paribas sodi med največje banke na svetu in je ena izmed bank, ki ima kljub trenutnim razmeram na finančnih trgih visoko bonitetno oceno AA- (po Standard & Poor`s).

Zakaj investirati v surovine?

Surovine so ključne za oskrbo in življenje ljudi po celem svetu. Sodijo med oprijemljivo premoženje in jih v naravi najdemo v omejenih količinah, ki so vse težje dosegljive. Podjetja višje cene vhodnih materialov in surovin, ki jih potrebujejo za proizvodnjo končnih izdelkov, sčasoma prenesejo v njihovo ceno. Tako rast cen surovin kot eden izmed dejavnikov vpliva na indeks cen življenjskih potrebščin oz. na inflacijo. Cene surovin se na spreminjajoče se razmere v gospodarstvu odzivajo drugače kot delnice in obveznice. Medtem ko cene surovin na dolgi rok rastejo skupaj z inflacijo, delnice, še bolj pa obveznice, ustvarjajo višje donose v času, ko je inflacija stabilna ali se zmanjšuje. Poleg tega, da lahko naložbe v surovine predstavljajo zaščito pred inflacijo na dolgi rok, lahko nudijo tudi dobro zaščito v času nestabilnih razmer ali celo vojn. Tako so v času iraške invazije na Kuvajt cene na nekaterih delniških trgih padle, medtem ko so cene surovin rasle. To pa ne pomeni, da cene surovin ne nihajo. Cene surovin nihajo enako ali celo malo bolj kot cene delnic, a padejo le redko kdaj v istem trenutku kot tečaji na delniških trgih. Zaradi vseh svojih lastnosti so surovine bistveni del vsakega dobro razpršenega portfelja.

Dinamični indeks surovin

Čista premija Fondpolice POTENCIAL se mesečno investira v petnajstletni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani BNP Paribas Financial Markets, ki je del bančne skupine BNP Paribas, in je kombinacija naložb v izvedeni finančni instrument indeksa in manj tvegane vrednostne papirje. Dolžniški vrednostni papir je sestavljen iz nakupne opcije na Dinamični indeks surovin in petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR.

1 Ob predpostavki, da so plačane vse zapadle premije.
2 Dnevi opazovanja so podrobneje navedeni v splošnih pogojih, ki veljajo za sklenjeno zavarovanje.

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 10.04.2024 0,8606   EUR 3,7492 % 0,4552 % -6,9823 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 10.04.2024 304,6363   5,9492 % -4,3114 % 12,9339 %