Fondpolica MAKS GARANT PLUS

O zavarovanju

Emisija življenjskega zavarovanja Fondpolica MAKS GARANT PLUS je zaključena.

Po takoj razprodani uspešnici Fondpolica MAKS GARANT, edinstvenem življenjskem zavarovanju na slovenskem trgu, smo se v KD Življenje odločili, da vam skupaj z bančno skupino BNP Paribas ponudimo njeno nadaljevanje.

Življenjsko zavarovanje ohranja edinstveno prednost 100 % izplačila skupne vsote čistih premij ob doživetju zavarovanja in donosa, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana že na začetku zavarovanja.

Fondplica MAKS GARANT PLUS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim ali enkratnim plačilom premije, vezano na 15-letni sestavljeni dolžniški vrednostni papir z zapadlostjo ob doživetju zavarovanja.

Sestavljeni dolžniški vrednostni papir vam omogoča:

1. Garancijo ob doživetju

Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača najmanj skupno vsoto plačanih čistih premij.

2. Najugodnejši vstop

Pri FONDPOLICI MAKS GARANT PLUS vam ni treba čakati na pravi trenutek. V varno prihodnost lahko vstopite takoj. Najugodnejši vstop lahko izkoristite pri enkratnem ali obročnem plačilu, saj vam izhodiščno vrednost indeksa New Frontier, ki predstavlja dinamično naložbeno strategijo in optimizira izpostavljenost različnim naložbenim razredom in geografskim področjem, izračunamo iz povprečja najbolj ugodnih štirih izmed sedmih opazovanih vrednosti v prvih treh letih.

3. Zaklepanje donosov

Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob doživetju zavarovanja poleg skupne vsote plačanih čistih premij izplača tudi donos indeksa New Frontier. Ko indeks doseže nivo zaklepanja, se donos zaklene in indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost.

Poleg glavnih prednosti, vam FONDPOLICO MAKS GARANT PLUS omogoča tudi:

  • Donos na celotno plačano čisto premijo pri obročnem načinu plačevanja, kot da bi bila le-ta plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja;
  • Možnost priključitve zavarovalnih paketov dodatnih zavarovanj;
  • Možnost sklenitve dodatnega zavarovanja oprostitve plačila premije;
  • Naložbeno politiko, ki omogoča višje tveganju prilagojene donose v primerjavi z naložbami v delnice
  • Sklenitev življenjskega zavarovanja z mesečnim plačilom premije že od 26 EUR naprej
  • Davčno ugodno obliko zavarovanja in varčevanja.

FONDPOLICA MAKS GARANT PLUS je glede na razmerje med donosnostjo in varnostjo prav gotovo paradni konj med finančnimi produkti na slovenskem trgu!

Trajanje zavarovanja: Od 1. 6. 2009 do 1. 6. 2024
Pristopna starost: Osebe od 14. do 65. leta starosti
Jamstvo za izplačilo ob izteku zavarovanja: Skupna vsota vplačanih čistih premij, za katero jamči BNP Paribas
Izplačilo ob izteku zavarovanja: Vrednost premoženja na naložbenem računu, ki je enaka vsaj skupni vsoti čistih vplačanih premij
Zavarovalna vsota za primer smrti: Skupna vsota že vplačanih premij oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je le-ta višja
Izstopni stroški ob odkupu, ki jih zaračuna zavarovalnica: 1 % vrednosti premoženja na naložbenem računu

 

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Čista premija FONDPOLICA MAKS GARANT PLUS se investira v petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani skupine BNP Paribas, ki je kombinacija naložb v izvedeni finančni instrument indeksa New Frontier in manj tvegane vrednostne papirje.

Sestavljen dolžniški vrednostni papir je sestavljen iz naslednjih naložb:

  1. nakupne opcije na indeks New Frontier, ki omogoča izplačilo donosa, ki ga bo ta indeks ustvaril v petnajstih letih, in
  2. petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR, ki omogoča izplačilo vsote plačanih čistih premij ob izteku zavarovanja.

Indeks New Frontier predstavlja dinamično naložbeno strategijo, ki optimizira izpostavljenost različnim naložbenim razredom in geografskim področjem, kot je razvidno spodaj:

Naložbeni razredi

Nepremičnine:
Evropa, indeks: EPRA Euro Zone, Total Return Index

Obveznice:
Evropa, indeks: IBOXX Euro Zone Sovereigns, 5-7 Years Perfortmance Index

Delnice:
Evropa, indeks: Dow Jones Euro STOXX 50, Total Return Index
ZDA, S&P 500, Total Return Index
Japonska, TOPIX, Total Return Index
Trgi v razvoju, indeks: S&P BRIC 40, Total Return Index

Surovine:
Globalno geografsko področje, indeks: DCI BNI Paribas Enhanced, Total Return Index

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 19.05.2024 1,0174   EUR 1,7197 % -1,5197 % -2,3608 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 20.05.2024 373,6087   2,8379 % -3,8756 % 7,6165 %