Fondpolica EKSKLUZIV

O zavarovanju

Emisija življenjskega zavarovanja Fondpolica EKSKLUZIV je zaključena.

V KD Življenju smo skupaj z bančno skupino BNP Paribas pripravili edinstven produkt Fondpolica EKSKLUZIV.

Gre za nadaljevanje edinstvenih naložbenih zavarovanj v omejeni izdaji, ki jih odlikuje vrsta prednosti pred tovrstnimi naložbami na slovenskem trgu. Tokrat v EKSKLUZIVNI izdaji!

Življenjsko zavarovanje Fondpolica EKSKLUZIV ima ekskluzivno prednost: plemenitenje plačanih čistih premij na način, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana ob začetku zavarovanja, ne glede na mesečni način plačevanja. Dodaja še prednosti najboljšega vstopa v naložbo in dodatno vgrajena varovala, ki kljub nihanju na kapitalskih trgih ponujajo enkratno priložnost za varno in donosno naložbo.

1. Ekskluziven korak za najugodnejši vstop!

Pri Fondpolici EKSKLUZIV ni potrebno čakati na pravi trenutek, saj omogoča najugodnejši vstop v indeks Master Series v obdobju prvih treh let trajanja zavarovanja. Najugodnejši vstop v indeks se določi tako, da se pri izračunu donosnosti sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja iz povprečja zaključnih tečajev indeksa od sedmih polletnih opazovanj v prvih treh letih izloči dve najmanj ugodni vrednosti indeksa. Zato se vaša sredstva naložijo v najbolj ugodnem trenutku.

2. Zaklepanje donosov!

Ko indeks Master Series doseže nivo zaklepanja, se donos zaklene - indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost. 

3. To je najem otoka na Pacifiku. Ekskluzivno!

Pri mesečnem plačilu se sredstva plemenitijo, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja. Če bi namesto sladice na dan privarčevani znesek v višini 100 EUR mesečno namenili v Fondpolico EKSKLUZIV, bi vaša naložba lahko postala vredna 61.979 EUR1, kolikor stane nakup sanjskega avtomobila, vikenda ali najem otoka v Pacifiku. Ekskluzivno!

4. Priznani izdajatelji!

Fondpolica EKSKLUZIV je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, ki smo ga za vas pripravili v KD Življenju. Zavarovanje je vezano na petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir izdan s strani BNP Paribas Financial Markets, ki je del bančne skupine BNP Paribas. Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača najmanj 75 % skupne vsote plačanih čistih premij.

Banka BNP Paribas sodi med največje svetovne banke in je ena izmed redkih bank, ki ima kljub trenutnim razmeram na finančnih trgih visoko bonitetno oceno AA.

5. Ekskluzivna izdaja! Pohitite!

Fondpolica EKSKLUZIV je glede na razmerje med donosnostjo in varnostjo prav gotovo paradni konj med finančnimi produkti na slovenskem trgu. Na voljo le v omejeni izdaji!

Ali ste vedeli?

Z dolgoročnim vlaganjem sredstev se nihanja na kapitalskih trgih izravnajo, zato je pomembno, da z varčevanjem začnemo čimprej. V daljšem časovnem obdobju je bolj izražena višja donosnost naložb v delniške investicijske sklade v primerjavi z naložbami v obvezniške investicijske sklade ali bančne vloge. Iz spodnje slike je razviden izrazito pozitiven trend delniških naložb in majhen vpliv finančnih kriz na dolgi rok.

 

1 Ob predpostavki 10 % povprečne letne stopnje donosa indeksa Master Series in nespremenjenih tržnih obrestnih merah.

Pristopna starost:
osebe od 14. do 65. leta starosti
Trajanje zavarovanja:
od 1. 06. 2010 do 1. 06. 2025
Doba plačevanja premije:
Mesečna premija (v EUR) Mesečna čista premija (v EUR)
35 28
50
42
75
66
100
91
150
138
200
185
250
232

Mesečna premija je premija, ki jo zavarovalec plača po zavarovalni pogodbi. Mesečna čista premija se investira v sestavljeni dolžniški vrednostni papir.

Mesečna premija je lahko tudi višja od navedenih v zgornji tabeli. V tem primeru se mesečna in mesečna čista premija določita v skladu s cenikom zavarovalnice.

Obračunani stroški (razlika med premijo in čisto premijo) krijejo stroške zavarovanja za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.

Izplačilo ob doživetju zavarovanja:
Vrednost premoženja na naložbenem računu.
Izplačilo v primeru smrti:
10 % dogovorjene premije za celotno obdobje zavarovanja + odkupna vrednost.
Zaklepanje donosov:
Zaklepanje pri 160 % začetnega tečaja indeksa Master Series


Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premijo ne zaračuna davek od prometa zavarovalnih poslov.

Čista premija Fondpolica EKSKLUZIV se mesečno investira v petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir, ki je kombinacija naložb v izvedeni finančni instrument indeksa in manj tvegane vrednostne papirje, in je izdan s strani BNP Paribas Financial Markets, ki je del bančne skupine BNP Paribas. Sestavljeni dolžniški vrednostni papir je sestavljen iz nakupne opcije na indeks Master Series in petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR.

Indeks Master Series predstavlja dinamično naložbeno strategijo, ki optimizira izpostavljenost različnim naložbenim razredom glede na omejeno pripravljenost za prevzemanje tveganja. Indeks Master Series doseže razpršenost naložb z izpostavljenostjo delniškim, obvezniškim in nepremičninskim indeksom ter indeksom surovin, menjalnemu tečaju USD/EUR in zlatu:

Naložbeni razredi in indeksi

Evropske delnice, BNP Paribas Eurozone Equity Futures Index
Ameriške delnice, BNP Paribas US Equity Futures Index
Japonske delnice, BNP Paribas Japan Equity Futures Index
Kitajske delnice, BNP Paribas China Equity Futures Index
Evropske nepremičnine, EPRA Eurozone
Surovine, Dow Jones USB Commodity
Energijske surovine, S&P GSCI Energy
Menjalni tečaj USD/EUR, BNP paribas USD EUR Futures Index
Evropske državne obveznice, BNP paribas EUR 5Y Futures Index
Zlato, S&P GSCI Gold

Nazaj

Ekskluziv

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 19.05.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,3478 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,7249 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,8622 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,3727 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,8004 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 2,2610 %