Fondpolica DIRIGENT

O zavarovanju

Emisija življenjskega zavarovanja Fondpolica DIRIGENT je zaključena.

Uveljavljeni in izjemno usposobljeni upravljavci poskrbijo, da so naložbe v vsakem trenutku kakovostne in uspešne.

FONDPOLICA DIRIGENT je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja, ki omogoča davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev. Gre za edinstveno storitev na našem trgu, ki aktivno upravlja naložbe s ciljem, da doseže optimalen donos.

Prednosti

FONDPOLICA DIRIGENT, življenjsko zavarovanje, ki je vezano na vrednost enote premoženja kritnega sklada Dirigent, premore celo vrsto dobrih lastnosti, ki se med seboj dopolnjujejo v harmonično celoto:

  • z aktivnim upravljanjem sledi cilju čim višje donosnosti na kapitalskih trgih, z izbiro priznanih upravljavcev investicijskih skladov,
  • pomeni davčno ugoden način varčevanja,
  • upravljavec bo za dobro upravljanje naložb nagrajen šele pri visoki donosnosti,
  • nudi možnost hitrega dostopa do dela naloženih sredstev,
  • ponuja možnost priključitve zavarovalnih paketov dodatnih zavarovanj,
  • ponuja možnost izplačila rente po desetih letih trajanja zavarovanja.

Naložbena politika

Kritni sklad Dirigent je kritni sklad fleksibilne strukture naložb, ki ga za zavarovalnico KD Življenje upravlja KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Naložbeni cilj kritnega sklada fleksibilne strukture naložb Dirigent je kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb ter z dobički iz naslova kapitalske rasti naložb.

Naložbe kritnega sklada Dirigent bodo sestavljene iz naslednjih naložb:

  • enot vzajemnih skladov in delnic investicijskih družb, ki so usklajene z Direktivo o investicijskih skladih,
  • delnic ETF-jev (Exchange Traded Fund je odprta investicijska družba, ki kotira na trgih vrednostnih papirjev in navadno podobno kot indeksni vzajemni sklad sledi sestavi določenega indeksa oziroma vnaprej določenega portfelja, sestavljenega iz tržnih vrednostnih papirjev)
  • drugih tržnih vrednostnih papirjev, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom ter
  • instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov.

Delež posameznih naložb bo odvisen od ocene gibanj na delniških trgih. Izmed množice naložb bo kritni sklad koncentriran med najmanj 5 in največ 20 optimalnih naložb brez geografskih in sektorskih omejitev.

Ob ugodnih razmerah na delniških trgih so sredstva naložena pretežno v delniške vzajemne sklade, delniške investicijske družbe, delniške ETF-je ter druge tržne lastniške vrednostne papirje, ki so po načelu razpršenosti podobni investicijskim skladom.

V manj ugodnih obdobjih se z namenom ohranitve vrednosti premoženja portfelj prerazporedi v obvezniške vzajemne sklade, vzajemne sklade denarnega trga, instrumente denarnega trga ali bančne depozite.

V neugodnih razmerah na kapitalskih trgih ima tako kritni sklad lahko do 80 odstotkov svojih naložb v najbolj varnih oblikah, kot so vzajemni skladi denarnega trga, instrumenti denarnega trga ali bančni depoziti.

Z namenom poenotenja interesov zavarovalca in upravljavca je upravljavec nagrajen z delitvijo dobička ob pogoju, da je donosnost kritnega sklada v tekočem obračunskem letu višja od 11 %.

Prospekt kritnega sklada Dirigent si lahko preberete tukaj.