Izplačevanje rente Dodatna pokojnina

Uredite si izplačevanje pokojninske rente, kjer lahko izbirate med 3 možnostmi doživljenjskega izplačevanja rente.

Želim nasvet

Možnosti pokojninske rente

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninske rente – Dodatna pokojnina ureja izplačevanje pokojninske rente, pri kateri lahko izbirate med 3 vrstami doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente Dodatna pokojnina.

 • Zavarovalnica se obveže, da bo pokojninsko rento izplačevala v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovanec umre.
 • Če zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam)

   

 • Doživljenjska pokojninska renta, pri kateri zavarovanec prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem umre.
 • Če zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam).
 • Obdobje zajamčene pokojninske rente je vedno enako obdobju do spremembe višine rente.
 • Zavarovanec v dveh obdobjih prejema dve različni višini rente:
  •    v času, določenem za dvostopenjsko pokojninsko rento, lahko prejema največ 200 % osnovne pokojninske rente;
  •    po preteku tega določenega obdobja pa zavarovanec prejema 100 % osnovne pokojninske rente do vključno meseca, v katerem umre.

 • Doživljenjska pokojninska renta, pri kateri se večina privarčevanih sredstev zavarovancu izplača v izbranem obdobju izplačevanja.
 • Zavarovanec v dveh obdobjih prejema dve različni višini pokojninske rente.
 • Izbrano obdobje do spremembe višine rente je lahko največ 10 let.
 • Zavarovanec prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem umre.
 • Če je izbrana opcija časovno omejeno zajamčeno izplačilo in zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam).
 • Pospešeno pokojninsko rento je po Pravilniku mogoče zahtevati samo:
  •    za sredstva iz naslova vseh vplačanih sredstev do 31. 12. 2012 skladno z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju – ZPIZ-1,
  •    za vsa sredstva iz naslova individualnega zavarovanja skladno z Zakonom ter
  •    za sredstva iz naslova kolektivnega zavarovanja po 1. 1. 2013 skladno z ZPIZ-2, če so manjša od 20.000,00 evrov.
 • Obdobje zajamčene pokojninske rente je vedno enako obdobju do spremembe višine rente.

   

Dodatne informacije

Pravico do izplačila dodatne pokojninske rente pridobite z dnem predčasne ali starostne upokojitve na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Način upokojitve določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pokojninsko rento po Pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninske rente Dodatna pokojnina lahko izbere zavarovana oseba, ki je:

 • privarčevala sredstva v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju po ZPIZ-1 (vplačila do 31. 12. 2012) in/ali po ZPIZ-2 (vplačila od 1. 1. 2013) in
 • izpolnila pogoje za uveljavitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine skladno z ZPIZ-2.

 

Doživljenjska pokojninska renta lahko vsebuje:

 • sredstva po ZPIZ-1 (kolektivna sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vplačana s strani delodajalca do 31. 12. 2012);
 • sredstva po ZPIZ-2 (kolektivna sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vplačana s strani delodajalca po 1. 1. 2013) in
 • individualno vplačana sredstva.

                                                

Za sklenitev pokojninske rente Dodatna pokojnina potrebujete kopijo dokazila o upokojitvi (kopijo kartice upokojenca ali kopijo odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).

Opcija časovno omejeno zajamčeno izplačilo pomeni:

 • da lahko zavarovanec izbere določeno obdobje, ko bo izplačevanje pokojninske rente zagotovljeno ne glede na to, ali bo zavarovanec še živ;
 • da se do konca zajamčene dobe pokojninska renta izplačuje upravičencem v primeru smrti (eni ali več osebam), če zavarovanec umre v času zajamčene dobe;
 • da je renta v zajamčenem obdobju dedna.

 • Dodatno pokojnino se izplačuje mesečno.
 • Na višino pokojninske rente vplivajo višina privarčevanih sredstev, starost ob sklenitvi zavarovanja Dodatna pokojnina, vrsta pokojninske rente, izbrana zajamčena doba in stroški.
 • Posamično izplačilo rente Dodatna pokojnina mora znašati vsaj 30 evrov mesečno.
 • Če je znesek rente Dodatna pokojnina manjši od 30 evrov, se zavarovanec lahko odloči za izplačevanje v obliki četrtletne, polletne ali letne Dodatne pokojnine.
 • Dinamika izplačevanja se v obdobju izplačevanja Dodatne pokojnine ne spreminja in ostaja enaka, kot je bila določena ob podpisu pogodbe.

Zavarovalnica izplača:

 • prvi obrok Dodatne pokojnine prejemniku Dodatne pokojnine v naslednjem mesecu po sklenitvi zavarovanja;
 • obrok Dodatne pokojnine za tekoče obdobje najpozneje na deseti delovni dan v obdobju, na katerega se nanaša pokojninska renta;
 • pokojninsko rento na zadnji znani transakcijski račun prejemnika Dodatne pokojnine.

 • Zavarovanci Dodatne pokojnine so udeleženi pri dobičku iz poslovanja kritnega sklada, ki ga je zavarovalnica oblikovala za vodenje Dodatne pokojnine.
 • Pri razdelitvi letnega dobička so udeležene vse police, veljavne na dan 31. 12. preteklega zaključenega leta.
 • Več informacij najdete v pokojninskem načrtu, ki ste ga prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

 • V davčno osnovo se upošteva samo polovica izplačane pokojninske rente. Druga polovica izplačane pokojninske rente pa je brez obdavčitve.
 • Dejanska obdavčitev pokojninske rente je za večino upokojencev nizka, večinoma med dvema in petimi odstotki rente.
 • Če je znesek obroka pokojninske rente nižji od 160 evrov, se akontacija dohodnine ne odšteje.
 • Če je znesek obroka pokojninske rente enak ali višji od 160 evrov, se od polovice zneska pokojninske rente obračuna 25 % akontacije dohodnine in se zavarovancu izplača razlika.

Če prejemnik rente oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na njegovo pričakovano dohodnino na letni ravni:

 • se lahko odloči za prejem rente po znižani stopnji akontacije v višini 16 %;
 • o tem vsako leto obvesti Generali zavarovalnico d. d. in FURS.

Za obrazec kliknite tukaj.

 • Prejemniki dodatnih pokojninskih rent prevzemajo naložbeno tveganje samo nad višino zajamčene obrestne mere, za katero jamči GENERALI zavarovalnica d. d.
 • Več informacij najdete v pokojninskem načrtu, ki ste ga prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

 

Generali zavarovalnica d. d. najpozneje do 31. 1. v tekočem koledarskem letu pošlje:

 • obvestilo o vseh izplačilih pokojninskih rent in obračunanih akontacij dohodnine na FURS;
 • prejemnikom pokojninske rente Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem koledarskem letu.

Kaj je prejemniku pokojninske rente treba storiti po prejemu Povzetka obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem koledarskem letu?

Ničesar. Prejemnik pokojninske rente ob prejemu informativnega izračuna dohodnine s strani FURS-a samo preveri pravilnost podatkov in odmerjene dohodnine.