Izplačevanje rente Dodatna pokojnina

Uredite si izplačevanje pokojninske rente, kjer lahko izbirate med 3 možnostmi doživljenjskega izplačevanja rente.

Želim nasvet

Možnosti pokojninske rente

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninske rente – Dodatna pokojnina ureja izplačevanje pokojninske rente, pri kateri lahko izbirate med 3 vrstami doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente Dodatna pokojnina.

 • Zavarovalnica se obveže, da bo pokojninsko rento izplačevala v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovanec umre.
 • Če zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam)

   

 • Doživljenjska pokojninska renta, pri kateri zavarovanec prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem umre.
 • Če zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam).
 • Obdobje zajamčene pokojninske rente je vedno enako obdobju do spremembe višine rente.
 • Zavarovanec v dveh obdobjih prejema dve različni višini rente:
  •    v času, določenem za dvostopenjsko pokojninsko rento, lahko prejema največ 200 % osnovne pokojninske rente;
  •    po preteku tega določenega obdobja pa zavarovanec prejema 100 % osnovne pokojninske rente do vključno meseca, v katerem umre.

 • Doživljenjska pokojninska renta, pri kateri se večina privarčevanih sredstev zavarovancu izplača v izbranem obdobju izplačevanja.
 • Zavarovanec v dveh obdobjih prejema dve različni višini pokojninske rente.
 • Izbrano obdobje do spremembe višine rente je lahko največ 10 let.
 • Zavarovanec prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem umre.
 • Če je izbrana opcija časovno omejeno zajamčeno izplačilo in zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam).
 • Pospešeno pokojninsko rento je po Pravilniku mogoče zahtevati samo:
  •    za sredstva iz naslova vseh vplačanih sredstev do 31. 12. 2012 skladno z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju – ZPIZ-1,
  •    za vsa sredstva iz naslova individualnega zavarovanja skladno z Zakonom ter
  •    za sredstva iz naslova kolektivnega zavarovanja po 1. 1. 2013 skladno z ZPIZ-2, če so manjša od 20.000,00 evrov.
 • Obdobje zajamčene pokojninske rente je vedno enako obdobju do spremembe višine rente.

   

Dodatne informacije

Pravico do izplačila dodatne pokojninske rente pridobite z dnem predčasne ali starostne upokojitve na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Način upokojitve določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pokojninsko rento po Pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninske rente Dodatna pokojnina lahko izbere zavarovana oseba, ki je:

 • privarčevala sredstva v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju po ZPIZ-1 (vplačila do 31. 12. 2012) in/ali po ZPIZ-2 (vplačila od 1. 1. 2013) in
 • izpolnila pogoje za uveljavitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine skladno z ZPIZ-2.

 

Doživljenjska pokojninska renta lahko vsebuje:

 • sredstva po ZPIZ-1 (kolektivna sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vplačana s strani delodajalca do 31. 12. 2012);
 • sredstva po ZPIZ-2 (kolektivna sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vplačana s strani delodajalca po 1. 1. 2013) in
 • individualno vplačana sredstva.

                                                

Za sklenitev pokojninske rente Dodatna pokojnina potrebujete kopijo dokazila o upokojitvi (kopijo kartice upokojenca ali kopijo odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).

Opcija časovno omejeno zajamčeno izplačilo pomeni:

 • da lahko zavarovanec izbere določeno obdobje, ko bo izplačevanje pokojninske rente zagotovljeno ne glede na to, ali bo zavarovanec še živ;
 • da se do konca zajamčene dobe pokojninska renta izplačuje upravičencem v primeru smrti (eni ali več osebam), če zavarovanec umre v času zajamčene dobe;
 • da je renta v zajamčenem obdobju dedna.

 • Dodatno pokojnino se izplačuje mesečno.
 • Na višino pokojninske rente vplivajo višina privarčevanih sredstev, starost ob sklenitvi zavarovanja Dodatna pokojnina, vrsta pokojninske rente, izbrana zajamčena doba in stroški.
 • Posamično izplačilo rente Dodatna pokojnina mora znašati vsaj 30 evrov mesečno.
 • Če je znesek rente Dodatna pokojnina manjši od 30 evrov, se zavarovanec lahko odloči za izplačevanje v obliki četrtletne, polletne ali letne Dodatne pokojnine.
 • Dinamika izplačevanja se v obdobju izplačevanja Dodatne pokojnine ne spreminja in ostaja enaka, kot je bila določena ob podpisu pogodbe.

Zavarovalnica izplača:

 • prvi obrok Dodatne pokojnine prejemniku Dodatne pokojnine v naslednjem mesecu po sklenitvi zavarovanja;
 • obrok Dodatne pokojnine za tekoče obdobje najpozneje na deseti delovni dan v obdobju, na katerega se nanaša pokojninska renta;
 • pokojninsko rento na zadnji znani transakcijski račun prejemnika Dodatne pokojnine.

Za spremembo naslova, upravičenca ali številke transakcijskega računa, izpolnjen obrazec Zahtevek za spremembe na polici Dodatna pokojnina nam dostavite na naslov obdelava.pokojnina.si@generali.com

V primeru smrti zavarovanca - člana se sredstva še ne izplačane dodatne pokojnine – rente v zajamčenem obdobju izplačajo določenim upravičencem oziroma zakonitim dedičem. Upravičenci oziroma zakoniti dediči izpolnijo Zahtevek za izplačilo sredstev po polici za izplačevanje dodatne pokojnine – rente v primeru smrti zavarovanca – člana OBR-POK-798.

 • Zavarovanci Dodatne pokojnine so udeleženi pri dobičku iz poslovanja kritnega sklada, ki ga je zavarovalnica oblikovala za vodenje Dodatne pokojnine.
 • Pri razdelitvi letnega dobička so udeležene vse police, veljavne na dan 31. 12. preteklega zaključenega leta.
 • Več informacij najdete v pokojninskem načrtu, ki ste ga prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

 • V davčno osnovo se upošteva samo polovica izplačane pokojninske rente. Druga polovica izplačane pokojninske rente pa je brez obdavčitve.
 • Dejanska obdavčitev pokojninske rente je za večino upokojencev nizka, večinoma med dvema in petimi odstotki rente.
 • Če je znesek obroka pokojninske rente nižji od 160 evrov, se akontacija dohodnine ne odšteje.
 • Če je znesek obroka pokojninske rente enak ali višji od 160 evrov, se od polovice zneska pokojninske rente obračuna 25 % akontacije dohodnine in se zavarovancu izplača razlika.

Če prejemnik rente oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na njegovo pričakovano dohodnino na letni ravni:

 • se lahko odloči za prejem rente po znižani stopnji akontacije v višini 16 %;
 • o tem vsako leto obvesti Generali zavarovalnico d. d. in FURS.

Za obrazec kliknite tukaj.

 • Prejemniki dodatnih pokojninskih rent prevzemajo naložbeno tveganje samo nad višino zajamčene obrestne mere, za katero jamči GENERALI zavarovalnica d. d.
 • Več informacij najdete v pokojninskem načrtu, ki ste ga prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

 

Generali zavarovalnica d. d. najpozneje do 31. 1. v tekočem koledarskem letu pošlje:

 • obvestilo o vseh izplačilih pokojninskih rent in obračunanih akontacij dohodnine na FURS;
 • prejemnikom pokojninske rente Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem koledarskem letu.

Kaj je prejemniku pokojninske rente treba storiti po prejemu Povzetka obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem koledarskem letu?

Ničesar. Prejemnik pokojninske rente ob prejemu informativnega izračuna dohodnine s strani FURS-a samo preveri pravilnost podatkov in odmerjene dohodnine.