Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb je namenjeno zavarovanju članov kolektiva v podjetjih. Zavarovanje zagotavlja finančno varnost v primeru, da se zaposlenemu pripeti manjša ali hujša nezgoda.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 ur na dan. Kolektivno nezgodno zavarovanje je možno skleniti za naslednje nevarnosti:

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100 % invalid oziroma v primeru delne invalidnosti odstotek zavarovalne vsote, ki se določi na podlagi Tabele za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % se izplača 4 kratnik odstotka, kar pomeni izplačilo 250 % zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote če je bila zavarovancu v skladu s Tabelo trajne invalidnosti določena stopnja trajne invalidnosti zaradi nezgode 50 % ali več. Upravičencu bomo izplačevali dogovorjene mesečne zavarovalnine (rente) za vnaprej dogovorjeno obdobje.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela v skladu s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je del pogojev; in sicer v primeru, da si zavarovanec, zaradi nezgode zlomi eno ali več kosti, izpahne sklep ali utrpi opekline nad 5 % telesne površine.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela v skladu s Tabelo operacij, če zavarovanec zaradi nezgode prestane eno ali več operacij skladno s Tabelo operacij, ki je del pogojev. Zavarovanje krije več kot 400 operacij.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za čas, ko je zavarovanec začasno nezmožen opravljati svoje redno delo, vendar največ za 230 dni po eni nezgodi.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za čas zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode, vendar največ za 365 dni po eni nezgodi.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za čas nastanitve in zdravljenja v zdravilišču, vendar največ za 30 dni.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovanec umre zaradi posledic iste prometne nesreče v roku enega leta od dneva nezgode.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če je zavarovanec umrl zaradi bolezni.

Povračilo stroškov zdravljenja, ki so nastali zavarovancu zaradi nezgode in ki jih je moral plačati sam.

Zavarovanje krije organizacijo in plačilo stroškov specialističnih storitev in diagnostičnih preiskav zaradi nezgode za hitro pridobitev diagnoze:

 • specialistični pregledi,
 • enostavne diagnostične preiskave,
 • enostavni ambulantni poseg in
 • diagnostične preiskave, ki so nadaljevanje specialistične obravnave in so v nekaterih primerih potrebne za postavitev diagnoze.

Zavarovanje krije organizacijo in plačilo stroškov psihološke pomoči zaradi nezgode storitve ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije:

 • zavarovancu v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 % po Tabeli trajne invalidnosti;
 • upravičencu za primer smrti zavarovanca zaradi nezgode.

Zavarovanje krije organizacijo in plačilo stroškov svetovanja našega pooblaščenega zdravnika zavarovancu o zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno nočitvijo. Namen svetovanja je, da zavarovanec doseže optimalni potek zdravljenja in rehabilitacije.

Zavarovanje vključuje organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev prehodne oskrbe:

 • pomoč na domu pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil zavarovanca ter morebitno varstvo otrok zavarovanca (do 4 ure na dan),
 • prevoz in spremstvo zavarovanca na kontrolne preglede ter prevoz zavarovanca na dom po njegovem odpustu iz bolnišnice.

Ugodnosti

 • V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Družinski člani so zakonec ali izvenzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pod enakimi pogoji se lahko, ob našem soglasju, zavaruje tudi širše sorodstvo (npr. starši, sestra, brat).
 • Zavarovanje po tem ceniku lahko sklenejo tudi majhna podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo manj kot pet zaposlenih, kot del paketnega zavarovanja.
 • Našim zavarovancem pripadajo storitve Asistence zdravje na brezplačni številki 080 81 10 za uveljavljanje zdravstvenih storitev in storitev prehodne oskrbe iz zavarovanja ter uveljavljanje zavarovalnin iz zavarovanja.

Pogosta vprašanja

Zavarovanec, ki se je poškodoval, je dolžan prijaviti nezgodo takoj, ko mu zdravstveno stanje to omogoča.

Upravičenec mora ob prijavi zavarovalnega primera in v postopku uveljavljanja pravic predložiti naslednje listine:

 • prijavo nezgode,
 • medicinsko dokumentacijo,
 • izpiske iz matične knjige umrlih v primeru smrti zavarovanca ter dokazila o vzroku smrti v primeru smrti zavarovanca
 • dokazilo, da je upravičenec v primeru smrti zavarovanca in
 • druga dokazila na našo zahtevo.

Zavarovalnino bomo izplačali v roku štirinajstih dni od dneva, ko sta ugotovljeni naša obveznost in njena višina.

Zavarovanec uveljavlja pravice iz kritij Specialistične storitve in diagnostične preiskave, Psihološka pomoč zaradi nezgode, Načrt zdravljenja zaradi nezgode in Prehodna oskrba zaradi nezgode izključno prek Asistence zdravje na naslednje načine:

 • telefonski klic na brezplačno telefonsko številko 080 81 10,
 • (elektronska) pošta zdravje.si@generali.com,
 • prek portala Moj Generali.

Za uveljavljanje pravice iz kritja Specialistične storitve in diagnostične preiskave potrebujete napotnico ali izvid zdravnika specialista iz katerega je razvidno, da potrebujete zdravstveno storitev zaradi nezgode, ki se je zgodila v času trajanja zavarovanja,

Za zavarovanje veljajo:

Za posebne kolektive (skupine zavarovancev) veljajo zaradi različnega obsega kritja poleg Splošnih pogojev še Posebni pogoji, ki jih določi strokovna služba zavarovalnice in s katerimi vas bo seznanil pooblaščenec zavarovalnice pred sklenitvijo zavarovanja.