OBETI IN STRATEGIJA

Generali je eno največjih svetovnih podjetij na področju zavarovalništva in upravljanja premoženja z uspešno zgodovino. Leta 2021 je Skupina Generali praznovala 190-letnico. Okrepiti želimo svojo vodilno vlogo v Evropi in povečati svojo prisotnost na izbranih azijskih trgih ob izpolnjevanju svoje zaveze – biti za svoje stranke trajnostno usmerjen vseživljenjski partner.

Zavarovalništvo se spopada z izjemnimi izzivi. V okolju, zaznamovanem s pandemijo, smo neprestano spremljali trende, ki za našo Skupino in naše deležnike predstavljajo tveganja in priložnosti, da bi nadaljevali z dolgoročnim ustvarjanjem vrednosti. Hitrost širjenja tehnoloških inovacij in vse večja digitalizacija vplivata na vedenje potrošnikov, spreminjata delovne procese in delovne metode, regulatorni okvir postaja strožji.

Obenem je industrija, v kateri delujemo, tudi na razpotju nekaterih velikih sodobnih vprašanj: pandemije in ekstremni dogodki, podnebne spremembe, geopolitična in finančna nestabilnost, digitalna revolucija in kibernetska varnost, staranje prebivalstva in nova blaginja.

Ti izzivi pa so lahko tudi priložnost, da svojim strankam ponudimo nove in vse bolj prilagojene modele zaščite.

V skoraj dveh stoletjih zgodovine je Generali dokazal svojo odpornost in pomagal ljudem graditi varnejšo prihodnost s skrbjo za njihova življenja in sanje. To bomo še bolj zavzeto počeli tudi v prihodnosti. Uspešni rezultati, ki smo jih dosegli s strategijo »Generali 2021«, nam omogočajo, da nadaljujemo svojo zavezo z novim strateškim načrtom Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti.  Še naprej bomo spodbujali trajnostno rast za vse deležnike, postavljamo pa si še bolj ambiciozne cilje.

VSEŽIVLJENJSKI PARTNER 24: SPODBUJANJE RASTI

 

Na dogodku Investor Day  15. decembra 2021 je Generali predstavil novo triletno strategijo Skupine Generali: Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti.

Temelj novega načrta je neprestana zaveza družbe Generali, da bo vseživljenjski partner svojim več kot 68 milijonom strank v več kot 50 državah. Z naložbami v prilagojene produkte po meri, z digitalno podprtimi nasveti in najboljšo uporabniško izkušnjo v panogi, bo Generali s svojo globalno mrežo 165.000 agentov strankam še bližje.

»Generalijeva dolgoletna zaveza k vseživljenjskemu partnerstvu postavlja naše stranke v središče vsega, kar počnemo. Skladno z našim novim načrtom bomo to zavezo nadgradili in dokazali, da nas pri inovacijah vodi osredotočenost na stranke, inovacije pa temeljijo na podatkih.
Ambiciozni cilji in pobude, ki smo jih napovedali, so mogoči zaradi uspešnega izvajanja naših prejšnjih strateških načrtov. Danes ima Generali močan finančni položaj, razpršeno in stalno rast dobička ter uspešno ustvarja najboljše donose za delničarje v svoji panogi. Veselimo se, da bomo v naslednjih treh letih gradili na teh dosežkih. Naše vodilno mesto na področju zavarovalništva, naše uveljavljene notranje zmogljivosti upravljanja premoženja, naša digitalno podprta mreža 165.000 agentov in naša okrepljena zaveza k pozitivnemu družbenemu in okoljskemu prispevku pomenijo, da je Generali v optimalnem položaju za doseganje trajnostne rasti v korist vseh deležnikov.«
Philippe Donnet, glavni izvršni direktor Skupine Generali

Strateški načrt Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti določa tudi jasno vizijo za Generali leta 2024 in temelji na treh strateških stebrih: spodbujanju trajnostne rasti, izboljšanju strukture prihodkov in dobičkonosnosti ter vodilnem položaju na področju inovacij. Načrt bo zagotovil tudi močno rast dobička na delnico, povečal denarni tok in prinesel višje dividende.

V tem strateškem ciklu se bomo pri svojih trajnostnih zavezah podali še dlje: nenehno bomo skrbeli za naš pozitiven vpliv na družbo in okolje ter za naše deležnike. Obenem bomo še naprej vlagali v svoje ljudi, saj je njihovo sodelovanje ključno za uspešno izvajanje novega načrta, hkrati pa bomo spodbujali trajnostno delovno okolje.

 

Generali bo še naprej povečeval prihodke premoženjskih in nezgodnih zavarovanj ter ohranjal najboljše tehnične marže v panogi z izboljšanjem tržnega deleža na področjih s pomembnim potencialom rasti, vključno z malimi in srednjimi podjetji, zdravstvom, oskrbo starejših v Evropi in zavarovanji potovanj v ZDA.

Na področju življenjskih zavarovanj bo Skupina povečala obseg poslovanja, vezanega na zavarovanja z naložbenim tveganjem. Rast bo podprta z učinkovitim obvladovanjem stroškov, z nadaljnjo stroškovno disciplino na zrelih trgih in osredotočenimi naložbami v Azijo.

Naložbe v tehnološko in digitalno tehnologijo bodo v tem strateškem ciklu znašale 1,1 milijarde EUR, kar je 60 % več kot v pravkar zaključenem strateškem ciklu. To vključuje nadaljnje naložbe v vseživljenjsko partnerstvo s svojimi strankami. Omogočiti jim želimo še boljšo uporabniško izkušnjo, zato bomo povečali zmogljivosti digitalnega svetovanja in jim omogočili celovit večkanalni pristop do zavarovanj na način, ki jim najbolj ustreza.

Skupina bo vlagala tudi v skupne platforme, nove podatkovne zmogljivosti ter v širše sprejemanje tehnologij pametne avtomatizacije in umetne inteligence. To bo zmanjšalo stroške in povečalo operativni vzvod Skupine Generali - podpiralo bo izboljšanje razmerja med stroški in prihodki skupine za 2,5-3,0 odstotne točke.

Generalijevo tehnično vodstvo bo dodatno okrepljeno z močnim inovacijskim »motorjem«, ki bo združeval tako notranje kot k partnerjem usmerjene dejavnosti. Novi tvegani sklad za zavarovalniške tehnologije Insurtech v višini 250 milijonov EUR bo družbi Generali omogočil, da izkoristi priložnosti z visokim potencialom in začne tudi z novo, neposredno digitalno dejavnostjo v Evropi.

Generali bo še naprej izboljševal dobičkonosnost svojega poslovanja na področju življenjskih zavarovanj, pri čemer bo izvedel celovito optimizacijo zavarovalnih polic, da bi zmanjšal kapitalsko intenzivnost in izboljšal rezultate poslovanja.

Skupina bo nadaljevala s svojo strategijo do združitev in prevzemov, ki povečujejo njeno vrednost. V trenutnem strateškem ciklu je Skupina Generali vložila več kot 3 milijarde EUR v združitve in prevzeme, ki povečujejo vrednost Skupine, kapital pa bo Skupina prerazporedila v pobude za donosno rast. Generali se bo osredotočil na priložnosti za krepitev svojega vodilnega položaja v Evropi in razširitev svoje prisotnosti na izbranih azijskih rastočih trgih.

Na področju upravljanja premoženja bo Skupina še naprej vlagala v produktne in distribucijske zmogljivosti - vključno s širjenjem lastnih zmogljivosti upravljanja premoženja, da bi povečala obseg in ustvarila dodatnih 100 milijonov EUR prihodkov iz naslova upravljanja premoženja.

Generali se zavezuje, da bo svojo energijo usmerjal v izgradnjo bolj odporne in pravične družbe. Zaveze ESG so vključene v ta strateški načrt, vključno z naraščajočimi premijami, ki izhajajo iz trajnostnih rešitev, in sicer za 5–7 % CAGR do leta 2024 ter popolna vključitev meril ESG v neposredne naložbe v splošni portfelj Skupine do leta 2024. Generali bo tudi zmanjšal ogljični odtis portfelja korporativnih naložb za 25 % do leta 2024, kar je v skladu z zavezami članstva v zevzi Net-Zero Asset Owner Allinace in med letoma 2021 in 2025 izvedel med 8,5 in 9,5 milijarde EUR novih zelenih in trajnostnih naložb.

Skupina je prav tako opredelila načrt poslovanja za popolno izključitev naložb in prevzemov tveganj v zavarovanje v sektorju energetskega premoga ter nadaljuje zavezo, da ne bo več zagotavljala dejavnosti na področju nafte in plina na začetku dobavne verige.

S projektom SME EnterPRIZE Generali pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri prehodu na trajnostno poslovanje. Vodilna med družbenimi pobudami Skupine, gibanje za pomoč ljudem The Human Safety Net, pa bo spodbudilo uresničevanje potencialov in pomagalo ranljivim skupinam ljudi, ki živijo v težkih razmerah.

Med trajanjem strateškega načrta Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti  bo Skupina usmerjena v krepitev svoje kulture osredotočenosti na stranke in meritokracije ter razvoj kompetenc, kar vključuje izpopolnjevanje 70 % zaposlenih v Skupini Generali z novimi digitalnimi in strateškimi znanji do leta 2024.

Zaposleni v Skupini Generali bodo še naprej deležni pravičnih postopkov in enakih možnosti za vse. Spoštovanje raznolikosti je pomembna vrednota Skupine, zlasti na področju enakosti spolov, ki predvideva, da bodo ženske zasedle 40 % vodstvenih položajev do konca leta 2024. Generali se je tudi zavezal, da bo v vseh svojih družbah sprejel nove trajnostne in uravnotežene hibridne delovne modele, ki bodo zaposlenim in deležnikom v »novi realnosti« prinesli pomembne koristi.