Aktualno

Spremembe dodatnega pokojninskega zavarovanja KPS LEON 2


09.06.2021

1. julija 2021 pričnejo veljati spremembe pri dodatnem pokojninskem zavarovanju LEON 2. Spremembe so v večjem delu povezane z uskladitvijo s spremenjeno zakonodajo, dodatno pa članom prinašajo večjo preglednost in dodatne možnosti pri izbiri podskladov oziroma naložbene politike.Katere spremembe smo opravili in zakaj?

Opravili smo sledeče spremembe:

 • Uskladitev pokojninske dokumentacije s spremembami in dopolnitvami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G),
 • sprememba upravljavca premoženja podskladov KPS LEON 2,
 • sprememba starostnih razredov podskladov KPS LEON 2.

Spremembe smo opravili zaradi:

 • Zagotavljanja višje zaščite članov v pokojninskih skladih in preglednejšega obveščanja članov,
 • informiranja članov glede njihovih pravic, stroškov v času varčevanja in donosnosti skladov,
 • uskladitve naložbene politike in opredelitev glede upoštevanja okoljskih in socialnih dejavnikov ter trajnostnih elementov upravljanja družb.


Katera pokojninska dokumentacije je bila spremenjena?

Spremenjena je bila naslednja pokojninska dokumentacija:


Katere pomembnejše spremembe, poleg redakcijskih, so bile opravljene v pokojninski dokumentaciji?

Spremembe Pravil upravljanja KPS LEON 2 se nanašajo na:

 • Izpostavljenost posamezni osebi oziroma določenim osebam;
 • znižanje vstopnih stroškov iz 3 odstotkov na 1,5 odstotka;
 • pisno obveščanje članov, ki je usklajeno z 250.a in 251. členom ZPIZ-2;
 • spremembo ciljne starostne skupine posameznega podsklada; člani ohranijo podsklad, v katerega so bili uvrščeni pred spremembo, imajo pa pravico, do razporeditve v podsklad po novi starostni strukturi;
 • uvedbo sprejemljive napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev;
 • prilagoditev naložbenih ciljev podskladov novim starostnim razredom; jasnejša opredelitev in omejitev nizkih in visoko tveganih naložb v okviru naložbene politike;
 • spremembo omejitev za naložbe v investicijske sklade in možnost nalaganja v alternativne investicijske sklade, opredelitev meril za nalaganje v investicijske sklade povezanih družb, opredelitve glede trajnosti, spremembo glede prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga itd;
 • opredelitev najvišjih stroškov skrbniških storitev.

Spremembe Pokojninskih načrtov PN LEON 2K in PN LEON 2I se nanašajo na:

 • Enostavno vključitev mikro družb prek sklepa poslovodstva o oblikovanju pokojninskega načrta;
 • poenostavitev vključitve člana;
 • uskladitev obveščanja članov z zakonskimi zahtevami.

Spremembe Izjav o naložbeni politiki podskladov KPS LEON 2 se nanašajo na:

 • Spremembo ciljnih vrednosti in dopustnega razmerja nizkih in visoko tveganih naložb;
 • uskladitev s spremenjenimi Pravili o upravljanju KPS LEON 2.


Zakaj smo spremenili upravljavca premoženja podskladov KPS LEON 2?

Upravljavca premoženja podskladov smo spremenili zaradi:

 •  upoštevanja sodobnih trendov upravljanja sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja;
 •  zagotavljanja donosnega upravljanja vaših sredstev, zato je upravljanje podskladov KPS LEON 2 prevzela družba GENERALI Investments d. o. o. Slovenija.

Mednarodno priznana in neodvisna agencija Morningstar je družbo GENERALI Investments d.o.o. Slovenija uvrstila med devet odstotkov najboljših družb za upravljanje na svetu.


Zakaj so se spremenili starostni razredi podskladov KPS LEON 2?

Pri oblikovanju novih starostnih razredov podskladov KPS LEON 2 so bile upoštevane:

 • daljša življenjska doba članov in s tem možnost daljšega varčevanja v podskladih z večjim naložbenim tveganjem;
 • potreba po višjih zneskih privarčevanih sredstev;
 • dvigovanje upokojitvene starosti članov.


Katere spremembe so bile opravljene glede starostnih razredov podskladov KPS LEON 2?

Spremembe starostnih razredov se nanašajo na:

 • podaljšanje starostnih razredov podskladov KPS LEON 2 za 5 let;
 • prilagoditev naložbenih ciljev podskladov novim starostnim razredom;
 • prilagoditev nizkih in visoko tveganih naložb v okviru naložbene politike.

Novi starostni razredi podskladov KPS LEON 2 življenjskega cikla so:
Podsklad LEON DINAMIČNI je namenjen zavarovancem, ki še niso dopolnili 50 let.
Podsklad LEON PREUDARNI je namenjen zavarovancem starim od 50 do 60 let.
Podsklad LEON ZAJAMČENI je namenjen zavarovancem, ki so dopolnili 60 let.


Spodnja slika prikazuje spremembo naložbene politike življenjskega cikla glede na starost člana (starostni razredi podskladov).