Skupina Generali

Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja s premoženjem.

Družba je bila ustanovljena leta 1831, danes pa je prisotna v več kot 50 državah sveta, s skupno vsoto zbranih premij 81,5 milijarde evrov leta 2022. Z 82.000 zaposlenimi, ki skrbijo za 68 milijonov strank, je Skupina vodilna v Evropi in se ponaša z izrazito rastjo v Aziji in Latinski Ameriki.

Skupina Generali je trajnostnost vključila v vse strateške odločitve, da bi ustvarila vrednost in hkrati zgradila pravičnejšo ter odpornejšo družbo.

Na kratko

Podatki na dan 31. decembra 2022

V zadnjih letih smo dosegli korenito strateško reorganizacijo, ki nam je omogočila večjo osredotočenost na našo osnovno dejavnost, večjo disciplino pri upravljanju sredstev in enostavnejše ter preglednejše upravljanje. Ta proces nas je popeljal v novo fazo, ki temelji na učinkovitejših poslovnih modelih, inovativnih poslovnih strategijah in močnejši ter bolj globalni blagovni znamki.

Naše odgovorno poslovanje

Trajnost je generator naše strategije

Vse, kar počnemo v Skupini Generali, temelji na prepričanju, da je resnično ekonomsko blaginjo mogoče doseči samo, če je osnovana na družbeno pravičnih in okoljsko trdnih temeljih. Zato je trajnost podlaga naše strategije: pomeni spodbujanje finančne uspešnosti ob upoštevanju ljudi in planeta ter delovanje v skupno dobro za izgradnjo odpornejše in pravičnejše družbe. Na kratko je živeti naše osnovno poslanstvo: »omogočiti ljudem oblikovanje bolj varne in trajnostne prihodnosti s skrbjo za njihova življenja in sanje«. Da bi ustvarili dolgoročno trajnostno vrednost, smo kot vlagatelj, zavarovalnica, delodajalec in korporativni državljan opredelili štiri odgovorne vloge.

Odgovoren vlagatelj

Prizadevamo si, da bi merila ESG v celoti vključili v svoje naložbene odločitve, do leta 2050 zmanjšali emisije toplogrednih plinov iz naložbenega portfelja na ničelno vrednost in povečali nove zelene in trajnostne naložbe, vključno z naložbami Fenice 190 v podporo oživitvi gospodarstva v EU.

Odgovorna zavarovalnica

Zagotavljamo zavarovalne rešitve z dejavniki ESG, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz portfelja zavarovanj na ničelno neto vrednost do leta 2050 in podpiranje trajnostnega prehoda malih in srednje velikih podjetij (MSP) s pomočjo projekta SME EnterPRIZE.

Strateški načrt »Vseživljenjski partner 24:
Spodbujanje rasti«

Strateški načrt Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti določa jasno vizijo za Generali tudi v letu 2024 in temelji na treh strateških stebrih: spodbujanje trajnostne rasti, krepitev profila prihodkov in vodilni položaj v inovacijah.

Temelj novega načrta je naša stalna zaveza, da bi bili vseživljenjski partner svojim več kot 68 milijonom strankam v več kot 50 državah.

Z naložbami v personalizirane produkte, digitalno podprto svetovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo v svojem razredu se bo Generali s svojo globalno mrežo 161.000 agentov še bolj približal strankam.

V tem strateškem ciklu se bomo pri trajnostnih zavezah podali še dlje z nenehnim poudarkom ustvarjati pozitiven vpliv v družbi, okolju in med zainteresiranimi stranmi. Poleg tega bomo še naprej vlagali v svoje zaposlene, da bi zagotovili njihovo sodelovanje pri uspešnem izvajanju novega načrta in hkrati spodbujali trajnostno delovno okolje.