Odgovorno poslovanje

ZAVEZA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Leta 2017 je upravni odbor Skupine Generali odobril Listino trajnostnih zavez - Charter of Sustainability Commitments in obnovil zavezanost Skupine do vseh deležnikov.

Naša vizija trajnostnega razvoja temelji na ustvarjanju zdrave, odporne in trajnostne družbe, kjer se ljudje lahko razvijajo in izpolnjujejo svoje potenciale. Tako živimo svojo vlogo korporativnega člana in ustvarjamo dolgoročno vrednost za naše deležnike.

Ta vizija temelji na dveh stebrih:

 • voditi trajnostno poslovanje, uresničevati odličnost v naših notranjih procesih in
 • živeti v skupnosti, igrati aktivno vlogo v okolju, kjer delamo, onstran vsakodnevnega poslovanja.

V poglobljenem dialogu z vodstvom, notranjimi in zunanjimi deležniki smo za naslednja tri leta opredelili osem prednostnih nalog:

 • Odzivali se bomo na megatrende, ki oblikujejo naše poslovanje in družbo.
 • Postali bomo prva izbira svojih strank.
 • Cenili bomo svoje distributerje.
 • Prispevali bomo k dialogu o trajnosti v finančni skupnosti.
 • Gradili bomo navdušujoče delovno okolje za svoje ljudi.
 • Skupaj s svojimi pogodbenimi partnerji bomo ponudili odlično storitev.
 • Dosegli bomo pozitiven vpliv v naših skupnostih.
 • Kot odgovoren korporativni član bomo vzbujali zaupanje.

Vsako leto bomo spremljali svoj napredek pri zastavljenih zavezah in o tem seznanjali svoje deležnike.  Ob upoštevanju doseženih rezultatov in novih zahtev, ki se bodo pojavile, bomo cilje listine tudi posodabljali.

Podrobneje spoznajte našo Listino trajnostnih zavez.

Zavarovanje, naložbe in inovacije za nizkoogljično družbo

Dne 21. februarja 2018 je odbor direktorjev družbe Assicurazioni Generali S.p.A. odobril strategijo Skupine glede podnebnih sprememb, sprejemanja pomembnih ukrepov za razogljičenje naložb in sklepanje zavarovanj, ki predstavljajo glavni del poslovanja Skupine. Od tedaj s tem dokumentom – ki ga redno posodabljamo zaradi izvajanja naših podnebnih ukrepov – podrobneje določamo način izvajanja strategije in spodbujamo prehod v nizkoogljično prihodnost. Dokument smo posodobili junija 2021.

Naše naložbe kot upravljavca premoženja

 • Leta 2021 si je Generali zastavil cilj 8,5–9,5 milijarde EUR novih zelenih in trajnostnih naložb do leta 2025 v primerjavi s koncem leta 2020. Ta cilj je skladen s predhodnim ciljem 4,5 milijarde EUR med leti 2019 in 2021, kar smo že predčasno presegli.
 • Izključitev vseh novih naložb in pospešena odprodaja naložb v podjetjih, povezanih s premogom, iz Generalijevega portfelja. To bomo dosegli z uporabo čedalje strožjih meril za izključitev, ki se dodatno zaostrujejo že s to izdajo Tehničnega obvestila. Končni cilj je povsem izključiti izdajatelje vrednostnih papirjev, ki poslujejo v panogah z energetskim premogom, v državah regije OCED do leta 2030 in drugod po svetu do leta 2040.
 • Izključitev naložb v izdajatelje, ki proizvajajo nekonvencionalna fosilna goriva iz katranskega peska.  
 • Postopno razogljičenje portfelja neposrednih naložb za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050. Te zaveze prevzemamo v skladu s ciljem Pariškega sporazuma, da bi omejili globalno segrevanje na 1,5 °C nad predindustrijskimi ravnmi. Kot neposredni cilj do leta 2025 bo Generali zmanjšal izpuste ogljika v svojem portfelju podjetij (podjetniške obveznice, delnice, uvrščene na borzo) za 25 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2019 in uskladil svoj nepremičninski portfelj z usmeritvijo 1,5 °C.

Sklepanje zavarovanj

 • Vzpostavitev kompetenčnega centra za razvoj in širjenje najboljših praks pri sklepanju zavarovanj za specifična tveganja v panogi obnovljivih virov energije.
 • Sprejem obveznosti, da se ne bo več zavarovalo novih premogovnikov ali elektrarn na premog, niti obstoječih premogovnikov ali elektrarn na premog novih strank.
 • Zmanjšanje najmanjše trenutne izpostavljenosti panogi energetskega premoga, da bi do leta 2038 tovrstno izpostavljenost povsem odpravili.
 • Priprave na sprejem obveznosti, da se ne bo več zavarovalo dejavnosti pridobivanja nafte in plina. To vključuje obveznost, da se ne sklepa zavarovanj pred tveganji, povezanimi z izkoriščanjem in proizvodnjo fosilnih goriv iz katranskega peska, iz skrilavca (nafta in plin) ali iz črpališč v arktičnem obroču, tako na kopnem kot na morju.

Sodelovanje z deležniki in zagovarjanje »pravičnega prehoda«

 • Sodelovanje z 20 ogljično intenzivnimi prejemniki naložb do leta 2025 za doseganje realnih učinkov.
 • Zagovarjanje »pravičnega prehoda«: v državah, kjer sta gospodarstvo in zaposlovanje močno odvisna od premogovniške panoge, bo Generali skladno z načeli »pravičnega prehoda« vzpostavil sodelovanje s strankami in prejemniki naložb, na katere bodo vplivale omejitve Skupine glede premoga.
 • Razkritje napredka tovrstnega sodelovanja in obveščanje o teh postopkih v Letnem integriranem poročilu Skupine.

Razogljičenje poslovanja Skupine na temelju znanosti, s katerim bo družba Generali dosegala podnebno negativne izpuste

 • Cilj je doseči podnebno negativnost do leta 2040 z vmesnim ciljem doseči podnebno nevtralnost do leta 2023.
 • Do leta 2025 znanstveno utemeljeno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, povezanih s pisarnami, podatkovnimi centri in službenim voznim parkom, za vsaj 25 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2019.
 • Kupna moč iz 100-% obnovljivih virov vedno, ko je mogoče, in nadaljnje sprejemanje obveznosti vlaganj v energetsko učinkovitost.

Uvod

Dolgoročni cilj, sprejet s Pariškim sporazumom, da »se omeji globalno segrevanje bistveno pod 2 °C in se nadaljuje s prizadevanji za omejitev naraščanja temperature na 1,5 °C nad predindustrijskimi ravnmi« zahteva hitro razogljičenje globalnega gospodarstva. Posebno poročilo o globalnem segrevanju 1,5 °C, ki ga je Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC) objavil leta 2018, ponovno poudarja nujnost ukrepanja celotne človeške družbe.
V tem kontekstu je Strategija Generali skladna s Pariškimi zavezami za ukrepanje, ki so bile določene na 21. Konferenci pogodbenic (COP21), ki jo Skupina podpira že od leta 2015. Da bi uskladil splošni račun naložbenega portfelja Skupine s pariškimi dolgoročnimi zavezami, se je Generali januarja 2020 pridružil Zvezi za ogljično nevtralne naložbene portfelje. To je koalicija nekaterih vodilnih institucionalnih investitorjev pod vodstvom Združenih Narodov, ki sprejema drzne zaveze za prehod njihovih naložbenih portfeljev v ogljično nevtralnost.
Hkrati Generali podpira Projektno skupino za finančna razkritja v zvezi s podnebjem (TCFD), s čimer se je obvezal prostovoljno razkriti tveganja in priložnosti, povezane s podnebnimi spremembami. Skupina podpira tudi projekt Naložbe v pravičen prehod, ki so ga ustanovili Raziskovalni inštitut Grantham in Londonska šola za ekonomske vede ter Harvardska univerza v partnerstvu s PRI (Principles for Responsible Investments – Načela za odgovorne naložbe). Cilj te pobude je podpreti »pravičen« prehod v nizkoogljično gospodarstvo ob upoštevanju družbenih razsežnosti v podnebni strategiji za zmanjšanje posledic za prizadete delavce in njihove skupnosti s sprejemom zaščitnih ukrepov.

Naše naložbe kot upravljavca premoženja

Zelene in trajnostne naložbe

Generali je neomajno zavezan podpiranju prehoda v bolj zeleno in bolj trajnostno gospodarstvo. S tem namenom si je Generali zastavil nov cilj z 8,5–9,5 milijarde EUR novih zelenih in trajnostnih naložb do leta 2025 (v primerjavi s koncem leta 2020 kot izhodiščem).
Naložbeni načrt temelji na lastni metodologiji s ciljem oceniti okoljsko trajnostnost naložbenih priložnosti ob upoštevanju tudi sprotnega razvoja predpisov v Evropski uniji glede trajnostnih dejavnosti in standarda zelenih obveznic. Generali bo spremljal izvajanje naložbenega načrta in skrbel za vsakoletno obveščanje o stanju pri sebi.
Novi cilj sledi prejšnjemu, ki smo ga presegli leta 2020: med leti 2018 in 2020 je Skupina investirala več kot 6 milijard EUR v nove zelene in trajnostne dejavnosti, večinoma z zelenimi obveznicami in zadolževanjem za zeleno infrastrukturo, s čimer smo predčasno dosegli zastavljeni cilj 4,5 milijarde novih naložb do leta 2021.

Izločanje premoga iz naložbenega portfelja

Generali uvaja omejitve financiranja izdajateljev vrednostnih papirjev na področju premoga od ustanovitve Skupine za podnebne spremembe v letu 2018. V dolgoročni perspektivi in po smernicah razogljičenja realnega gospodarstva, ki so skladne z omejevanjem globalnega segrevanja na največ 1,5 °C, je Generali sprejel obveznost doseči popolno izključenost svojih naložb v premog. Vse obrate in rudniška podjetja, ki – čeprav samo delno – dosegajo prihodke iz premoga, proizvajajo energijo iz premoga ali kopljejo premog, bomo na območju OECD izključili iz portfelja do leta 2030 in drugod po svetu do leta 2040.
Poleg tega bo Generali z junijem 2021 uvedel strožje mejne vrednosti za izključitev premogovniške panoge:
-    podjetja, ki s premogom dosegajo več kot 20 % prihodkov;
-    podjetja, ki s premogom proizvedejo več kot 20 % energije;
-    podjetja s proizvodnimi kapacitetami na premog z zmogljivostjo več kot 5 GW;
-    rudarska podjetja, ki nakopljejo več kot 10 milijonov ton premoga letno;
-    podjetja, ki aktivno sodelujejo v izgradnji novih premogovniških kapacitet z zmogljivostjo več kot 0,3 GW.
V prihodnjih letih bo Generali postopoma nižal mejne vrednosti za izključitev premogovniške panoge, s čimer želi doseči njeno popolno opustitev. Skladno s trenutno politiko izključevanja bodo nove omejitve veljale tako za nove naložbe kot za izpostavljenost sedanjih naložb s pristopom odprodaje izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov in izteka izpostavljenosti s stalnim donosom.
Podjetij, ki imajo strategije razogljičenja ali opuščanja premoga usklajene s smernicami za omejitev naraščanja temperature za 1,5 °C, zaradi novih omejitev ne bomo izključili, če ne razvijajo novih premogovniških kapacitet. Če bomo potrebovali več informacij za oceno strategije razogljičenja in opustitve premoga, bomo vzpostavili sodelovanje s tovrstnimi podjetji. Če pobude za sodelovanje ne bodo prinesle želenih rezultatov, bomo takšna podjetja izključili iz svojega naložbenega portfelja.
Skladno z načeli »pravičnega prehoda« (glej poglavje »Sodelovanje z deležniki in zagovarjanje ‘pravičnega prehoda’«) bomo z izdajatelji vrednostnih papirjev, ki poslujejo v državah z veliko odvisnostjo od premoga, v primerih, ko ne bo znakov jasne strategije razogljičenja ali postopne opustitve premoga, uvedli namensko sodelovanje. S tem bomo zagotovili, da bodo takšna podjetja lahko izvajala nujne ukrepe za opustitev premoga in sprejem načrtov za »pravični prehod«. Na teh področjih je trenutna izpostavljenost minimalna in znaša 0,01 % portfelja neposrednih naložb.

Ukrepanje proti katranskemu pesku

Novembra 2019 je Generali sprejel obveznost, da ne bo več izvajal novih naložb v projekte in podjetja s katranskim peskom2, vključno z izdajatelji, ki upravljajo s tem povezane naftovode.
Generali dosledno odprodaja naložbe svoje preostale izpostavljenosti do te panoge, ki so vredne manj kot 15 milijonov EUR, kar je znesek, enakovreden 0,003 % splošnega računa naložbenega portfelja.

Cilji razogljičenja do leta 2025 na področju portfeljev lastniškega kapitala, podjetniških obveznic in nepremičnin

Kot član Zveze za ogljično nevtralne naložbene portfelje je Generali sprejel obveznost postopnega razogljičenja svojega naložbenega portfelja, s čimer želi doseči ogljično nevtralnost do leta 2050. Za portfelj neposrednih naložb je določil posamezne cilje razogljičenja do leta 2025:
-    podjetniške obveznice, lastniški kapital: -25 % ogljične intenzivnosti v primerjavi z izhodiščem konec leta 2019
-    nepremičnine: v povprečju bo izbrani portfelj usklajen z znanstveno utemeljenimi smernicami za nepremičnine  za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C
Generali bo ta cilj dosegel z izvajanjem več ukrepov v naslednjih letih, o čemer bo zagotavljal sprotne informacije.

Sklepanje zavarovanj

Zelena zavarovanja

S posebno pozornostjo na sposobnost premoženjskih in nezgodnih zavarovanj je Generali vzpostavil kompetenčni center za razvoj in širjenje najboljših praks pri sklepanju zavarovanj proti specifičnim tveganjem v panogi obnovljivih virov energije.
Generali bo nadalje povečeval obseg produktov z okoljsko vrednostjo v maloprodaji in na trgu majhnih in srednje velikih podjetij, npr. produktov, ki so namenjeni podpiranju energetske učinkovitosti zgradb ali ki spodbujajo trajnostno mobilnost.

Ukrepanje proti premogu

Assicurazioni Generali in pravne osebe pod njegovim nadzorom že od leta 2018 uveljavljajo omejitve za sklepanje zavarovanj v dejavnostih, povezanih s premogom, in so sprejele obveznost zmanjšati izpostavljenost zavarovanj Skupine v tej panogi na nič (pod 0,1 % skupnih premij premoženjskih in nezgodnih zavarovanj) do leta 2038.
V ta namen Skupina od 1. januarja 2022 ne bo več nudila zavarovanja nepremičnin sedanjim premogovnikom in elektrarnam na premog morebitnih novih strank po merilih, ki se z izdajo tega Tehničnega obvestila* še zaostrujejo.
Hkrati Generali ne bo več nudil zavarovanja za gradnje novih premogovnikov in novih elektrarn na premog, četudi bodo zanj prosile portfeljske stranke. Omejitev ne velja za modernizacijo ali obnovo obstoječih elektrarn/enot, ki so v lasti ali upravljanju obstoječih strank.
Te omejitve veljajo tudi za izbirno pozavarovanje in za sprejemanje pogodb o pozavarovanju od obvladovanih pravnih oseb Skupine na podlagi pogodb s krovnimi podjetji.

Ukrepanje proti nekonvencionalnemu pridobivanju nafte in plina (katranski pesek, nafta in plin iz skrilavca) ter pridobivanju arktične nafte in plina

Assicurazioni Generali in vse njegove obvladovane pravne osebe bodo tudi v prihodnje spoštovale svojo zavezo, da ne bodo zavarovale dejavnosti pridobivanja nafte in plina. Zavarovanje teh dejavnosti je dovoljeno samo, če so povsem zanemarljive glede na zavarovalniški program, sklenjen s stranko (tj. da ne dosegajo 10 % vrednosti zavarovanega premoženja).
V tem smislu Skupina ne sklepa zavarovanj za tveganja, povezana z izpostavljenostjo in proizvodnjo fosilnih goriv iz katranskega peska2 in skrilavcev, vključno z upravitelji s tem povezanih naftovodov.
Generali bo tudi v prihodnje spoštoval svojo zavezo, da ne bo sklepal zavarovanj pred tveganji, povezanimi z izkoriščanjem in proizvodnjo iz nafte iz črpališč na Arktiki, tako na kopnem kot na morju.
Te omejitve veljajo tudi za izbirno pozavarovanje in za sprejemanje pogodb o pozavarovanju od obvladovanih pravnih oseb Skupine na podlagi pogodb s krovnimi podjetji.

Sodelovanje z deležniki

Sodelovanje za dejanski gospodarski učinek

S ciljem, da bi omogočil pozitivno spremembo realnega gospodarstva, si je Generali zadal cilj vzpostaviti sodelovanje z 20 ogljično intenzivnimi prejemniki naložb do leta 2025, s čimer želi pospešiti njihov prehod na pot nevtralnega razogljičenja.
Ta prizadevanja bodo pomagala tudi pri razogljičenju Generalijevega naložbenega portfelja. Generali bo skrbel za redno obveščanje o sodelovanju.

Sodelovanje z deležniki in zagovarjanje »pravičnega prehoda«

Po podatkih UNFCCC – Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja bo prehod v nizkoogljično gospodarstvo prizadel skoraj 1,5 milijarde delavcev po vsem svetu. Te skupnosti bodo morale preoblikovati svoje gospodarstvo, poskrbeti za energetsko varnost, prekvalificirati delavce, ki jih bo prehod prizadel, in ljudi usposobiti za nova delovna mesta prihodnosti, če bodo želele ohraniti socialno povezanost. V ta namen Generali podpira idejo »pravičnega prehoda« za delavce in skupnosti, ki prispevajo k zdravi, prožni in trajnostni družbi, v kateri se ne pozabi na nikogar.
Zato Strategija Generali ne obsega le ukrepov na področju naložb in zavarovanj, temveč temelji tudi na sodelovanju s ključnimi deležniki, med katerimi so oblikovalci politik, nevladne organizacije (NGO) in podjetja.
Zlasti v deželah, kjer sta gospodarstvo in zaposlovanje zelo odvisna od premoga, Generali sodeluje s podjetji v tej panogi, ki so bila naše stranke ali del našega naložbenega portfelja ob uvedbi omejitev leta 2018. Cilj sodelovanja je okrepiti njihova prizadevanja za »pravični prehod« z načrti za razogljičenje, ki združujejo podnebne ukrepe in uvajanje zaščitnih ukrepov za delavce in lokalne skupnosti.
V takšnih okoliščinah je podaljšanje zavarovanja nepremičnin in financiranje odvisno od tega, ali podjetja, s katerimi sodelujemo, sprejmejo obveznost, da bodo predstavila in uvedla učinkovite znanstveno utemeljene načrte za »pravični prehod«, ki so skladni s Pariškim sporazumom ohranjanja globalnega segrevanja pod 1,5 °C glede na zaupanja vredne metodologije, kot je Pobuda za znanstveno podprte cilje.
V proces sodelovanja, ki se je začel julija 2018, so vključena podjetja, povezana s premogom, v državah, kjer delež premoga v državni sestavi energentov presega 45 % (po podatkih Mednarodne agencije za energijo) in kjer je Skupina Generali glavni investitor in/ali zavarovalnica. Informacije o teh procesih redno razkrivamo v poročanju Skupine.
Na podlagi takšnega sodelovanja se Generali lahko odloči, ali bo še naprej zavaroval dejavnosti teh podjetij, povezanih s premogom, in jih imel v svojem portfelju neposrednih naložb. V tem primeru Generali vsaki dve leti preverja stopnjo izvajanja omenjenih načrtov.
Do danes smo na podlagi takšnega sodelovanja prekinili poslovanje s štirimi podjetji, medtem ko ohranjamo sodelovanje z drugimi štirimi podjetji. Prekinitev sodelovanja in posledična opustitev poslovnih odnosov predstavlja zadnjo in najhujšo možnost. Skupina in vpleteni deležniki priznavajo, da je dialog najučinkovitejša rešitev za pospešitev prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, ki zagotavlja njegovo »pravično« uvajanje s pomočjo vključenosti delavcev in skupnosti, ki so neposredno prizadete.

Znanstveno utemeljeno razogljičenje poslovanja Skupine, s katerim bo družba Generali dosegla podnebno negativne izpuste

Kot dokaz skladnega ravnanja z zavezami, pričakovanimi od podjetij, ki jih zavaruje in financira Skupina, si Generali že več let prizadeva izmeriti, zmanjšati in poročati o ogljičnem odtisu, ki nastaja pri njenem poslovanju.
Z uvedbo strategije, usmerjene na razogljičenje glavnih pisarn Skupine, podatkovnih centrov in službenih poti, smo lahko leta 2020 dosegli cilj 20-% zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z izhodiščnim letom 2013.
Ta cilj smo na novo zastavili z novim znanstveno utemeljenim ciljem zmanjšanja ogljičnega odtisa, povezanega z izpusti v sklopih 1 in 2 pisarn Skupine, podatkovnih centrov in voznega parka, za vsaj 25 % do leta 2025 v primerjavi z ravnmi, izmerjenimi leta 2019 s tržno metodo GHG Protocol.
To zmanjšanje bomo dosegli s pomočjo inovacij v delovnem okolju in z optimizacijo prostora, z dodatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in z izkoriščanjem energije iz 100-% obnovljivih virov povsod, kjer je mogoče. Povečali bomo tudi delež hibridnih in električnih vozil v voznem parku družbe.
Skupina bo sprejela ukrepe za nevtralizacijo vseh preostalih izpustov in si je zadala ambiciozen cilj postati podnebno negativna do leta 2040 z zmanjšanjem čistih izpustov ogljika na nič s pomočjo financiranja merljivih, dejanskih, stalnih in družbeno koristnih projektov za odstranjevanje ogljika. Generali bo dosegel vmesni cilj podnebne nevtralnosti do leta 2023 s pomočjo prostovoljnega ukrepanja.

1 Opredelitev podjetij, povezanih s premogom
Generali za opredelitev podjetij, povezanih s premogom, uporablja naslednja stroga merila:
-    podjetja, ki s premogom dosegajo več kot 20 % prihodkov*;
-    podjetja, ki s premogom proizvedejo več kot 20 % energije*;
-    podjetja s proizvodnimi kapacitetami na premog z zmogljivostjo več kot 5 GW*;
-    rudarska podjetja, ki nakopljejo več kot 10 milijonov ton premoga letno*;
-    podjetja, ki aktivno sodelujejo v izgradnji novih premogovniških kapacitet z zmogljivostjo več kot 0,3 GW*.

2 Opredelitev podjetij, povezanih s katranskim peskom
Generali za opredelitev podjetij, povezanih s katranskim peskom, uporablja naslednja stroga merila:
-    podjetja, ki z ekstrakcijo katranskega peska dosegajo več kot 5 % prihodkov*;
-    podjetja, ki upravljajo* sporne cevovode, namenjene transportu katranskih peskov.

* Na podlagi dostopnih podatkov neodvisnih ponudnikov

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

Leta 1997 je skupina na evropski ravni skladno s posebno evropsko direktivo vzpostavila ustrezno platformo za izboljšanje socialnega dialoga z Evropskim svetom delavcev. Poleg tega smo leta 2006 sprejeli Evropsko socialno listino, da bi uresničili nekatera načela in cilje za uskladitev in spodbujanje medsebojnega zaupanja med vodstvom, zaposlenimi in pozitivnim delovnim okoljem, ki temelji na pravicah delavcev.

Za določitev prednostnih nalog v okviru strategije korporativne odgovornosti in opredelitev vsebine poročila o trajnostnem razvoju smo izvedli formalno analizo pomembnosti v skladu s smernicami poročanja GRI-G4.

Ker smo zavezani korporativni odgovornosti, smo podpisniki naslednjih pobud Združenih narodov: Globalni dogovorNačela odgovornega investiranja (PRI) in Načela trajnostnega zavarovanja (PSI).

Več o korporativni odgovornosti

CENTRALNA NABAVA

Cilj Skupine Generali je sodelovati z dobavitelji in zunanjimi strankami, ki si z nami delijo vrednote in filozofijo Skupine Generali ter s svojim delovanjem izkazujejo in spodbujajo spoštovanje do globalnega okolja, človekovih in delavskih pravic, kakovosti in vseh dejavnikov, ki prispevajo k blaginji družbe.

Dobavitelji se lahko neposredno povežete z nabavnim oddelkom Skupine.