Aktualno

OBVESTILO O REDNIH SEJAH POKOJNINSKIH ODBOROV


21.06.2021

Junija 2021 sta se na rednih sejah sestala odbor Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 in odbor Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.

Dne 18. junija 2021 je potekala 1. seja odbora Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 z uporabo elektronske aplikacije.

Prisotni so bili člani odbora, predstavniki Generali zavarovalnice in predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija.

Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so celostno predstavili poslovanje kritnih skladov in člane odbora seznanili tudi z:

 • revidiranim Letnim poročilom Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2020 in poročilom revizorja;
 • revidiranim Letnim poročilom kritnih skladov in Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS za leto 2020 in poročilom revizorja;
 • Poročilom upravljavca o uspešnosti poslovanja kritnih skladov na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci za leto 2020;
 • Dnevnimi poročili upravljavca o upravljanju tveganj, ki so jim bili kritni skladi izpostavljeni v letu 2020 na dan 31. 12. 2020;
 • Poročilom upravljavca o pritožbah v zvezi z delovanjem kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2020;
 • Poročilom upravljavca o poročanju članom kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2020;
 • tekočim poslovanjem na podlagi Poročila za odbor kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.
 • Predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija pa so poročali o tem, kako so v letu 2020 upravljali naložbe kritnih skladov.

Člani odbora so soglasno podali pozitivno mnenje k obema revidiranima letnima poročiloma.

Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so člane odbora seznanili z aktualnimi zadevami na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja, načrti za prihodnje in predlogom spremembe poslovnika OKPS LEON 2.

Revidirano letno poročilo si lahko ogledate v dokumentu:
Letno poročilo za Kritni sklad z zajamčenim donosom po PN-A01 2020.pdf

Dne 21. junija 2021 je potekala 2. seja odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 z uporabo elektronske aplikacije. Prisotni so bili člani odbora in predstavniki upravljavca, to sta zavarovalnica GENERALI d. d. in Generali Investments, d. o. o. Slovenija.

Predstavniki strokovne službe zavarovalnice so člane odbora seznanili s sledečimi poročili:

 • revidiranim Letnim poročilom KPS LEON 2 in poročilom revizorja;
 • Poročilom upravljavca o uspešnosti poslovanja podskladov KPS LEON 2 glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci za leto 2020;
 • Poročilom upravljavca o tveganjih, ki so jim bili podskladi KPS LEON 2 izpostavljeni v letu 2020;
 • Poročilom upravljavca o pritožbah v zvezi z delovanjem podskladov KPS LEON 2;
 • Poročilom upravljavca o poročanju članom podskladov KPS LEON 2;
 • tekočim poslovanjem na podlagi Poročila za odbor KPS LEON 2.

Tudi člani odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 so soglasno podali pozitivno mnenje k zgoraj navedenim poročilom.

Predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija so člane odbora seznanili z prevzemom upravljanja premoženja podskladov KPS LEON 2 s 1. julijem 2021 ter s prihodnjimi usmeritvami upravljanja podskladov.

Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so člane odbora seznanili z aktualnimi zadevami na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja, načrti za prihodnje in predlogom spremembe poslovnika OKPS LEON 2.

Revidirano letno poročilo si lahko ogledate v dokumentu:
Letno poročilo za Kritne sklade in Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS 2020.pdf