POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE

16. 12. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da ji je mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings 13. decembra 2019 zvišala oceno finančne moči na »A« iz »BBB+«. Izboljšanje ocene je posledica pregleda strateškega statusa zavarovalnice Adriatic Slovenica za njeno matično družbo Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali; ocena finančne moči zavarovalnice: A/Negative) in posledične spremembe statusa na »ključno« (»Core«) iz »pomembno« (»Important«). Ocena prihodnjih obetov finančne moči zavarovalnice Adriatic Slovenica je negativna, kot izhaja iz ocene družbe Generali.
 
Fitch ocenjuje, da se je strateški status zavarovalnice Adriatic Slovenica za družbo Generali izboljšal na »ključno« (»Core«) iz »pomembno« (»Important«) na podlagi načrtovane pravne združitve Generalijevega poslovanja v Sloveniji, ki bo predvidoma začela učinkovati dne 3. januarja 2020. Kot rezultat pregleda strateškega statusa zavarovalnice Adriatic Slovenica je agencija Fitch uskladila njeno oceno in obete z Generalijevimi. Kot del pravne združitve se bo poslovanje zavarovalnice  Adriatic Slovenica združilo z obstoječo Generalijevo družbo v Sloveniji in družbi bosta od leta 2020 naprej poslovali pod skupno upravo, enotno javno podobo ter enotnim portfeljem produktov.
 
Pričakovano povišanje tržnega deleža združene zavarovalnice na 17 % glede na obračunane kosmate premije v Sloveniji v letu 2018 podpira vidik njenega »ključnega« (»Core«) strateškega statusa. Prevzem zavarovalnice Adriatic Slovenica je usklajen z Generalijevo strategijo krepitve svoje prisotnosti na hitro rastočih trgih. Generali ima močne tržne deleže v Italiji, Nemčiji, Franciji in Avstriji ter mnogih vzhodnoevropskih državah.  Zavarovalnica Adriatic Slovenica je ena izmed petih vodilnih zavarovalnic v Sloveniji, ki se ukvarja s premoženjskimi, zdravstvenimi in življenjskimi zavarovanji. Družba Generali je februarja 2019 prevzela zavarovalnico Adriatic Slovenica, ki je bila pred tem v lasti KD Group.
 
Celotno besedilo javne objave bonitetne hiše Fitch Ratings je na voljo na spletni strani agencije Fitch www.fitchratings.com/site/pr/10104524. To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.

AFFIRMATION OF CREDIT RATING TO ADRIATIC SLOVENICA D.D.

16/12/2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the rating agency Fitch Ratings has upgraded its Insurer Financial Strength Rating to ‘A' from 'BBB+'. This follows the revision of Adriatic Slovenica's strategic status to 'Core' from 'Important' to its parent Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali; Insurer Financial Strength: A/Negative). The Outlook on Adriatic Slovenica's Insurer Financial Strength Rating is Negative, reflecting that on Generali.
Fitch assesses Adriatic Slovenica's strategic status to Generali has improved to ‘Core' from ‘Important' based on the planned legal merger of Generali's Slovenian operations effective 3 January 2020. As a result of the revision of Adriatic Slovenica's strategic status, Fitch aligns its rating and Outlook with that of Generali. As part of the legal merger, Adriatic Slovenica's operations will be merged with Generali's existing Slovenian business and the two companies will continue to operate under a single management board, unified public image and product portfolio from 2020.
 
The expected increase of the merged entity's market share to 17% based on 2018 gross written premiums in Slovenia supports our view for its ‘Core' strategic status. The acquisition of Adriatic Slovenica aligns with Generali's strategy to strengthen its presence in high-growth markets. Generali holds strong market shares in Italy, Germany, France and Austria and in many central and eastern European countries. Adriatic Slovenica is a top five insurer in Slovenia with activities in non-life, health, and life insurance. Adriatic Slovenica was acquired by Generali from KD Group in February 2019.
 
Full text of Fitch Ratings public release is made available on Fitch website  www.fitchratings.com/site/pr/10104524. This announcement has been also issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin, and is available on its website direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/.