Paket podjetnik

Uspešnost podjetja niso samo poslovne odločitve, dobre ideje in gospodarske konjukture. Odvisna je tudi od pravilnih in pravočasnih ukrepov za preprečitev nepredvidljivih negativnih dogodkov. Zavarovalnica GENERALI d.d. vam zato ponuja popolno zavarovanje vašega podjetja, ki zagotavlja varnost in večje možnosti za uspeh.

Paket podjetnik zavaruje:

 • vsebino v proizvodnih, prodajnih in drugih prostorih podjetja; opremo, zaloge, stvari zaposlenih,
 • zgradbo, kjer se opravlja dejavnost podjetja,
 • obratovalni zastoj,
 • odgovornost iz dejavnosti,
 • proizvajalčevo odgovornost za škodo, ki jo povzročijo proizvodi podjetja in
 • dodatno zavarovanje elektronskih in električnih naprav ter aparatov.

Ekskluzivno in komfortno zavarovanje za vsebino:

 • odpoved podzavarovanju,
 • zavarovanje na novo vrednost,
 • zavarovalno kritje za področje Evrope.

Neodvisno od izbrane variante zavarovalnega kritja je vaše podjetje zavarovano proti škodam zaradi sledečih nevarnosti:

 • požar,
 • elementarne nevarnosti,
 • izliv vode.

Ekskluzivno in komfortno zavarovanje odgovornosti Zahtevki po nadomestitvi povzročene škode, ki je bila povzročena pri opravljanju dejavnosti, lahko v veliki meri ogrozijo premoženje ali celo eksistenco podjetja. Paket podjetnik vam po vsej Evropi zagotavlja učinkovito varstvo pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb, ki bi jih slednji lahko uveljavljali zaradi škode, ki bi jo utegnili storiti pri opravljanju vaše dejavnosti ali škode, ki bi utegnila nastati zaradi vaših izdelkov ali storitev.

Ekskluzivno in komfortno zavarovanje elektronskih in električnih naprav ter aparatov Zavarovanje krije škodo na električnih in elektronskih napravah in aparatih zaradi:

 • kratkega stika,
 • posrednega udara strele,
 • konstrukcijskih naprav, napak v montaži in
 • mehanskega delovanja sile.

Razen tega pa so pri ekskluzivnem kritju zavarovani tudi podatki na nosilcih podatkov.

Ekskluzivno kritje:

 • zavarovalna vsota za izgubljen prispevek za kritje znaša 100 % zavarovalne vsote za vsebino in
 • čas jamstva zavarovalnice – 12 mesecev.

Komfortno kritje:

zavarovalna vsota za izgubljen prispevek za kritje znaša 50 % zavarovalne vsote za vsebino.

Zavarovanje stekla

Ekskluzivno kritje obsega:

 • 2 % od zavarovalne vsote za vsebino za škode na tablah z napisi podjetij iz stekla ali umetnih mas,
 • škode na slikarijah, folijah, napisih ipd., kot posledica zavarovanih zasteklitev in
 • škode in/ali izgube na drugih zavarovanih stvareh, kot neizogibna posledica loma stekla do 450 EUR.

Komfortno kritje obsega:

1 % od zavarovalne vsote za vsebino za škode na tablah z napisi podjetij iz stekla ali umetnih mas.

Zavarovalni pogoji Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice Generali in pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.