Pravno obvestilo

Varstvo osebnih podatkov in zaščita zasebnosti

Pri nekaterih razdelkih spletnega mesta se lahko zgodi, da uporabnik zaradi korespondence, registracije, pogajanj pred sklenitvijo, sklenitve pogodbe ali sodelovanja v spletnih raziskavah prek spletnega mesta prostovoljno posreduje svoje osebne podatke. Izključna odgovornost za pravilnost in verodostojnost posredovanih osebnih podatkov je na strani uporabnika. GENERALI d.d. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ter drugo relevantno področno zakonodajo.

GENERALI d.d. se zavezuje osebne podatke, potrebne za pogajanja pred sklenitvijo in sklenitev zavarovalne pogodbe ter za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovalne pogodbe, obdelovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, z zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja posameznega zavarovanja. Primeroma osebni podatki obsegajo: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonske številke, naslove elektronske pošte, davčno številko. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje dodatno poleg navedenih predložiti tudi tiste osebne podatke, ki so potrebni za namene obdelave po tem odstavku in jih GENERALI d.d. ne more pridobiti na drugi pravni podlagi ali bi ga to obremenilo z nesorazmernimi stroški.

Uporabnik s sprejemom teh pogojev soglaša, da lahko GENERALI d.d. njegove osebne podatke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonske številke in naslove elektronske pošte, uporablja tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva (neposredno trženje). Za namene kontaktiranja uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov kot so primeroma: telefon, osebna pošta, elektronska pošta ali druga obvestila v aplikacijah spletnega mesta. Uporabnik s sprejemom teh pogojev potrjuje, da je seznanjen s svojo pravico, da lahko skladno zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kadarkoli pisno ali na drug dokazljiv način zahteva, da GENERALI d.d. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Z namenom izračunavanja statistike obiskanosti spletnega mesta in odpravljanja morebitnih težav s strežnikom, lahko spletno mesto beleži osnovne podatke o dostopih do spletnih vsebin, med drugim tudi IP naslov računalnika, s katerega se dostopa do spletnega mesta ter podatke, ki jih samodejno pošlje spletni brskalnik, in sicer na način, da spletno mesto v spletni brskalnik odloži piškotek. Uporabnik s sprejemom teh pogojev potrjuje seznanjenost z možnostjo, da lahko piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar uporabnik lahko spremeni v nastavitvah tako, da spletni brskalnik piškotke zavrne ali generira opozorilo, preden se piškotek shrani. GENERALI d.d. se zavezuje, da bo zagotovil vse razumne ukrepe za zagotavljanje zasebnosti in anonimnosti uporabnikov.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Zavarovalnica in avtorji vsebin, objavljenih na spletni strani, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.
V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta www.generali.si onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega zavarovalnica ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.

Posebna dodatna obvestila

  • Za zavarovalno pogodbo velja slovensko pravo, predvsem XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika;
  • Zavarovalni pogoji: Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice Generali in pri zastopnikih. Zavarovalne pogoje boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

Velja za kasko zavarovanja:

Zavarovalec je po vložitvi pisne ponudbe vezan na ponudbo 8 dni od dneva, ko je ponudba prispela v zavarovalnico. V kolikor zavarovalnica v tem roku ponudbe za zavarovanje, ki ne odstopa od pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, ne zavrne, velja, da je ponudba sprejeta in pogodba sklenjena z dnem prispetja v zavarovalnico;
 
Velja za življenjsko zavarovanje:

  • Zavarovalec je po vložitvi pisne ponudbe vezan na ponudbo 8 dni od dneva, ko je ponudba prispela v zavarovalnico oz. ce je potreben zdravniški pregled pa 30 dni od dneva prispetja ponudbe v zavarovalnico; v kolikor zavarovalnica v tem roku ponudbe za zavarovanje, ki ne odstopa od pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, ne zavrne, velja, da je ponudba sprejeta in pogodba sklenjena z dnem prispetja v zavarovalnico;
  • Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe le-to odpove, ne da navede razlog za svojo odločitev; zavarovalnica ima pravico za ta čas obračunati premijo za kritje rizika smrti;
  • Življenjska zavarovanja, sklenjena na dobo 10 let in več, so v skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov oproščena plačila davka od prometa zavarovalnih poslov;

Postopek v primeru spora

Za uporabo spletnega mesta in za tolmačenje tega pravnega obvestila velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo spletnega mesta ali ki bi bili z njegovo uporabo kakorkoli povezani, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Za zavarovalno pogodbo in njeno tolmačenje ob odsotnosti drugačnega dogovora pogodbenih strank velja pravo Republike Slovenije. V skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, je s Pravilnikom o pritožbenem postopku pri GENERALI d.d. vzpostavljena shema izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in strankami (potrošniki), s čimer so zagotovljeni postopki reševanja pritožb zavarovancev, potencialnih zavarovancev, zavarovalcev, oškodovancev in drugih upravičencev iz zavarovalne pogodbe, sklenjene z GENERALI d.d. Izvensodno reševanje sporov je organizirano tudi pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, kjer delujeta Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu in Mediacijski center. Za morebitne sodne spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Vodilna načela in etične norme po posameznih področjih poslovanja GENERALI d.d. so urejeni v Kodeksu ravnanja Skupine Generali in Evropski socialni listini Skupine Generali.

Nadzor

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

Vpogled v registre zavarovalnih zastopnikov in zavarovalno zastopniških družb

Vsak torek, sreda, četrtek od 9.00 ure do 10.45 ure.Lokacija: GENERALI d.d. , Kržičeva 3, Ljubljana,  iv. nadstopje, soba 407  (tajništvo)

Sedež zavarovalnice Generali d.d.

Kržičeva 3 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 47 57 100, 080 70 77

Telefaks: 01 47 57 101

E-naslov: info@mail.generali.si

Internetna stran: www.generali.si