KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Pri kolektivnem pokojninskem zavarovanju gre za varčevanje zaposlenih preko svojega delodajalca. Zaposleni se lahko v kolektivno zavarovanje vključi le, če se zanj plačuje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonodajo (ZPIZ). Delodajalec vključi svoje zaposlene k Pokojninskem načrtu kolektivnega pokojninskega zavarovanja PN LEON 2K na podlagi:

·         pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta in pogodbe o financiranju oz. pristopu k pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja,

·         prvega plačila na račun KPS LEON 2.

Pri kolektivnem pokojninskem zavarovanju premijo plačuje delodajalec, lahko pa jo dodatno vplačujejo tudi zaposleni. Višina plačil je odvisna od dogovorjenega zneska v skladu s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta.

Priporočena minimalna mesečna premija po tem pokojninskem načrtu za leto 2017 znaša 25,54 EUR. Minimalna mesečna premija skladno z zakonodajo ZPIZ-2 pa v vsakem primeru ne sme biti manjša od 20,00 € mesečno na posameznega člana oz. 240,00 € letno.

Maksimalna davčno priznana premija za leto 2017 znaša 2.819,09 €, oz 5,844% bruto plače zaposlenega (zavarovanca). To pomeni, da je delodajalec do tega zneska upravičen do davčne olajšave. V primeru dogovorjenega mesečnega plačila oziroma drugega načina se le ta plača do predzadnjega delovnega dne v mesecu na denarni račun KPS LEON 2.

Praviloma se premije plačujejo mesečno, možen pa je tudi polletni ali letni način plačevanja premij, ki se lahko posebej dogovori v pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta in pogodbi o financiranju pokojninskega načrta.

Vsa vplačana sredstva, ki jih za svoje zaposlene vplačuje delodajalec, so last zaposlenih in se črpajo, ko so izpolnjeni vsi pogoji za upokojitev. Vseeno pa velja, da vsa plačila, ki so jih zavarovanci plačali pred 31.12.2012 (skladno z zakonodajo ZPIZ-1) lahko dvignejo kadar koli po preteku 10 let od vključitve. Vsa vplačila, ki so bila izvedena po 01.01.2013 (v skladu z zakonodajo ZPIZ-2) pa se ne morejo v nobenem primeru dvigniti pred upokojitvijo. Ob upokojitvi se zavarovanec odloči za izbranega ponudnika dodatne pokojnine in za željeno dodatno pokojnino iz privarčevanih sredstev, lahko pa se tudi odloči za enkraten dvig, če privarčevani znesek ob upokojitvi ne presega 5.000 €. Zavarovanec prejema pokojnino doživljensko, njegovim najbližjim pa se v primeru smrti zavarovanca pred iztekom zajamčene dobe izplačaa razliko do izteka zajamčene dobe.

Glavne prednosti kolektivnega pokojninskega načrta za podjetje so:

• Podjetje pokaže skrb za zaposlene, prispeva vsaj minimalno premijo in omogoči še dodatna vplačila zaposlenim.

• Za vplačane premije se zniža osnova za obračun davka od dohodka pravnih oseb.

• Na vplačane premije se ne obračunajo socialni prispevki in davki.

• Če zaposleni nameni svoj del premije iz bruto plače, je učinek na njegova privarčevana sredstva največji.

• Podjetje je družbeno odgovorno.

• Vključi se lahko tudi lastnik podjetja in samostojni podjetnik.  

Kaj storiti v primeru prenehanja dodatnega pokojninskega zavarovanja pri delodajalcu, preko katerega se je zaposleni vključil v pokojninsko zavarovanje?

1) Izplačilo odkupne vrednosti je možno le v okviru veljavne zakonodaje (za sredstva, ki jih je vplačal delodajalec, je odkup mogoč po izteku 10 let od začetka zavarovanja). Pri odkupu se obračunajo davki v skladu z veljavno davčno ureditvijo. Odkupijo se lahko sredstva, vplačana s strani delodajalca do 31.12.2012, s sredstvi, vplačanimi po 1.1.2013, pa član razpolaga ob upokojitvi. Za vplačana sredstva iz neto plače ni nobenih omejitev dviga.

2) Zadržanje pravic iz vplačanih enot premoženja pomeni, da zavarovanec – član izstopi iz zavarovanja, pri čemer ohrani že pridobljene pravice. Član lahko kadarkoli kasneje zahteva izplačilo odkupne vrednosti ali prenos sredstev oziroma lahko uveljavlja pravico do dodatne starostne pokojnine (po izpolnitvi vseh pogojev).

3) Prenos sredstev k drugemu izvajalcu pokojninskega načrta je mogoč v primeru zahteve člana in soglasja drugega izvajalca, h kateremu se prenašajo sredstva. Seznam izvajalcev je objavljen na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Opozorili bi radi, da prenos sredstev iz kolektivnega pokojninskega načrta na individualnega zakonsko ni mogoč. Pri prenosu sredstev iz KPS LEON 2 na pokojninski sklad drugih upravljavcev je upravljavec upravičen do povračila administrativnih stroškov prenosa v višini 15 evrov.

4) Prenos sredstev je možen tudi med posameznimi podskladi pri istem upravljavcu. Član se lahko enkrat letno odloči za drug podsklad. Izpolniti mora za to namenjen obrazec.

Za točki 1) in 3) prosimo, če izpolnite Izjavo o izstopu, za točko 4) pa prosimo izpolnite Izjavo o izbiri drugega podsklada KPS LEON 2. Vse dokumente najdete v zavihku Uporabni dokumenti.