Zavarovalni pogoji

Za zavarovanje veljajo:

Zavarovalni pogoji so na voljo v vseh poslovalnicah GENERALI d.d., pri zastopnikih ter na vseh sklepalnih mestih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

Dodatna obvestila

  • Za zavarovalno pogodbo velja slovensko pravo, predvsem XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika.
  • Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
  • Zavarovalec je po vložitvi pisne ponudbe vezan na ponudbo 8 dni od dneva, ko je ponudba prispela v zavarovalnico oz. če je potreben zdravniški pregled pa 30 dni od dneva prispetja ponudbe v zavarovalnico; v kolikor zavarovalnica v tem roku ponudbe za zavarovanje, ki ne odstopa od pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, ne zavrne, velja, da je ponudba sprejeta in pogodba sklenjena z dnem prispetja v zavarovalnico.
  • Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe le-to odpove, ne da navede razlog za svojo odločitev; zavarovalnica ima pravico za ta čas obračunati premijo za kritje rizika smrti.
  • Življenjska zavarovanja, sklenjena na dobo 10 let in več, so v skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov oproščena plačila davka od prometa zavarovalnih poslov.

Postopek v primeru spora:

Zoper odločitev in postopke zavarovalnice je dovoljena pritožba v skladu s pravilnikom o notranjem postopku za reševanje pritožb v zavarovalnici. V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v notranjem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu, ima stranka možnost vložiti pritožbo na Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, vložiti tožbo pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču ali pa s pobudo začeti mediacijski postopek pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga GENERALI d.d. priznava tudi kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih (kontaktni podatki v zadevah potrošniških sporov: e-naslov irps@zav-združenje.si, telefonska številka 00386 1 3009381, spletna stran www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).