Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

22. 11. 2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 55. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 11. 2018 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočega na 55. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Bojana Podgorška.
 
2. Skupščina ugotavlja, da zaradi zadržkov na strani revizorja letnega poročila KPMG Slovenija d.o.o., ki je bil imenovan za revizijski pregled letnega poročila za poslovno leto 2018, slednji storitve ne more opraviti, zato skupščina revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. razreši.
 
3. Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, za revizijski pregled letnega poročila iz poslovnih let 2018, 2019 in 2020.

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

22/11/2018
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, notifies about adopted resolutions of the 55th General Shareholders' Meeting, held on November 21, 2018 at the notary Bojan Podgoršek, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia.
 
Following resolutions were adopted:
 
1. Matej Osenar is elected to preside over the 55th session of the Shareholder's Assembly while the notarial records shall be drawn by the notary Bojan Podgoršek.
 
2. Due to the reservations expressed by the Auditor of the Annual Report, KPMG Slovenija d.o.o., which was appointed to audit the Annual Report for 2018, the latter is no longer able to provide this service, therefore the audit company KPMG Slovenija d.o.o. is dismissed.
 
3. Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, is appointed to carry out the audit of the Annual Reports for the financial years 2018, 2019 and 2020.