Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

30. 5. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 58. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 30. 5. 2019 ob 13h v prostorih notarja Uroša Kosa v Ljubljani.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočo na 58. seji skupščine se izvoli Katjo Doležalek, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Uroša Kosa.
 
2. Skupščina soglaša s s sklenitvijo pogodbe o pripojitvi, ki sta jo dne 28. 5. 2019 v obliki notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljane sklenili družba GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom na Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka 5186684000 kot prevzemna družba in družba ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru in poslovnim naslovom na Koper, Ljubljanska cesta 3A, 6000 Koper - Capodistria, matična številka: 5063361000 kot prevzeta družba, z vsebino, kot izhaja iz Priloge.

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

30/05/2019

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, notifies about adopted resolutions of the 58th General Shareholders' Meeting, held on 30 May 2019 at 1 PM at the offices of notary Uroš Kos in Ljubljana, Slovenia.

Following resolutions were adopted:

  • Katja Doležalek is elected to preside over the 58th session of the Shareholder's Assembly while the notarial records shall be drawn by the notary Uroš Kos.
  • The shareholder gives its consent to the Merger by Acquisition Agreement, concluded on 28 May between GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, with registered office in Ljubljana and business address at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, registration number 5186684000 as the acquiring company and ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., with registered office in Koper and business address at Koper, Ljubljanska cesta 3A, 6000 Koper - Capodistria, registration number 5063361000 as the acquired company, with the content as contained in the Appendix.