Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

24. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 57. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 24. 4. 2019 ob 10h v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulia 2, 1000 Ljubljana.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočega na 57. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Bojan Podgorška.
 
2. Bilančni dobiček družbe na 31. 12. 2018 znaša 38.511.895,29 EUR, in se ga uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v znesku 8.140.481,53 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,79 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende 27. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 24. 5. 2019;
- Preostanek bilančnega dobička v višini 30.371.413,76 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
 
3. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2018.
 
4. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2018.

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

24/04/2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, notifies about adopted resolutions of the 57th General Shareholders' Meeting, held on 24 April 2019 at 10 AM at the offices of notary Bojan Podgoršek, Dalmatinova 2, Ljubljana, Slovenia.
 
Following resolutions were adopted:
 
 
1. Matej Osenar is elected to preside over the 54th session of the Shareholder's Assembly while the notarial records shall be drawn by the notary Bojan Podgoršek.
 
2. The distributable profit, as of December 31 2018, is 38.511.895,29 EUR and is to be distributed as follows:
- Part of the distributable profit, in the amount of 8.140.481,53 EUR, shall be used for the payment of dividends in the gross amount of 0,79 EUR per share and is to be paid on 27 May 2019 to shareholders registered in shareholder's book as of 24 May 2019;
- The remaining distributable profit, in the amount of 30.371.413,76 EUR, shall not be distributed and its use will be decided in following years.
 
3. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Administrative Board for the business year 2018.
 
4. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Supervisory Board for the business year 2018.