Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev/02

18. 2. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 56. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 18. 2. 2019 ob 13h v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočega na 55. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarko Nado Kumar.
 
2. Ugotovi se, da so dosedanji člani nadzornega sveta Družbe, in sicer:
Tomaž Butina, Naselje Ivana Krivca 27E, 4280 Kranjska Gora,
Aljoša Tomaž, Ulica Gubčeve brigade 63, 1000 Ljubljana, in
Aleksander Sekavčnik, Finžgarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
 
z dnem 13. 2. 2019 odstopili z mesta članov nadzornega sveta Družbe.
 
3. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., imenuje Gregor Pilgram, rojen xxxx, s stalnim prebivališčem na naslovu Ulica Konrada Babnika 9, Ljubljana.
 
4. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. imenuje Luciano Cirina, rojen xxxx, s prebivališčem na naslovu Na Míčánce 1914/35, Češka republika.
 
5. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., imenuje Miroslav Bašta, rojen xxxx, s prebivališčem na naslovu Švédská 1010/15, Praga, Češka republika.
 
6. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., imenuje Miroslav Singer, rojen xxxx, s prebivališčem na naslovu Eliášova 550/44, Praga, 160 00, Češka republika.

Notice of adopted resolutions of General Shareholders' Meeting

18/02/2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, notifies about adopted resolutions of the 56th General Shareholders' Meeting, held on 18 February 2019 at 1 p.m. at the offices of notary Nada Kumar, Slovenska cesta 56, Ljubljana, Slovenia.
 
Following resolutions were adopted:
 
1. Matej Osenar is elected to preside over the 56th session of the Shareholder's Assembly while the notarial records shall be drawn by the notary Nada Kumar.
 
2. It is noted that the members of the Company Supervisory Board, namely:
- Tomaž Butina, Naselje Ivana Krivca 27E, 4280 Kranjska Gora,
- Aljoša Tomaž, Ulica Gubčeve brigade 63, 1000 Ljubljana, and
- Aleksander Sekavčnik, Finžgarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
 
resigned from the Supervisory Board of the Company with effect from 13 February 2019.
 
3. Gregor Pilgram, born xxxx, resident at Ulica Konrada Babnika 9, Ljubljana, is appointed Member of the Supervisory Board of ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., for the mandate of five years as of 18 February 2019.
 
4. Luciano Cirina, born xxxx, resident at Na Míčánce 1914/35, Czech Republic, is appointed Member of the Supervisory Board of ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., for the mandate of five years as of 18 February 2019.
 
5. Miroslav Bašta, born xxxx, resident at Švédská 1010/15, Prague, Czech Republic, is appointed Member of the Supervisory Board of ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., for the mandate of five years as of 18 February 2019.
 
6. Miroslav Singer, born xxxx, resident at Eliášova 550/44, Prague, 160 00, Czech Republic, is appointed Member of the Supervisory Board of ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., for the mandate of five years as of 18 February 2019