Pogoji uporabe

Splošno

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnih naslovih www.generali.si in www.g24.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Mobilna aplikacija je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema mobilno aplikacijo MOJ GENERALI (v nadaljevanju: aplikacija).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu navedene pogoje uporabe in da se z njimi strinja. Priporočljivo je, da uporabnik zaradi morebitnih sprememb in dopolnitev tega pravnega obvestila ob vsakem obisku spletnega mesta ali aplikacije pozorno prebere in znova pregleda veljavno pravno obvestilo, saj ga obvezuje.

Namen spletnega mesta in aplikacije je predstaviti splošne informacije o GENERALI d.d., njegovi ponudbi ter poslovanju. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu in aplikaciji so informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to za posamezen primer izrecno navedeno.

Omejitev odgovornosti

GENERALI d.d. si bo prizadeval, da bodo podatki na spletnem mestu in aplikaciji pravilni in ažurni ter delovanje spletnega mesta in aplikacije nemoteno, vendar v primeru morebitnih tipografskih napak, zamud ter pomanjkljivosti pri vnašanju podatkov kakor tudi zaradi uporabe, nemožnosti uporabe ali motenega delovanja spletnega mesta in aplikacije ni odgovoren za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo ali izgubljeni dobiček, ki bi lahko s tem nastala uporabniku.

GENERALI d.d. ima pravico, da vsebino spletnega mesta in aplikacije kadarkoli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati takoj, ko so objavljene, razen če objavljena vsebina ne določa drugače.

Spletno mesto in aplikacija lahko vsebujeta tudi informacije o tretjih osebah. Kjer je to v smislu dodatne priložnosti za uporabnike spletnega mesta in aplikacije smiselno, so hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb ustrezno označene. GENERALI d.d. ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih straneh tretjih oseb, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani njegova odgovornost za vse primere izključena.

Avtorske in sorodne pravice ter pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto, spletna domena generali.si in aplikacija MOJ GENERALI so izključna last GENERALI d.d.

GENERALI d.d. je imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, grafični elementi, ilustracije, načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi), objavljenimi na spletnem mestu in v aplikaciji. Vsebine iz prejšnjega stavka lahko, kjer je to omogočeno, uporabnik prenese s spletnega mesta ali aplikacije v nekomercialne namene, pri čemer ne sme spreminjati obvestil in označb avtorskih in sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic. Dovoljen je prenos in tiskanje vsebin s spletnega mesta ali aplikacije z namenom ogledovanja in branja v nekomercialne namene. Brez vednosti in predhodnega pisnega dovoljenja GENERALI d.d. je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje vsebin iz prejšnjega stavka v komercialne namene. Po pridobitvi predhodnega dovoljenja mora biti vsaka reprodukcija oziroma dokument s celotnim ali delom vsebine s spletnega mesta vedno opremljen z oznako "© [leto] GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana. Vse pravice pridržane.".

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem mestu, kot tudi vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnega mesta do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema GENERALI d.d.

Znamke, logotipi in druge oznake (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu in v aplikaciji, so last GENERALI d.d. ali tretjih oseb. Prepovedana je uporaba kateregakoli od teh zaščitnih znakov za katerikoli namen brez predhodnega pisnega dovoljenja GENERALI d.d. ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov. GENERALI d.d. je imetnik oziroma soimetnik blagovnih oziroma storitvenih znamk G24, G24.si, HALO POLICA, GENERALI Club Več kot samo zavarovanje., FLEGMA in BALDUR4, ki so varovane po zakonu, ki ureja intelektualno lastnino, in mednarodnih aktih ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Varstvo osebnih podatkov in zaščita zasebnosti

Pri nekaterih razdelkih spletnega mesta ali aplikacije se lahko zgodi, da uporabnik zaradi korespondence, registracije, pogajanj pred sklenitvijo, sklenitve pogodbe ali sodelovanja v spletnih raziskavah prek spletnega mesta ali aplikacije prostovoljno posreduje svoje osebne podatke. Izključna odgovornost za pravilnost in verodostojnost posredovanih osebnih podatkov je na strani uporabnika. GENERALI d.d. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ter drugo relevantno področno zakonodajo.

GENERALI d.d. se zavezuje osebne podatke, potrebne za pogajanja pred sklenitvijo in sklenitev zavarovalne pogodbe ter za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovalne pogodbe, obdelovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, z zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja posameznega zavarovanja. Primeroma osebni podatki obsegajo: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonske številke, naslove elektronske pošte, davčno številko. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje dodatno poleg navedenih predložiti tudi tiste osebne podatke, ki so potrebni za namene obdelave po tem odstavku in jih GENERALI d.d. ne more pridobiti na drugi pravni podlagi ali bi ga to obremenilo z nesorazmernimi stroški.

Uporabnik s sprejemom teh pogojev soglaša, da lahko GENERALI d.d. njegove osebne podatke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonske številke in naslove elektronske pošte, uporablja tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva (neposredno trženje). Za namene kontaktiranja uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov kot so primeroma: telefon, osebna pošta, elektronska pošta ali druga obvestila v aplikacijah spletnega mesta. Uporabnik s sprejemom teh pogojev potrjuje, da je seznanjen s svojo pravico, da lahko skladno zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kadarkoli pisno ali na drug dokazljiv način zahteva, da GENERALI d.d. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Z namenom izračunavanja statistike obiskanosti spletnega mesta in aplikacije in odpravljanja morebitnih težav s strežnikom, lahko spletno mesto beleži osnovne podatke o dostopih do spletnih vsebin, med drugim tudi IP naslov računalnika, s katerega se dostopa do spletnega mesta ter podatke, ki jih samodejno pošlje spletni brskalnik, in sicer na način, da spletno mesto v spletni brskalnik odloži piškotek. Uporabnik s sprejemom teh pogojev potrjuje seznanjenost z možnostjo, da lahko piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar uporabnik lahko spremeni v nastavitvah tako, da spletni brskalnik piškotke zavrne ali generira opozorilo, preden se piškotek shrani. GENERALI d.d. se zavezuje, da bo zagotovil vse razumne ukrepe za zagotavljanje zasebnosti in anonimnosti uporabnikov.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta www.generali.si onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega zavarovalnica ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.