Značilnost sklada

ALTA BALKAN je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.   

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem iz  kapitalskih dobičkov. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom DOW JONES STOXX BALKAN 50. 

Upravljavec sklada družbe ALTA Skladi je vodilna družba za upravljanje investicijskih skladov v Sloveniji in tudi širše v regiji. Svojo prepoznavnost gradi na poslovni odličnosti, inovativnosti, zanesljivosti, visoki strokovnosti in izkušnjah upravljavcev premoženja ter prilagajanju ponudbe potrebam vlagateljev.

Trenutno upravlja 20 investicijskih skladov v okviru krovnega sklada in eden ločen sklad.

Podatki o skladu na dan 30.04.2016

Vrednost enote sklada

0,6178 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

11,496*

Ustanovitev sklada

20.02.2006

Depozitarna banka

Banka Koper d.d.

Upravljavec

Alta Skladi, družba za upravljanje d.d.

 *na dan 06.07.2015

10 največjih naložb sklada na dan 30.06.2015

PETROL D.D. LJUBLJANA

7,17 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

6,50 %

KRKA D.D. NOVO MESTO5,63 %
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE5,47 %
TELEKOM D.D.4,52 %
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.4,24 %
PIVOVARNA LAŠKO D.D.4,16 %
ENERGOPROJEKT HOLDING AD3,86 %
ALKALOID AD SKOPJE3,54 %
VALAMAR RIVIERA D.D.3,23 %

 

Razvoj sklada na dan 06.07.2015

v 1 letu

+0,42 %

v 3 letih

+15,34 %

od ustanovitve-50,85 %

 

* Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

Kronološki razvoj sklada

 

Domača stran

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_balkan#tab0_0  

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja

vsaj 10-15 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

http://www.alta.si

Investicijski sklad Eurofond vključuje naslednje investicijske sklade: 3 Banken Global Stock Mix, Generali EURO Stock Selection, Generali Vermögensaufbau-Fonds, ALTA Balkan, DWS Invest Global Emerging Markets Equities, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad ALTA Balkan je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu www.publikum.si ali na www.alta.si

09.05.2016, Vir: Publikum d.d.

Vprašajte nas in naš strokovnjak vam bo odgovoril

Domska asistenca