LEON 2 dodatno pokojninsko zavarovanje

Varčevanje z namenom pridobitev sredstev za dodatno pokojnino ob upokojitvi.

Naročite svetovalca

Prednosti

Individualno pokojninsko zavarovanje: 

 • Koriščenje davčne olajšave,
 • zajamčeni donos,
 • naložbena politika življenjskega cikla,
 • ob upokojitvi pokojninska renta,
 • donosi iz naložb podskladov se v celoti pripisujejo članom.

Kolektivno pokojninsko zavarovanje: 

 • Davčna olajšava za delodajalca,
 • zajamčeni donos,
 • naložbena politika življenjskega cikla,
 • ob upokojitvi pokojninska renta za člana,
 • donosi iz naložb podskladov se v celoti pripisujejo članom.

Podskladi

Omogočamo naložbeno politiko življenjskega cikla. Tako lahko mlajši svoja sredstva »vlagajo« v drznejše naložbe, ki na daljše obdobje prinašajo višje donose. Glede na starost ob začetku varčevanja člani od 1. 1. 2016 izbirajo med podskladi DINAMIČNI, PREUDARNI in ZAJAMČENI. Vsak izmed njih s svojo naložbeno politiko skrbi, da člani iztržijo kar največ.

S prestopom v višji starostni razred se spremeni naložbena politika v vedno bolj varno obliko naložbe. Od dopolnjenega 55. leta so vsa zbrana sredstva članov v zajamčenem podskladu. Prestope med podskladi, glede na starostne pogoje, naredi Generali.

varcevanje za penzijo

 

 

 

 

 

Naložbeni cilj podsklada je visoka dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo visoko tvegane naložbe, časovni horizont podsklada pa je dolgoročen.

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo nizko tvegane naložbe ob zmernem deležu visoko tveganih naložb; časovni horizont podsklada je dolgoročen.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični.

Zajamčena donosnost na čisto vplačilo, za katero jamči upravljavec, znaša 60 % povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev, ki je izračunana v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Ministrstvo za finance.

V primeru, da je zmnožek enot premoženja tega podsklada vpisanih na vašem osebnem računu in vrednosti enote podsklada nižji od zajamčene vrednosti vaših sredstev, vam upravljavec izplača zajamčeno vrednost sredstev. Upravljavec pokriva to razliko v breme svojih sredstev.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični in Leon Preudarni.

Možnosti pokojninske rente

Ob upokojitvi se boste odločili za izbranega ponudnika in določili željeno dodatno pokojnino - rento.

Ključni dejavniki, ki bodo določali višino dodatne pokojnine, bodo višina privarčevanih sredstev, datum rojstva, tablice umrljivosti, izbrane opcije, zajamčena doba, tehnična obrestna mera, stroški in veljavna davčna zakonodaja.

Dodatna pokojnina AS

Prijava zavarovalnega primera in spremembe zavarovanja

Ko ste upokojeni in izpolnjujete pogoje za koriščenje privarčevanih sredstev prek dodatne pokojninske rente, izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec skupaj z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

V primeru smrti zavarovanca, vključenega v pokojninsko zavarovanje, se oglasite v najbližji poslovalnici, saj je potrebna osebna identifikacija upravičencev v prisotnosti zastopnika. Nato skupaj z zastopnikom izpolnite ta obrazec.

Če nam želite sporočiti spremembo osebnih podatkov ali narediti druge spremembe vaše zavarovalne police, izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec skupaj z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Če želite, da vas o stanju na vašem računu pokojninskega zavarovanja obveščamo prek SMS sporočil, izpolnite to izjavo.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Za izredno ali dodatno vplačilo v pokojninsko zavarovanje izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Za spremembo podsklada izpolnite to izjavo.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Za prenos sredstev od drugega izvajalca k zavarovalnici GENERALI izpolnite ta zahtevek.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

Če želite začasno prenehati s plačevanjem v pokojninsko zavarovanje, izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali osebno dostavite na vam najbližjo poslovno enoto zavarovalnice GENERALI d.d.

V primeru, da želite izstopiti iz pokojninskega zavarovanja pri GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana se prosimo oglasite v najbližji poslovalnici, saj je potrebna osebna identifikacija v prisotnosti zastopnika. Nato skupaj z zastopnikom izpolnite ta obrazec.

Pogosta vprašanja

Odloči se lahko vsak posameznik, ki plačuje oziroma se zanj plačuje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonodajo (ZPIZ).

Poznamo individualno dodatno pokojninsko zavarovanje - vključi se posameznik sam in sam plačuje premijo iz neto plače in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje – posameznik se vključi preko delodajalca, ki zanj plačuje premijo.

Za sklenitev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se oglasite v eni izmed poslovalnic, ki so navedene na https://www.generali.si/zavarovanje/pokojnina/osebe-ki-opravljajo-storitev-trzenja-kps-leon2.

Za sklenitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa se dogovorite s svojim delodajalcem, če je že vključen v pokojninski načrt pri naši zavarovalnici oziroma če ima interes, da bi se vključil.

Minimalno zakonsko določeno vplačilo znaša 25,00 evrov na mesec oziroma 300,00 evrov letno. Za maksimalni znesek vplačil pa je priporočljivo upoštevati maksimalno davčno priznano premijo.

Zavarovanec se lahko sam odloči, kakšna bo višina premije. Zaradi davčne olajšave pa je priporočljivo, da se upošteva maksimalno davčno priznano premijo, ki znaša 5,844% od bruto plače zaposlenega (oziroma 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Za tiste z višjimi plačami (mesečna bruto plača nad 4.019,00 evrov) pa je znesek davčne olajšave za leto 2020 omejen na 2.819,09 evrov letno.

V primeru, da plačujete premijo iz neto plače (individualna vplačila), vam ta vplačila znižajo osnovo za odmero dohodnine. Štejejo se vsa vplačila v koledarskem letu. Vse podatke o vplačani premiji pošlje GENERALI d.d. na Finančno upravo RS (FURS), ta pa v okviru dohodnine pošlje informativni izračun dohodnine z že vpisanim zneskom davčne olajšave in vi morate samo preveriti, če je ta znesek pravi.

Od vsake vplačane premije se obračunajo vstopni stroški, ki znašajo do 1,5%. V breme sklada se obračuna provizija za upravljanje, ki letno znaša do 0,98% ter drugi stroški poslovanja sklada v višini do 0,09% (plačilni promet, skrbniška provizija, ležarnina vrednostnih papirjev).

Glede na vašo starost lahko izbirate med tremi podskladi. Leon Dinamični (namenjen je vsem tistim, ki še niso dopolnili 45 let), Leon Preudarni (namenjen je vsem tistim, ki so že dopolnili 45 let in mlajšim od 55 let) in Leon Zajamčeni (namenjen je tistim, ko so že dopolnili 55 let).

Stanje privarčevanih sredstev lahko preverite preko spletnega portala »Moj pokojninski račun«, lahko pa izpolnite obrazec za mesečno prejemanje SMS obvestil o stanju na vaši polici, ki ga najdete na naši spletni strani https://www.generali.si v zavihku Pokojnina.

Sredstva, ki ste jih vplačevali individualno, so vedno na voljo in jih lahko dvignete tudi pred upokojitvijo. V primeru, da se odločite za predčasen dvig (izredni odkup) po preteku 10 let od začetka zavarovanja, se plača 25% akontacija dohodnine, v okviru letne dohodnine pa se naredi končni »poračun«. Če pa sredstva dvignete pred pretekom 10 let od začetka zavarovanja, je potrebno poleg 25% akontacije dohodnine odvesti še 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov. 

Kolektivno privarčevana sredstva, ki so bila vplačana do 31.12.2012 (ZPIZ-1) je mogoče dvigniti v enkratnem znesku, po preteku 10 let od datuma vključitve. Sredstva, vplačana po 01.01.2013 (ZPIZ-2) pa je mogoče v celoti dvigniti šele ob upokojitvi, če znesek ne presega 5.301,91 evrov. V nasprotnem primeru je potrebno izbrati rento.

Za enkraten dvig ali rento se je potrebno oglasiti v najbližji poslovalnici, kjer se naredi osebna identifikacija, skupaj z zastopnikom pa je potrebno izpolniti zahtevek za odkup sredstev.

Zahtevek za informativni izračun rente najdete na spletni strani https://www.generali.si v zavihku Pokojnina. Izpolnjen zahtevek nato pošljete na e-naslov: tatjana.majer@generali.com.

V davčno osnovo se všteva le 50% odmerjene višine rente. Stopnja akontacije dohodnine od rente znaša 25%. Akontacija se ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije ne presega 20,00 evrov. Glede na navedena zakonska določila se akontacija dohodnine ne plača od rent, izplačanih v znesku do 160,00 evrov.

V primeru smrti člana se sredstva izplačajo določenim upravičencem oziroma zakonitim dedičem. Upravičenci oziroma zakoniti dediči izpolnijo zahtevek za odkup sredstev v primeru smrti člana.

Pri individualnem zavarovanju izpolnite obrazec za enostavne spremembe, ki ga najdete na naši spletni strani https://www.generali.si v zavihku Pokojnina. Pri kolektivnem zavarovanju pa se glede spremembe višine premije dogovorite s svojim delodajalcem.

Pri individualnem dodatnem pokojninskem zavarovanju lahko kadarkoli prenehate z vplačevanjem premije. Na e-naslov obdelava.pokojnina.si@generali.com nam pošljite izpolnjen obrazec za mirovanje, ki ga najdete na naši spletni strani https://www.generali.si v zavihku Pokojnina.

Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju pa je potrebno upoštevati Pogodbo o oblikovanju, ki je sklenjena med delodajalcem in zaposlenimi. O prenehanju vplačevanja premije se morate dogovoriti s svojim delodajalcem in ta nas potem obvesti, da status na polici spremenimo v mirovanje.

Na voljo imate tri možnosti:

 • lahko nadaljujete z individualnim plačevanjem premije (sklene se nova individualna polica),
 • v primeru, da ima nov delodajalec sklenjen pokojninski načrt pri kateri drugi zavarovalnici ali pokojninski družbi, lahko sredstva prenesete tja in tam nadaljujete z varčevanjem,
 • če nimate možnosti plačevati premije preko novega delodajalca in niti sami ne želite individualno plačevati premije pa nas o tem obvestite. Status na polici spremenimo v zadržanje in sredstva vas čakajo do upokojitve.

Sredstva se seveda lahko prenesejo. Izpolniti morate obrazec za prenos sredstev, ki je na voljo na naši spletni strani https://www.generali.si v zavihku Pokojnina. Pogoj za prenos sredstev je, da mora biti pri nas že narejena polica in plačana vsaj ena premija. Strošek, ki znaša 15,00 evrov, krije GENERALI d.d. in ne član, ki prenaša sredstva.

Potrebno pa je poudariti, da v skladu z zakonodajo ni mogoč prenos sredstev iz kolektivnega pokojninskega načrta v individualni pokojninski načrt.

Skupna vrednost sredstev je zmnožek VEP in števila enot premoženja na računu člana v posameznem podskladu, zajamčena vrednost sredstev pa je enaka vsoti čistih vplačil, povečanih za zajamčeno donosnost.